Venehuutokauppa Verkkosaaressa, 21.5.2019, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2019-005279
More recent handlings
§ 25

Liikuntapalvelukokonaisuuden venehuutokaupan järjestäminen 21.5.2019 Verkkosaaressa

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti, että ulkoilupalveluiden merelliset palvelut yksikkö järjestää 21.5.2019 Verkkosaaressa pidettävän Alusliikennepalvelulain 3 §:n tarkoitettujen Helsingin kaupungin venesatamissa noudatettavien venesatamasääntöjen ja venepaikkavuokrasopimusehtojen mukaisesti luvattomalle paikalle kiinnitettyjen ja hylättyjen veneiden huutokaupan. Huutokaupasta saadut tuotot tuloutetaan liikuntapalvelukokonaisuuden Muu merellinen toiminta yhteinen tilille 2923303999.

Samalla vs. liikuntajohtaja päätti, että lista huutokaupattavista veneistä toimitetaan Helsingin poliisilaitokselle ja huutokaupattavista veneistä lähetetään tiedote webbiin, Suomen Tietotoimistolle (STT), mainos infotauluille ja sosiaaliseen mediaan.

Lisäksi vs. liikuntajohtaja totesi, että veneiden hinta-arviot perustuvat venealanyrityksen tekemään pohjahinta hinnoitteluun.

Vielä vs. liikuntajohtaja totesi, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 20.6.2017 päättänyt, että palvelukokonaisuuden johtaja voi luovuttaa irtainta omaisuutta 5 001 eurosta enintään 15 000 euroon saakka.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin venesatamissa noudatettavat venesatamasäännöt koskevat kaikkia Helsingin kaupungin omistamia ja hallinnassa olevia venesatamia sekä veneiden talvisäilytysalueita. Venesatamasäännöt ovat voimassa koko venesatama- tai veneiden talvisäilytysalueeksi osoitetulla alueella.

Luvattomalle paikalle kaupungin maa- tai vesialueille jätetyt veneet, joiden tunnistetiedoista ei ole selvinnyt veneen rekisteröinti- tai omistustiedot ja muut tavarat poistetaan ja ne voidaan varastoida Helsingin kaupungin toimesta vuokralaisen ja veneenomistajan kustannuksella ja vastuulla. Veneille tehdään ennen siirtoa katselmus, jossa todetaan veneen kunto. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.

Talteen otetut veneet ja tavarat vuokralainen tai omistaja voi lunastaa maksamalla kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukaiset siirto- ja varastointikulut. Mikäli veneitä tai tavaroita ei lunasteta kolmen kuukauden kuluessa talteenotosta, ne myydään julkisella huutokaupalla. Huutokauppatilaisuuksista kuulutetaan erikseen. Talteenotosta ilmoitetaan välittömästi ja myynnistä hyvissä ajoin vuokralaiselle tai omistajalle heidän ilmoittamaansa tai muutoin tiedossa olevaan osoitteeseen.

Helsingin kaupungin venehuutokauppa järjestetään Verkkosaaressa tiistaina 21.5.2019 kello 11.00. Huutokaupattavat veneet sijaitsevat Rajasaaressa sekä Verkkosaaressa. Halukkaat voivat tutustua veneisiin ennen huutokaupan alkua Rajasaaressa 21.5.2019 kello 9.00 - 9.30 ja Verkkosaaressa kello 10.00 - 11.00.

This decision was published on 21.05.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87809

ari.maunula@hel.fi

Decisionmaker

Petteri Huurre
vs. liikuntajohtaja