Vahingonkorvaus, esinevahinko, 2.4.2019, Päiväkoti Neulanen

HEL 2019-005589
More recent handlings
§ 160
This decisionmaker is no longer active

Vahingonkorvausvaatimus työntekijän rikkoutuneista silmälaseista

Hallintopäällikkö

Päätös

Hallintopäällikkö päätti kohtuussyistä myöntää ********** (jäljessä hakija) vahingonkorvauksena 14.3.2019 hankittujen silmälasien hankintahinnan 510 euroa.

Päätöksen perustelut

Hakija on 8.5.2019 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneessa vahingonkorvausvaatimuksessa esittänyt 550 euron on suuruisen korvausvaatimuksen naarmuuntuneista silmälaseista. Molemmissa rajattomissa linsseissä on naarmuja. Hakija on toimittanut valokuvan naarmuuntuneesta linssistä ja tositteen silmälasien hankinnasta. Hankinta-aika on ollut 14.3.2019 ja hankintahinta 510 euroa. Hakija oli rauhoitellut lasta kiinnipitotilanteessa. Lapsi oli huitonut käsiään sylissä ollessa ja silmälasit olivat lentäneet. Silmälasiliikkeen kustannusarvio uusien lasien hankinnasta on hakemuksen liitteenä.

Varhaiskasvatuksen toimipisteestä (päiväkoti) saadussa selvityksessä on vahvistettu hakijan esittämä. Hakija oli pitänyt lasta sylissä ja yllättäen lapsi oli huitaissut työntekijän silmälasit lattialle.

Korvausvelvollisuuden syntyminen vaatii vastuuperusteen, muutoin vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan työnantajan vahingonkorvausvastuuta sovelletaan myös kuntaan. Saman lain 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo.

Asiassa ei ole ilmennyt, että vahinko olisi aiheutunut kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työntekijän tai viranhaltijan virheestä tai laiminlyönnistä. Vahinko ei ole myöskään aiheutunut siitä, että työnantaja olisi rikkonut tai laiminlyönyt työsuhteesta tai työsopimuslaista johtuvia velvollisuuksiaan (TSL 12 luku 1 §:n 1 momentti). Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei ole asiassa vahingonkorvauslain eikä työsopimuslain nojalla korvausvelvollinen. Mikäli kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei ole vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen, voidaan aiheutunut vahinko kuitenkin tapauskohtaisesti harkinnan mukaan korvata kokonaan tai osittain.

Saatu selvitys huomioon ottaen korvauksen myöntäminen voidaan katsoa kohtuulliseksi. Korvausta vahingosta ei ole ilmoitettu saatavan muualta. Esineen uushankintahintaa ei korvata, kun vahingoittunut esine on käytetty. Uusien linssien hankkiminen on työn suorittamisen kannalta välttämätöntä. Työntekijän silmälasit ovat olleet käytössä noin pari kuukautta, joten vahingon arvona voidaan pitää 14.3.2019 hankittujen silmälasien hankintahintaa.

This decision was published on 07.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 09 31015036

jaana.iivonen@hel.fi

Decisionmaker

Marko Enberg
hallintopäällikkö