Tapahtumayhteistyösopimus, Helsinki Cup 2019, Helsinki Cup Oy

HEL 2019-005662
More recent handlings
§ 15

Tapahtumayhteistyösopimus, Helsinki Cup 2019

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti tehdä tapahtumayhteistyösopimuksen Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden ja Helsinki Cup Oy:n kesken. Sopimus koskee Helsinki Cup -jalkapalloturnauksen järjestämistä Helsingissä 8.-13.7.2019.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin vuosien 2017–2021 ”Maailman toimivin kaupunki” – kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki on kansainvälinen, elävä ja kiehtova tapahtumien Helsinki. Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki.

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että suurtapahtumat tuovat paikkakunnille näkyvyyttä, vetovoimaa ja matkailutuloja sekä vilkastuttavat elinkeinoelämää. Tutkimukset osoittavat, että tapahtumilla on vaikutusta urheilun harrastamisen määrän kasvuun.

Helsinki Cup on vuosittain järjestettävä kansainvälinen nuorisojalkapalloturnaus, jonka järjestäjänä toimii Helsinki Cup Oy. Vuoden 2019 Helsinki Cup pelataan 44:nnen kerran 8. - 13. heinäkuuta. Helsinki Cupista on kasvanut vuosien saatossa Euroopan kolmanneksi suurin juniorijalkapalloturnaus yli 20 000 vuosittaisella osallistujallaan. Vuoden 2018 turnauksessa osallistujia oli yhteensä 17:stä eri maasta osallistujien ikäjakauman osuessa 6-17-ikävuoden väliin. Turnauksen käytössä on noin 20 kenttäaluetta ympäri kaupunkia.

Helsinki Cupista on kasvanut kuusi päivää kestävä koko perheen tapahtuma, josta välittyy lasten liikunnan ilo sekä osallistujien keskinäinen yhteisöllisyys. Helsinki Cup työllistää satoja nuoria turnauksen aikana. Heistä useimmille Helsinki Cup on elämän ensimmäinen kosketus oikeaan työelämään. Helsinki Cup on yksi pääkaupungin suurimmista yksittäisistä tapahtumista, joten sillä on myös taloudellista merkitystä alueelle.

Kesällä 2019 Helsinki Cup -pelejä pelataan sekä avajaisjuhla vietetään osana EU puheenjohtajuuskauden avajaispäivää Töölönlahden puistossa ma 8.7. Sopimuksen EU puheenjohtajuuskauden avajaispäivään sekä Töölönlahdelle asennettavaan tekonurmikenttään liittyvät kustannukset maksetaan EU -puheenjohtajuuskauden tapahtumien järjestämiseen osoitetusta määrärahasta (KP 8.2.2019 25§). Muilta osin sopimuksen vastikkeet maksetaan liikuntapalvelun vuoden 2019 määrärahoista.

This decision was published on 21.05.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö