Asemakaavan muutos nro 12752, Länsisataman matkustajaterminaali 1

HEL 2019-005767
More recent handlings
Case 8. / 72 §

Detaljplaneändring för Västra hamnens passagerarterminal 1 (nr 12752)

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige godkände en detaljplaneändring för hamn- och gatuområden i 20 stadsdelen (Västra Hamnen) enligt ritning nr 12752, daterad 4.10.2022 och ändrad 6.2.2024, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller ett hamn- och gatuområde som ligger mellan Stillahavsgatan och Busholmskajen. Detaljplaneändringen har gjorts eftersom den nuvarande terminalbyggnaden inte motsvarar den servicenivå som passagerartrafiken förutsätter och byggnaden är i slutet av sin operativa livscykel. Byggnaden är till sin omfattning otillräcklig för att trafiken enligt utvecklingsprogrammet för hamnen ska kunna förläggas till Busholmen. Med tanke på sin placering möjliggör den nuvarande terminalbyggnaden inte ändamålsenliga trafikarrangemang i hamnområdet.

Målet är att detaljplanelösningen ska göra det möjligt att höja servicenivån i passagerarterminalen och samordna hamnens trafikarrangemang med byggandet av hamntunneln i olika skeden.

I detaljplanelösningen har man särskilt eftersträvat att lösa hur funktionerna för trafik och incheckning ska kunna genomföras ändamålsenligt i de olika faserna av utvecklingen av hamnen och samtidigt utveckla kundupplevelsen.

I området planeras en terminalbyggnad och områden för angöringstrafik och fotgängare samt vänteområden.

Den nya våningsytan för verksamhetslokaler uppgår till 21 319 m² vy.

Planeringsområdets exploateringstal är e=1,3.

Genomförandet av detaljplanen bidrar i synnerhet till att det är möjligt att öka trafiken i området i enlighet med koncentrationsscenariot för hamnen. Koncentration av Tallintrafiken till Västra hamnen är möjligt bara i det fall att Terminal 1 har förnyats samt den s.k. Hamntunneln har byggts. På grund av detta är arrangemangen i Terminal 1 en förutsättning för utvecklingen av Södra hamnen, Magasinstranden och Skatudden.

Beslut som detaljplaneändringen bygger på

För området gäller delgeneralplanen för Busholmen. Projektet avviker från generalplanen på så sätt att den skyddade lagerbyggnaden L4 som används för terminalverksamhet ska rivas.

Grunden till att byggnaden rivs är att den nuvarande terminalbyggnaden inte längre motsvarar den servicenivå som passagerartrafiken förutsätter och att byggnaden har nått slutet av sin operativa livscykel. Den nuvarande byggnaden är till sin omfattning otillräcklig för att trafiken enligt utvecklingsprogrammet för hamnen ska kunna förläggas till Busholmen och den nuvarande byggnadens placering möjliggör inte ändamålsenliga trafikarrangemang i hamnområdet. Den bedömning av hamntrafikens tillväxt som låg till grund för delgeneralplanen för Busholmen 2006 har blivit större än väntat och medför tryck på både gatunätet och särskilt på hamnområdet. Delgeneralplanen kan till denna del anses vara föråldrad.

Enligt den underjordiska generalplanen för Helsingfors 2021 är det fråga om ett målområde för utveckling av centrum under jord. I den underjordiska generalplanen finns det en riktgivande reservering för en tunnel som är reserverad för hamntrafik. Detaljplanelösningen stämmer överens med den underjordiska generalplanen.

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå målen i stadsstrategin så att verkställandet av de redan fattade besluten om placering av hamnfunktionerna kan fortsätta.

Utgångspunkter för området och nuläge

I området finns för närvarande en lagerbyggnad L4 som omvandlats till en hamnterminal samt trafik- och vänteområden som betjänar passagerarhamnen.

För området gäller flera detaljplaner från åren 1979–2017.

Helsingfors stad äger marken i området och arrenderar den till Helsingfors Hamn Ab. Detaljplanelösningen har utarbetats på stadens initiativ och innehållet i den har förhandlats fram med Helsingfors Hamn Ab.

Detaljplanelösningens kostnader

Detaljplanelösningen medför följande kostnader för staden, exklusive mervärdesskatt: Ändringar i Stillahavsgatans gatuområde som gränsar till detaljplaneområdet, cirka 550 000 euro (Moms 0%). Värdet på den nya byggrätt som planläggs beräknas grovt uppgå till 11–15 miljoner euro.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 18.10–16.11.2022.

Fyra anmärkningar gjordes mot förslaget till detaljplan.

Påpekandena i anmärkningarna gällde förbättrandet av levnadsförhållandena för fåglar, rivningen av den nuvarande terminalbyggnaden, bilfriheten på Busholmen, trivseln, antalet passagerare, stadsdelarnas olikvärdighet, höjden på byggandet och trafikarrangemangen.

Följande aktörer gav utlåtande:

 • samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)
 • samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)
 • Museiverket
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen)
 • kultur- och fritidssektorn / stadsmuseet -
 • Helen Elnät Ab

Påpekandena i utlåtandena gällde arrangemangen för den tekniska försörjningen i området, tidpunkten för samarbetet i fråga om eventuella flyttningar av ledningar, den schemamässiga samordningen av hanteringen av förändringar i efterfrågan på kollektivtrafik, hamntunnelns inverkan på spårvagnstrafikens funktionsduglighet kring Västra länken, hållplatsernas trygghet, lösningar för avvikande situationer i spårvägstrafiken, infrastrukturen för cykelparkering, kollektivtrafikinformationen och skyltningen, trafiksystemet, bullerbekämpningen, översvämningsrisken samt den byggda kulturmiljön.

Stadsmuseet har gett två utlåtanden om projektet, år 2019 och 2022. Stadsmuseet anser i sitt senaste utlåtande att det är synnerligen beklagligt att skyddet i delgeneralplanen inte kan förverkligas när hamnområdet utvecklas. Genom att byggnaden rivs förlorar man ett viktigt skikt i hamnfunktionernas historia och ett högklassigt exempel på stadsarkitekt Gunnar Tauchers produktion samt Helsingfors egna kommunala planering och byggande.

Enligt HRT förutsätter ibruktagandet av snabbspårvägen (Hagnäs-Västra hamnen) att spårförbindelsen mellan Busholmen och stadskärnan förbättras så att den motsvarar kvalitetsstandarderna för snabbspårvägstrafiken. Det är önskvärt att trafiken på snabbspårvägen inleds samtidigt som behovet av passagerarkapacitet ökar till följd av utvidgningen av Västra terminalen. Planeringen och genomförandet av förbindelsen bör därför samordnas med det växande invånarantalet på Busholmen, hamnens behov och andra byggarbetsplatser som påverkar spårvägstrafiken i stadskärnan, såsom renoveringen av Stationstunnelns däck.

Åtgärder efter att förslaget hölls offentligt framlagt

Efter att planen varit offentligt framlagd hölls myndigheternas samråd enligt 66 § i MBL.

I rapporten om växelverkan anges sammanfattningar av anmärkningarna och myndighetsutlåtandena om detaljplaneförslaget samt bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som framförts i anmärkningarna har beaktats med hänsyn till detaljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

Det gjordes ändringar i detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet efter att detaljplanen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs detaljerat i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskuterats med berörda parter.

Närmare motiveringar

Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår mer i detalj av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Fortsatta åtgärder

Stadsmiljönämnden godkände en anvisning för den fortsatta planeringen som gäller planen med följande innehåll:

Byggplaneringen styrs så att byggnadens koppling till stadsrummet skapar en så trivsam miljö som möjligt för fotgängaren. Dessutom försöker man öka växtligheten i stadsrummet så mycket det går.

Stadsstyrelsen konstaterar att om stadsfullmäktige godkänner förslaget till detaljplaneändring kommer stadsstyrelsen i sitt verkställighetsbeslut att beakta anvisningen för den fortsatta planeringen som nämnden godkänt.

Close

Kaupunginhallitus 11.03.2024 § 142

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 20. kaupunginosan (Länsisatama) satama- ja katualueiden asemakaavan muutoksen 4.10.2022 päivätyn ja 6.2.2024 muutetun piirustuksen nro 12752 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 13.02.2024 § 93

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 4.10.2022 päivätyn ja 13.2.2024 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12752 (liite 3) hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 20. kaupunginosan (Länsisatama) satama- ja katualueita.

Lautakunta toivoi, että rakennussuunnittelua ohjataan niin, että rakennuksen liittyminen kaupunkitilaan luo mahdollisimman viihtyisää kävelijän ympäristöä. Lisäksi kasvillisuuden määrää kaupunkitilassa pyritään saamaan mahdollisimman suureksi.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla:
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Teo Tammivuori. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus 1:
Anni Sinnemäki: Lisätään esitysehdotuksen loppuun: "Lautakunta toivoo, että rakennussuunnittelua ohjataan niin, että rakennuksen liittyminen kaupunkitilaan luo mahdollisimman viihtyisää kävelijän ympäristöä. Lisäksi kasvillisuuden määrää kaupunkitilassa pyritään saamaan mahdollisimman suureksi."

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen 1 mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus 2:
Anni Sinnemäki: Lisätään esitysehdotuksen loppuun: "Lautakunta ehdottaa vielä rakennussuunnittelun vaiheessa harkittavasti pysäköinnin määrää maksimista alaspäin, koska uuden pysäköintitilan rakentaminen Jätkäsaareen houkuttelee sinne lisää liikennettä, eikä edistä alueen asukkaiden viihtyisyyttä ja sujuvaa liikkumista."

Kannattaja: Mia Haglund

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anni Sinnemäen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 8
Silja Borgarsdottir Sandelin, Olli-Pekka Koljonen, Sami Kuusela, Jenni Pajunen, Katri Penttinen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Joona Turtiainen

Ei-äänet: 5
Mia Haglund, Tuomas Nevanlinna, Saana Rossi, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 5.

06.02.2024 Pöydälle

11.10.2022 Ehdotuksen mukaan

04.10.2022 Pöydälle

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 27.04.2022 § 30

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Teo Tammivuori, arkkitehti, puhelin: 310 21192

teo.tammivuori@hel.fi

Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, puhelin: 09 310 37490

teemu.vuohtoniemi@hel.fi

Jarkko Nyman, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 37094

jarkko.nyman@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 08.08.2022 § 42

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12752 pohjakartan kaupunginosassa 20 Länsisatama. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12752
Kaupunginosa: 20 Länsisatama
Kartoituksen työnumero: 37/2021
Pohjakartta valmistunut: 22.7.2022 Uusinta (ensi tilaus 2021)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 27.04.2022 § 30

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Close

This decision was published on 09.04.2024

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolen är öppen måndag–fredag kl. 8.00-16.15.

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) för behandlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.