Hankerahoitus, EU-hanke, Interreg Baltic Sea region -ohjelmaan hanke "Co2mmunity", Kaupunginkanslia

HEL 2019-005839
More recent handlings
§ 14

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 hankkeelle "Co2mmunity"

Strategiajohtaja

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikölle enintään 7 500 euroa vuodelle 2020 hankkeen "Co-producing and co-financing renewable community energy projects (Co2mmunity)" kuntarahoitusosuuden maksamiseksi Green Net Finland ry:lle (projektinumero 1098067001).

Päätöksen perustelut

Co2mmunity-hanke edistää uusiutuvaan energiaan pohjautuvien yhteisöenergiaratkaisujen käyttöönottoa Helsingin ja Uudenmaan alueella. Hankkeeseen osallistuu partnereita kahdeksasta eri Itämeren alueen maasta. Helsinki osallistuu hankkeeseen osarahoittamalla Green Net Finland ry:n osatoteutusta.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt Helsingin osallistumisen osarahoittajana "Co-producing and co-financing renewable community energy projects (Co2mmunity)" -hankkeeseen päätöksellään 22.5.2019 § 111.

Hankkeen hallinnoijana toimii Kielin yliopisto (Saksa) ja partnereina ovat Green Net Finland ry:n lisäksi Heinrich-Böll Foundation Schleswig-Holstein e.V. (Saksa), Middelfartin kunta (Tanska), Tartu Regional Energy Agency (Viro), Aalto-korkeakoulusäätiö, Etelä-Pohjanmaan liitto, Thermopolis Oy – Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto, Riga Planning Region (Latvia), Kaunas Regional Energy Agency (Liettua), Lithuanian Energy Institute (Liettua), Foundation for Sustainable Energy (Puola), Energy Agency for Southeast Sweden (Ruotsi), Lundin yliopisto (Ruotsi) ja Green City Projekt GmbH (Saksa).

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 3 148 866 euroa, josta EU-tuen osuus on 2 447 847 euroa. Green Net Finland ry:n osuus hankkeen kustannuksista on 177 400 euroa, josta EU-tuen osuus on 133 050 euroa ja Helsingin kaupungin rahoitusosuus enintään 15 000 euroa. Puolet Helsingin rahoitusosuudesta maksetaan keskitetystä hankemäärärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 ja toinen puoli maksetaan kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden budjetista. Keskitetystä hankemäärärahasta maksettavaa osuutta ei ole vielä laskutettu. Hanke toteutetaan vuosien 2017–2020 aikana

Kansliapäällikkö on päätöksellään 31§ 11.2.2020 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Vt. strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 12.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Sami Sarvilinna
vt. strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö