Helsingin kaupungin tilintarkastus 2019

HEL 2019-005874
More recent handlings
Case 2. / 35 §

Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan yhteenvetoraportti tilivuoden 2019 tilintarkastuksesta

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastajan yhteenvetoraportin Helsingin kaupungin tilivuoden 2019 tilintarkastuksesta sekä toimittaa kyseiset asiakirjat kaupunginvaltuuston käsiteltäviksi.

Käsittely

Asiasta kuultavana oli JHTT, KHT Jorma Nurkkala KPMG Oy Ab:sta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kuntalain mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Helsingin kaupungin hallintosäännön 21 luvun 3 §:n mukaan tilintarkastuskertomus on annettava huhtikuun loppuun mennessä tarkastuslautakunnalle edelleen kaupunginvaltuustolle toimitettavaksi.

Kuntalain mukaan tilintarkastajan on tarkastettava, onko hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti, antavatko tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta sekä ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita. Lisäksi tilintarkastajan on tarkastettava, onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Kaupungin tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala on 29.4.2020 päivätyssä Helsingin kaupungin kaupunginvaltuustolle osoitetussa vuotta 2019 koskevassa tilintarkastuskertomuksessa esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta.

Tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastaja on antanut 29.4.2020 päivätyn JHT, KHT Jorma Nurkkalan ja KHT Pepe Tammisen allekirjoittaman yhteenvetoraportin Helsingin kaupungin vuoden 2019 tilintarkastuksesta.

Kokoukseen on kutsuttu kaupungin tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n edustaja JHT, KHT Jorma Nurkkala selostamaan vuoden 2019 tilintarkastusta ja vastaamaan tarkastuslautakunnan esittämiin kysymyksiin.

Close

Tarkastuslautakunta 11.02.2020 § 9

19.11.2019 Ehdotuksen mukaan

28.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Close

This decision was published on 14.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi