Avustuksen myöntäminen, kaupunkiympäristön toimiala, järjestämisavustus, Tuomaan markkinat, Helsingin tapahtumasäätiö sr

HEL 2019-005875
More recent handlings
§ 5

Kaupunkiympäristön toimialan avustus Helsingin tapahtumasäätiölle Tuomaan markkinoiden järjestämiseksi

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Päätös

Vuoden 2019 tapahtuma-avustus, 130 000 euroa ja arvonlisävero, maksetaan Helsingin Tapahtumasäätiölle Kaupunkiympäristön toimialan asukas- ja yrityspalveluiden budjetista. Jatkossa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto ratkaisee Tuomaan markkinoiden avustuksen järjestämistavan. Muutos huomioidaan vuoden 2020 talousarviossa.

Päätöksen perustelut

Tuomaan markkinat on perinteinen käsitöihin ja kotimaisten tuotteiden myyntiin painottuva joulutapahtuma.

Rakennusviraston palveluosasto sopi Helsingin Leijona Oy:n (Torikorttelit) kanssa Tuomaan markkinoiden järjestämisestä 16.4.2014. Sopimuksen taustalla oli Yleisten töiden lautakunnan päätös markkinoiden järjestämisvastuun siirtämisestä palveluosastolta Torikortteleille. Sopimuksen mukaan Torikorttelit järjestää kustannuksellaan perinteiset Tuomaan markkinat Senaatintorilla, hankkii tarvittavat mökit ja palvelut sekä valitsee kauppiaat. Torikorttelit saa markkinoista kertyvät vuokra- ja muut tulot. Samassa yhteydessä sovittiin myös Torikortteleille maksettavasta avustuksesta.

Helsingin Leijona Oy ja Helsinki-viikon Säätiö (myöhemmin Helsingin Tapahtumasäätiö) sopivat määrättyjen liiketoimintojen luovutuksesta 31.12.2018. Sopimuksen mukaan luovutuksensaajalle, Helsinki-viikon Säätiölle luovutettiin Tuomaan markkinat, sekä kaikki luovutettavaan liiketoimintaan liittyvät sopimukset.

This decision was published on 05.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jarmo Talvasto, tekninen asiantuntija, puhelin: 09 310 38817

jarmo.talvasto@hel.fi

Antti Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 39748

antti.makinen@hel.fi

Decisionmaker

Markku Leijo
asukas- ja yrityspalvelupäällikkö