Opettajien resurssien myöntäminen pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan opetukseen ajalle kevät 2019 - kevät 2020, Vartiokylän ala-asteen koulu

HEL 2019-005983
More recent handlings
§ 49

Opettajien resurssien myöntäminen pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan opetukseen ajalle kevät 2019 - kevät 2020, Vartiokylän ala-asteen koulu

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää Vartiokylän ala-asteen rehtorin hakemuksen perusteella koululle kahden vuosiviikkotunnin lisäresurssin pidennetyn oppivelvollisuuden näkövammaisen oppilaan opetusta varten vuoden 2019 kevään lukukaudelle ja lukuvuodelle 2019–2020, yhteensä enintään 7 808 euroa sisältäen sivukulut. Kevään ja syksyn 2019 osuus 4 932 euroa huomioidaan koulun kehystarkastuksen yhteydessä ja kevään 2020 osuus 2 876 euroa tulosbudjetin vahvistamisen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 12.12.2017 (§ 127) oikeuttanut toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan 27.3.2018 § 22 päätöksen mukaan perusopetuksen määrärahoista päättää palvelukokonaisuuden johtajana perusopetusjohtaja.

Jos näkövammainen oppilas kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ja opiskelee integroituna yleisopetuksen ryhmässä, oppilaan luokan ryhmäkoko voi olla enintään 20 oppilasta (perusopetusasetus 2 §:n 3 mom.).

This decision was published on 23.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Oskar Ainola, controller, puhelin: 09 310 23039

oskar.ainola@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja