Elintarvikelain 60 § mukainen kieltoa ja hävitystä koskeva päätös, JFIF Oy

HEL 2019-006025
More recent handlings
§ 19

Elintarvikelain 60 §:n mukainen päätös hylätä Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitetut eläimistä saatavat elintarvikkeet ensisaapumispaikassa, JFIF Oy/ Ravintola DOMO

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

JFIF Oy, Kalevankatu 21, FI-00100 Helsinki, y-tunnus: 2934289-9

Kohde

DOMO ravintola, Kalevankatu 21, 00100 Helsinki

Elintarviketurvallisuuspäällikön ratkaisu

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päättää elintarvikelain 60 §:n mukaisesti hylätä Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta maahan tuodun siipikarjalihaerän (10 kg) ja kanamunaerän (360 kappaletta), jotka eivät täytä asiakirjoja tai todistuksia koskevia vaatimuksia. Lisäksi siipikarjanlihaerän osalta elintarvikkeen lämpötila on kuljetuksen aikana muuttunut niin, ettei se täytä elintarvikemääräysten vaatimuksia, eikä ole jäljitettävissä puutteellisten merkintöjen vuoksi.

Hylätty erä on hävitettävä tai käytettävä valvontaviranomaisen hyväksymään muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi 15.7.2019 mennessä. Erän käytöstä muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi tai
hävittämisestä on sovittava erikseen elintarviketurvallisuusyksikön kanssa 21.6.2019 mennessä. Toimenpiteet tulee tehdä viranomaisvalvonnassa ja niissä on noudatettava sivutuoteasetuksen (EY) N:o 142/2011 vaatimuksia.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava 15.7.2019 mennessä.

Täytäntöönpano

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti määrätä, että elintarvikelain 60 §:n mukaista hylkäyspäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksen hausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (Ruokavirasto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Tulli ilmoitti 16.5.2019 Helsingin kaupungin ympäristöpalveluille lämmenneestä elintarvikekuormasta. Ympäristöpalvelut tarkasti kuljetuksen Länsisatamassa samana päivänä. Lämmenneet elintarvikkeet olivat tulossa Virosta Global Marine Supply OÜ elintarvikealan toimijalta. Elintarvikkeita kuljetettiin kolmelle suomalaiselle elintarvikealan toimijalle, joista yksi oli JFIF Oy/Ravintola DOMO.

Kuljetuksessa käytettävä ajoneuvo ei ollut jäähdytetty, vaikka suuri osa tuotteista edellytti kylmäsäilytystä. Ajoneuvossa olleet pakasteet olivat lämpötilamittausten perusteella sulaneet matkalla; pintalämpötilat vaihtelivat välillä -10 °C - 3 °C. Elintarvikkeita kuljetettiin ilman lavoja suoraan likaisen tavaratilan lattialla. Tavaratilan kunto ja likaisuus huomioiden kuljetusajoneuvo ei ollut soveltuva elintarvikkeiden kuljettamiseen. Epäkohtien vuoksi elintarvikekuljetus käännytettiin takaisin Viroon.

Eläinperäisten elintarvikkeiden vastaanottaminen suoraan toisesta EU maasta on ensisaapumistoimintaa, joka edellyttää rekisteröitymistä ensisaapumistoimijaksi Ruokavirastoon. Ravintola DOMO ei ole rekisteröitynyt, joten ravintolaan tehtiin tarkastus 17.5.2019. Tarkastuksella kävi ilmi, että ravintola oli vastaanottanut samana päivänä elintarvikekuorman Global Marine Supply OÜ:ltä. Kuorman mukana oli edelliselle päivälle kirjattu, sama lähete/lasku kuin tullissa pysäytetyllä ja käännytetyllä lämmenneellä kuormalla. Koska kuorman mukana oli sama lähete/lasku, on lähtökohtaisesti oletettavaa, että elintarvikkeetkin ovat samat.

Toimija oli vastaanottanut pakastettua siipikarjanlihaa (10 kg, 4 pakettia) vaillinaisin merkinnöin: paketeissa ei ollut tietoa valmistajasta, laitostunnusta eikä pakkaus- ja säilyvyystietoja. Erää koskien toimijalla ei ollut esittää Komission asetuksen (EY) N:o 1688/2005 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöönpanemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta (myöhemmin erityistakuuasetuksen) edellyttämiä salmonellatodistusta eikä kaupallista asiakirjaa. Toimija oli lisäksi vastaanottanut 360 kappaletta leimojen perusteella alkuperältään latvialaisia kananmunia. Kanamunistakaan ei ollut esittää erityistakuuasetuksen edellyttämiä asiakirjoja. Siipikarjanlihaerä ja kananmunat asetettiin väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon tarkastuksella (liite 1).

Toimija ilmoitti tarkastuksella, ettei aio jatkaa ensisaapumistoimintaa, minkä vuoksi toimijaa ei edellytetty rekisteröitymään Ruokavirastoon eikä tarkastuksen yhteydessä tehty ensisaapumistarkastusta. Tavaroiden toimittaja ilmoitti sähköpostitse 20.5., että asiakirjoja ei voida täydentää, sillä erille ei ole tehty edellytettyjä tutkimuksia.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu lihaerien hylkäämisestä 5.6.2019 päivätyllä kirjeellä (liite 2). Toimija toimitti vastineen 10.6.2019 (liite 3). Toimija ilmoitti vastineessaan hyväksyvänsä ehdotetun määräyksen elintarvikkeiden hylkäämisestä ja hävittämisestä ja ehdotetun määräajan.

Päätöksen perustelut

Maa- ja metsätalousministeriön ensisaapumistoiminnasta antaman asetuksen 118/2016 5 § mukaan naudan, sian, kanan, kalkkunan, helmikanan, ankan tai hanhen lihaa taikka näiden eläinlajien lihasta valmistettua jauhelihaa sisältävät lähetykset on tutkittava salmonellan varalta lähettävässä laitoksessa ennen Suomeen toimittamista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöönpanemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1688/2005, jäljempänä erityistakuuasetus, mukaisesti. Asetuksen 6 § mukaan kanaparvet on tutkittava erityistakuuasetuksen mukaisesti salmonellan varalta, ennen kuin niiden munimia kananmunia voidaan toimittaa Suomeen.

Asetuksen 7 § edellyttää, että edellä mainittuja 5 ja 6 §:n mukaisia lähetyksiä on seurattava erityistakuuasetuksen vaatimusten mukaiset asiakirjat.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumistoiminnasta 118/2006 11 §:n mukaan ensisaapumistoimijan on tarkastettava toisesta jäsenvaltiosta saapuneet lähetykset välittömästi niiden saapumisen jälkeen. Ensisaapumistoimijan on tällöin varmistettava, että eläimistä saatavissa elintarvikkeissa taikka niiden kääreissä, pakkauksissa tai niitä seuraavissa asiakirjoissa on lainsäädännössä vaaditut merkinnät ja että niitä seuraavat lainsäädännössä vaaditut asiakirjat. Ensisaapumistoimijan on myös varmistettava, että asiakirjat ja elintarvikkeet vastaavat toisiaan. Ensisaapumistoimija ei saa ottaa lähetystä käyttöön tai luovuttaa sitä edelleen ennen kuin se on tarkastuksessa todennut lähetyksen ja sitä seuraavien asiakirjojen täyttävän lainsäädännön vaatimukset.

Elintarvikelain 18 §:n mukaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden mukana on oltava EY:n elintarvikelainsäädännössä, tässä laissa taikka sen nojalla annetuissa säädöksissä edellytetyt asiakirjat. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja niitä seuraavien asiakirjojen on vastattava toisiaan. Eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, niiden kääreissä, pakkauksissa ja niitä seuraavissa asiakirjoissa on oltava eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 5 ja 6 artiklan edellyttävät merkinnät.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 5 artiklassa edellytetään terveys- ja tunnistusmerkinnästä:
1. Elintarvikealan toimijat saavat saattaa 4 artiklan 2 kohdan mukaista hyväksymistä edellyttävissä laitoksissa käsiteltyjä eläinperäisiä tuotteita markkinoille ainoastaan, jos tuotteissa on joko:
a) asetuksen (EY) N:o 854/2004 mukaisesti käytetty terveysmerkki;
tai
b) tämän asetuksen liitteessä II olevan I jakson mukaisesti käytetty tunnistusmerkki, kun mainitussa asetuksessa ei edellytetä terveysmerkin käyttämistä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 10 § pakasteista todetaan, että pakasteiden, jäätelön ja jäätelöaineksen kansallisesta kuljetuksesta ja säilytyksestä säädetään erikseen. Pakasteiden ja helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan yleissopimuksen (ATP-Sopimus) (SopS 48/1981) piiriin kuuluvissa kuljetuksissa on noudatettava sopimuksen liitteissä määriteltyjä lämpötiloja.

ATP-Sopimuksen liitteen 2 kohdassa 4 edellytetään, että kaikki pakastetut elintarvikkeet tulee kuljettaa korkeintaan -18 °C lämpötilassa. Tiettyjen toimintojen, kuten koneellisen jäähdytyslaitteen höyrystimen sulatuksen aikana, lyhytaikainen, korkeintaan 3 °C suuruinen elintarvikkeiden pinnan lämpötilan nousu osassa kuormaa, esim. höyrystimen lähellä on sallittu.

Elintarvikelain 60 § mukaan valvontaviranomaisen on hylättävä Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettu eläimistä saatava elintarvike ensisaapumispaikassa, jos elintarvikkeen lämpötila on kuljetuksen
tai välivarastoinnin aikana muuttunut niin, ettei se täytä elintarvikemääräysten vaatimuksia, eikä elintarviketta voida 55 §:n mukaisesti määrätä käsiteltäväksi siten, että elintarvikekäyttö on mahdollinen eikä ensisaapumistoimija palauta elintarviketta oma-aloitteisesti lähtömaahan; tai

elintarvike ei täytä 18 §:ssä tarkoitettuja merkitsemistä, alkuperää, asiakirjoja tai todistuksia koskevia vaatimuksia eikä ensisaapumistoimija palauta elintarviketta oma-aloitteisesti lähtömaahan.

Ensisaapumistoimijalle on annettava mahdollisuus valvontaviranomaisen määräämässä kohtuullisessa ajassa korjata kohdassa 5 tarkoitetut asiakirjoja koskevat puutteet.

Hylätyt elintarvikkeet on hylkäyspäätöksen mukaisesti palautettava lähtömaahan, käytettävä valvontaviranomaisen hyväksymään muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi tai hävitettävä. Jollei terveydellisestä syystä tai muusta lainsäädännöstä muuta johdu, ensisaapumistoimija voi valita, mihin edellä mainituista toimenpiteistä ryhtyy.

Siipikarjanlihaerä ja kanamunaerä eivät täytä salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta asiakirjavaatimuksia. Siipikarjanlihaerä ei täytä lainsäädännön merkitsemisvaatimuksia.

Erän mukana kulkeneiden asiakirjojen perusteella on syytä epäillä, että kyseessä ovat samat, kertaalleen lämmenneinä palautettavaksi kehotetut elintarvikkeet. Erä on terveydelle vaarallinen, sillä elintarvikkeita säilytettiin pitkään liian lämpimässä. Jotta viranomainen voi varmistua, ettei terveydelle vaarallinen ja siten elintarvikkeeksi kelpaamaton erä enää palaudu takaisin markkinoille, ei erälle anneta palautuslupaa lähtömaahan.

Tämä päätös on käännetty englanniksi toimijaa varten (liite 4).

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Väliaikainen kieltopäätös 17.5.2019.

2. Kuuleminen 5.6.2019.

3. Vastine 10.6.2019.

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki 23/2006 1 §, 7 §, 18 §, 23 §, 32 §, 56 §, 59 §, 60 § ja 63 §.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 10 §.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumistoiminnasta 118/2006 1 §, 5 §, 7 §, 11 § ja 14 §.

Komission asetus (EY) N:o 142/2011 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä.

Pakasteiden ja helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan yleissopimuksen (ATP-Sopimus) (SopS 48/1981).

Hallintolaki 34 § ja 36 §.

Päätöksen valmisteluun käytetty aika

Tämän päätöksen valmisteluun on käytetty aikaa 5 tuntia.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusosoitus (Ruokavirasto) on liitteenä. Liitteenä myös englanninkielinen versio (liite 5).

Voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona JFIF Oy:lle.

This decision was published on 17.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Ruokavirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ruokavirasto.

Ruokaviraston asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
PL 100
 
00027 RUOKAVIRASTO
Faksinumero:
(029) 530 0444
Käyntiosoite:
Mustialankatu 3, Helsinki
Puhelinnumero:
(029) 530 0400
Sähköposti:
kirjaamo@ruokavirasto.fi

Ruokaviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.00–16.15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä

  • paikallisen ensisaapumisvalvontaviranomaisen tarkastusta koskeva päätös joko alkuperäisenä
    tai jäljennöksenä
  • asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisesta
  • asiamiehen valtakirja
Oikaisuvaatimuksen käsittelystä perittävä maksu

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Close

Ask for more info

Eva Marami, vs. hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: 09 310 31598

eva.marami@hel.fi

Decisionmaker

Minna Ristiniemi
vs. yksikön päällikkö

Attachments

1. JFIF Oy väliaikainen kielto 17.5.2019
2. Kuulemiskirje 5.6.2019
3. Vastine 10.06.2019
4. Päätös englanniksi 17.6.2019
5. Muutoksenhakuohjeet englanniksi

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.