Kuuleminen elintarvikelain 60 §:n mukaisesta elintarvike-erän hylkäämisestä sekä 59 §:n mukaisesta päätöksestä, Noor's Avoin Yhtiö

HEL 2019-006026
More recent handlings
§ 18

Elintarvikelain 60 §:n mukainen päätös hylätä Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitetut eläimistä saatavat elintarvikkeet ensisaapumispaikassa, Noor's Avoin Yhtiön/ Sushi Panda Töölö

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Noor's Avoin Yhtiö, Mannerheimintie 70, 00250 Helsinki, y-tunnus 2919413-6.

Kohde

Sushi Panda Töölö, Mannerheimintie 70, 00250 Helsinki.

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö toteaa, että Noor's Avoin Yhtiö on vastaanottanut Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta eläinperäisiä elintarvikkeita, jotka eivät täytä Maa- ja metsätalousministeriön ensisaapumistoiminnasta antaman asetuksen (118/2006) mukaisia vaatimuksia.

Päätös koskee Sushi Panda Töölön toimipisteessä olevia väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon asetettuja elintarvikkeita. Väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon asetetut elintarvikkeet, jotka on tuotu maahan toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta (tarkempi lista alla) hylätään ensisaapumispaikassa.

Pakasteet
-9 kpl sushi krevett ebi (30 kpl/paketti, 240 g), yhteensä 2,16 kg
-19 kpl edamame vihreä soijapapu, 500 g, yhteensä 9,5 kg
-2 kpl musta tiikerikatkarapu, 1 kg, yhteensä 2 kg
-5 kpl kuorittu musta tiikerikatkarapu 1 kg, yhteensä 5 kg
-6 kpl unagi ankeriasfilee, 250 g, yhteensä 1,5 kg
-2 kpl masago musta 500 g, yhteensä 1 kg
-3 kpl masago oranssi 500 g, yhteensä 1,5 kg
-10 kpl goma-wakame merileväsalaatti, 1 kg, yhteensä 10 kg
-3 kpl tonnikalapala, yhteensä 1,4 kg
-6 kpl inariage fried bean curd 1100 g, yhteensä 6,6 kg

Kylmäsäilytettävät elintarvikkeet
-3 kpl lumirapua (snowcrab meat, 1 kg), yhteensä 3 kg
-4 kpl miso tumma soijapapupasta, 1 kg, yhteensä 4 kg
-2 kpl creamcheese Landfrischkase 3 kg, yhteensä 6 kg

Elintarvikkeiden lämpötila on kuljetuksen aikana muuttunut niin, etteivät ne täytä elintarvikemääräysten vaatimuksia.

Määräaika

Hylätyt elintarvike-erä on hävitettävä tai käytettävä valvontaviranomaisen hyväksymään muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi 15.7.2019 mennessä. Erän käytöstä muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi tai hävittämisestä on sovittava erikseen elintarviketurvallisuusyksikön kanssa 30.6.2019 mennessä. Toimenpiteet tulee tehdä viranomaisvalvonnassa ja niissä on noudatettava sivutuoteasetuksen (EY) N:o 142/2011 vaatimuksia.

Täytäntöönpano

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti määrätä, että elintarvikelain 60 §:n mukaista hylkäyspäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksen hausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (Ruokavirasto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Tulli ilmoitti 16.5.2019 Helsingin kaupungin ympäristöpalveluille lämmenneestä elintarvikekuormasta. Lämmenneet elintarvikkeet olivat tulossa Virosta Global Marine Supply OÜ elintarvikealan toimijalta. Elintarvikkeet olivat menossa usealle suomalaiselle elintarvikealan toimijalle, joista yksi oli Noor’s Avoin Yhtiö/Sushi Panda Töölö.

Ympäristöpalvelut tarkasti kuljetuksen 16.5.2019 Länsisatamassa. Kuljetuksessa käytettävä ajoneuvo ei ollut jäähdytetty, vaikka suuri osa tuotteista edellytti kylmäsäilytystä. Ajoneuvossa olleet pakasteet olivat
lämpötilamittausten perusteella sulaneet matkalla; pintalämpötilat vaihtelivat välillä -10 °C - 3 °C. Elintarvikkeita kuljetettiin ilman lavoja suoraan likaisen tavaratilan lattialla. Tavaratila kunto ja likaisuus huomioiden kuljetusajoneuvo ei ollut soveltuva elintarvikkeiden kuljettamiseen (liite 1, kuva). Epäkohtien vuoksi elintarvikekuljetus käännytettiin takaisin Viroon.

Ympäristöpalveluiden tekemällä tarkastuksella 17.5.2019 havaittiin, että yksi ravintola oli vastaanottanut samana päivänä elintarvikekuorman Global Marine Supply OÜ:ltä. Kuorman mukana oli edelliselle päivälle
kirjattu sama lähete/lasku kuin tullissa pysäytetyllä ja käännytetyllä lämmenneellä kuormalla. Koska kuorman mukana on sama lähete/lasku, on lähtökohtaisesti oletettavaa, että elintarvikkeetkin ovat samat. Oli myös syytä epäillä, että Global Marine Supply OÜ olisi toimittanut elintarvikkeet Sushi Panda Töölön ravintolaan.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut tarkasti Sushi Panda Töölön ensisaapumistoiminnan ja maahan tuodut elintarvikkeet 20.5.2019, koska oli syytä epäillä, että matkalla lämmenneet elintarvikkeet oli
toimitettu ravintolaan. Eläinperäisten elintarvikkeiden vastaanottaminen suoraan toisesta EU-maasta on ensisaapumistoimintaa, joka edellyttää rekisteröitymistä ensisaapumistoimijaksi Ruokavirastoon. Ravintola Sushi Panda Töölö ei ole rekisteröitynyt ensisaapumistoimijaksi.

Noor’s Avoin Yhtiö on elintarvikealan toimija, jolla on ravintolatoimintaa. Sushi Panda Töölö on toiminut ensisaapumispaikkana, vaikka toimija ei ole tehnyt ilmoitusta ensisaapumistoiminnan aloittamisesta. Toimija tuo maahan erilaisia eläinperäisiä elintarvikkeita kuten kalaa ja äyriäisiä. Toimijaa ohjeistettiin tekemään ilmoitus Ruokavirastoon ja ensisaapumistoiminnasta tehtiin tarkastus.

Toimijan mukaan kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun elintarvikkeita ostettiin Global Marine Supply OÜ:ltä. Global Marine Supply OÜ oli 16.5. ilmoittanut toimijalle, että heidän kuljetusautonsa oli hajonnut,
minkä vuoksi toimitus viivästyisi. Elintarvikkeet toimitettiin Sushi Panda Töölön toimipisteeseen 17.5. ja silloin elintarvikkeissa ei havaittu puutteita. Vastaanottolämpötiloja ei ollut mitattu.

Suurin osa Global Marine Supply OÜ:n toimittamista elintarvikkeista oli tarkastettavissa. Kaikki kylmäsäilytystä vaativat elintarvikkeet (kylmässä säilytettävät tuotteet ja pakasteet), jotka olivat toimitettu Sushi Panda Töölöön toimipisteeseen 17.5.2019 asetettiin tarkastuksella väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon 20.5.2019 (liite 2). Väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon asetetut elintarvikkeet on listattu kohdassa Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön päätös.

Muutamia rahtikirjassa mainittuja tuotteita ei ollut enää ravintolan varastossa, jonka vuoksi niitä ei voitu asettaa väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon. Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö vahvisti päätöksen 21.5.2019. Elintarvikkeiden tuontiin liittyvästä epäselvyydestä ilmoitettiin Ruokavirastoon.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (23/2006) 60 §:n mukaisesta päätöksestä sekä asetettavasta määräajasta 27.5.2019 päivätyllä kirjeellä (liite 3). Toimijan 12.6.2019 antaman vastineen (liite 4) mukaan toimija toivoi, että päätös tehdään mahdollisimman pian, jotta toimija voi hävittää väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon asetetut tuotteet.

Päätöksen perustelut

Sushi Panda Töölö on toiminut ensisaapumispaikkana, mikä tarkoittaa sitä, että ravintola on vastaanottanut eläinperäisiä elintarvikkeita toisesta EU-maasta. Toimija ei ole tehnyt lainsäädännön vaatimaa ilmoitusta ensisaapumistoiminnasta Ruokavirastoon. 17.5.2019 vastaanotetut elintarvikkeet olivat lämmenneet kuljetuksen aikana. Sushi Panda Töölön ravintola ei ole mitannut lämpötiloja elintarvikkeita vastaanottotarkastuksen yhteydessä.

Elintarvikelain 7 §:n mukaan elintarvikkeiden tulee olla kemialliselta, fysikaaliselta ja mikrobiologiselta sekä terveydelliseltä laadultaan, koostumukseltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia, eivät aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Elintarvikelain 18 §:n mukaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden mukana on oltava EY:n elintarvikelainsäädännössä, tässä laissa taikka sen nojalla annetuissa säädöksissä edellytetyt asiakirjat. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja niitä seuraavien asiakirjojen on vastattava toisiaan. Eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, niiden kääreissä, pakkauksissa ja niitä seuraavissa asiakirjoissa on oltava eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 5 ja 6 artiklan edellyttävät merkinnät.

Elintarvikelain 23 §:n mukaan ensisaapumistoimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus Elintarvikevirastolle tai Elintarvikeviraston nimeämälle valvontaviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta ennen ensisaapumistoiminnan aloittamista, toiminnan olennaista muuttamista sekä ennen toiminnan lopettamista. Ilmoitukseen on sisällytettävä tieto ensisaapumistoimijan käyttämistä ensisaapumispaikoista.

Ensisaapumistoimijan omavalvontasuunnitelmaan on liitettävä vastaanotettavia elintarvikkeita koskeva näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma. Ensisaapumistoimijan on ilmoitettava ensisaapumispaikkaan toimitetuista elintarvikkeista Elintarviketurvallisuusviraston nimeämälle valvontaviranomaiselle.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 10 § pakasteista todetaan, että pakasteiden, jäätelön ja jäätelöaineksen kansallisesta kuljetuksesta ja säilytyksestä säädetään erikseen. Pakasteiden ja helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan yleissopimuksen
(ATPSopimus) (SopS 48/1981) piiriin kuuluvissa kuljetuksissa on noudatettava sopimuksen liitteissä määriteltyjä lämpötiloja.

ATP-Sopimuksen liitteen 2 kohdassa 4 edellytetään, että kaikki pakastetut elintarvikkeet tulee kuljettaa korkeintaan -18 °C lämpötilassa. Tiettyjen toimintojen, kuten koneellisen jäähdytyslaitteen höyrystimen sulatuksen aikana, lyhytaikainen, korkeintaan 3 °C suuruinen elintarvikkeiden pinnan lämpötilan nousu osassa kuormaa, esim. höyrystimen lähellä on sallittu.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen ensisaapumistoiminnasta 118/2006 11 §:n mukaan ensisaapumistoimijan on tarkastettava toisesta jäsenvaltiosta saapuneet lähetykset välittömästi niiden saapumisen jälkeen. Ensisaapumistoimijan on tällöin varmistettava, että eläimistä saatavissa elintarvikkeissa taikka niiden kääreissä, pakkauksissa tai niitä seuraavissa asiakirjoissa on lainsäädännössä vaaditut merkinnät ja että niitä seuraavat lainsäädännössä vaaditut asiakirjat. Ensisaapumistoimijan on myös varmistettava, että asiakirjat ja elintarvikkeet vastaavat toisiaan. Ensisaapumistoimija ei saa ottaa lähetystä käyttöön tai luovuttaa sitä edelleen ennen kuin se on tarkastuksessa todennut lähetyksen ja sitä seuraavien asiakirjojen täyttävän lainsäädännön vaatimukset.

Elintarvikelain 60 §:n mukaan valvontaviranomaisen on hylättävä Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettu eläimistä saatava elintarvike ensisaapumispaikassa, jos elintarvikkeen lämpötila on kuljetuksen tai välivarastoinnin aikana muuttunut niin, ettei se täytä elintarvikemääräysten vaatimuksia, eikä elintarviketta voida 55 §:n mukaisesti määrätä käsiteltäväksi siten, että elintarvikekäyttö on mahdollinen eikä ensisaapumistoimija palauta elintarviketta oma-aloitteisesti lähtömaahan; tai elintarvike ei täytä elintarvikelain 18 §:ssä tarkoitettuja merkitsemistä, alkuperää, asiakirjoja tai todistuksia koskevia vaatimuksia eikä ensisaapumistoimija palauta elintarviketta oma-aloitteisesti lähtömaahan.

Hylätyt elintarvikkeet on hylkäyspäätöksen mukaisesti palautettava lähtömaahan, käytettävä valvontaviranomaisen hyväksymään muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi tai hävitettävä. Jollei terveydellisestä syystä tai muusta lainsäädännöstä muuta johdu, ensisaapumistoimija voi valita, mihin edellä mainituista toimenpiteistä ryhtyy.

Erän mukana kulkeneiden asiakirjojen perusteella on syytä epäillä, että kyseessä ovat samat, kertaalleen lämmenneinä palautettavaksi määrätyt elintarvikkeet. Jotta viranomainen voi varmistua ettei elintarvikkeeksi kelpaamaton erä enää palaudu takaisin markkinoille, ei sille anneta lupaa palauttaa lähtömaahan.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Kuva tullista 16.5.2019

2. Väliaikainen käyttö- ja luovutuskielto 21.5.2019

3. Kuuleminen 27.5.2019

4. Toimijan antama vastine 12.6.2019

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki 23/2006 1 §, 7 §, 18 §, 23 §, 32 §, 56 §, 59 §, 60 § ja 63 §.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 10 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumistoiminnasta 118/2006 1 §, 5 §, 7 §, 11 § ja 14 §.

Komission asetus (EY) N:o 142/2011 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä.

Pakasteiden ja helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan yleissopimuksen (ATP-Sopimus) (SopS 48/1981).

Hallintolaki 34 § ja 36 §.

Päätöksen valmisteluun käytetty aika

Tämän päätöksen valmisteluun on käytetty aikaa 4 tuntia.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusosoitus (Ruokavirasto) on liitteenä.

Voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona Noor's Avoin Yhtiölle.

Pöytäkirjanote Ruokavirastolle ja valmistelijalle.

This decision was published on 14.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Ruokavirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ruokavirasto.

Ruokaviraston asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
PL 100
 
00027 RUOKAVIRASTO
Faksinumero:
(029) 530 0444
Käyntiosoite:
Mustialankatu 3, Helsinki
Puhelinnumero:
(029) 530 0400
Sähköposti:
kirjaamo@ruokavirasto.fi

Ruokaviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.00–16.15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä

  • paikallisen ensisaapumisvalvontaviranomaisen tarkastusta koskeva päätös joko alkuperäisenä
    tai jäljennöksenä
  • asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisesta
  • asiamiehen valtakirja
Oikaisuvaatimuksen käsittelystä perittävä maksu

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Close

Ask for more info

Eva Marami, vs. hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: 09 310 31598

eva.marami@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Kuva tullista 16.5.2019
2. Väliaikainen käyttö- ja luovutuskieltopäätös 21.5.2019
3. Kuuleminen 27.5.2019
4. Toimijan antama vastine 12.6.2019

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.