Vahingonkorvaus, takaisinsaantivaatimus, henkilövahinko, 26.2.2019, If Vahinkovakuutus

HEL 2019-006116
More recent handlings
§ 33

Takaisinsaantivaatimus koskien liukastumista Konalassa 26.2.2019

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti hylätä If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen takaisinsaantivaatimuksen koskien ********** liukastumista 26.2.2019 Konalan liikuntapuiston luistelukentän vieressä.

Päätöksen perustelut

If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Suomen sivuliike on toimittanut takaisinsaantivaatimuksen Helsingin kaupungille 21.5.2019. Hakemuksen mukaan ********** on liukastunut 26.2.2019 kello 7.45 Konalan liikuntapuiston luistelukentän vieressä olevalla puistoväylällä tien liukkauden takia.

Hakija on käsitellyt liukastumisesta aiheutunutta vahinkoa (vahinkonumero 19.66989) liukastuneen henkilön työnantajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella. Hakija on maksanut korvauksia 9 783,31 euroa. Hakija toteaa, että hakijalla on tapaturma- ja ammattitautilain 270 §:n perusteella oikeus periä maksamansa korvaus takaisin vahingon aiheuttajalta tai muulta korvausvelvolliselta. Näin ollen If Vahinkovakuutusyhtiö hakee maksamaansa korvausta takaisin Helsingin kaupungilta.

Hakijan näkemyksen mukaan kaupunki on asiassa korvausvelvollinen, koska liukastuminen on sattunut kaupungin kunnossapitovastuualueella ja liukastumisen on aiheuttanut kunnossapitovelvollisuuden laiminlyönti. Hakija perustelee näkemystään vahingonkärsijän 29.4.2019 antamalla selvityksellä, jossa todetaan, että puistoväylä on ollut liukas ja tapahtumapaikalla ei ole näkynyt ollenkaan hiekkaa. Lisäksi tien pinta on ollut vahingonkärsijän mukaan kostea tai märkä sekä jäinen.

Korvauksen hakijan tulee osoittaa vahingon tapahtuminen. Liukastunut henkilö on ilmoittanut tapahtuneesta kaupungille vasta 29.4.2019 eli kaksi kuukautta liukastumisensa jälkeen. Lisäksi tapahtumalla ei ole ollut silminnäkijöitä eikä liukastumista liikuntapuiston lähellä ole todennettu muullakaan tavoin.

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaan katu on pidettävä liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Liukastuminen ei kuitenkaan ole tapahtunut kadulla vaan puistokäytävällä. Kunnossapitolain mukaan kunnan hallinnassa oleva puisto ja muu näihin verrattava yleinen alue on pidettävä alueen käyttötarkoituksen vaatimassa kunnossa. Laki ei velvoita talvikunnossapitämään puistokäytäviä.

Lähtökohtaisesti puistokäytäviä ei voida pitää talvikunnossa kustannussyistä. Vain liikenteellisesti kaikkein vilkkaimmat ja merkityksellisimmät puistokäytävät voidaan pitää kunnossa myös talvella. Konalan liikuntapuiston luistelukentän vieressä oleva puistokäytävä ei ole liikenteellisesti merkittävä kulkureitti ja se on mahdollista kiertää käyttämällä lähellä olevia talvikunnossapidon piiriin kuuluvia katuja. Talvikunnossapidon piiriin kuulumattomilla alueilla liikkuminen tapahtuu kulkijan omalla vastuulla.

Konalan liikuntapuiston luistelukentän vieressä olevan puistokäytävän tarkoituksena on mahdollistaa huoltoajoneuvojen pääseminen luistelukentälle. Huoltoajoneuvoille on oltava reitti, jotta luistelukenttää voidaan pitää kunnossa talven aikana. Koska puistokäytävä toimii luistelukentälle menevien huoltoajoneuvojen kulkureittinä, puistokäytävää ei voida hiekoittaa, jotta hiekoitushiekkaa ei kulkeutuisi luistelukentälle koneiden mukana. Kaupunki on pitänyt puistokäytävän sen käyttötarkoituksen vaatimassa kunnossa, eikä näin ollen ole laiminlyönyt kunnossapitovelvollisuuttaan.

Helsingin kaupunki ei ole asiassa korvausvelvollinen.

This decision was published on 16.07.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ilona Syvälä, korkeakouluharjoittelija, puhelin: 09 310 25441

ilona.syvala@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

1. Takaisinsaantivaatimus 20.5.2019
2. Takaisinsaantivaatimus 20.5.2019, liite 1

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.