Vuokraus, maa-alueen vuokraaminen, Pihlajamäki, Myllyhalli Oy

HEL 2019-006194
More recent handlings
§ 32

Maa-alueen vuokraaminen Pihlajamäen alueelta Myllyhalli Oy:lle

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti vuokrata Helsingin kaupungin 38. kaupunginosassa (Malmi) Pihlajamäen osa-alueella, osoitteessa Rapakiventie 16, 00170 Helsinki sijaitsevan, noin 1 860 m²:n suuruisen alueen (kiinteistötunnus 91-424-1-0-168) karttaliitteen mukaisesti Myllyhalli Oy:lle. Alue vuokrataan liikuntatoimintaan.

Vuokra-aika alkaa 1.8.2019 ja päättyy 31.7.2025 ilman erillistä irtisanomista.

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa virallisen elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskiarvon pistelukua 1948 on 3 270,21 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 335,75 euron suuruista perusvuosivuokraa.

Perittävä vuosivuokra on 2 007,66 euroa (alv. 0 %).

Muut vuokraukseen liittyvät sopimusehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Pihlajamäenkentän vieressä sijaitseva, nykyisin tenniskenttinä toimiva alue vuokrataan pääasiallisesti jalkapallon harjoitus- ja ottelutoimintaan.

Vuokralaisella on oikeus rakentaa vuokra-alueelle noin 1 600 m²:n suuruinen tekonurmikenttä ja sijoittaa alueelle (kooltaan 36 m x 18 m) ylipainehalli talvikausiksi. Ylipainehalli saa olla pystytettynä vuosittain 15.10–15.4. välisen ajan

Vuokrauksessa noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2014, § 4 maa-alueiden vuokrauksesta päätettyjä yleisperiaatteita. Kenttäalueen vuokra lasketaan maa-alueen pinta-alan mukaan, pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 1,00 euron neliömetrihintaa. Ylipainehallin pysytettynä oloajalta vuokra lasketaan hallin koon mukaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 8,50 euron kerrosneliömetrihintaa. Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta. Täysimääräinen vuosivuokra vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskiarvon pistelukua 1948. Ylipainehallin osalta vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään liikuntatoimintaan.

Vuokran laskukaava = 610 k-m² x 8,5 €/k-m² x 0,05 x 0,5 x 6/12 kk x 19,48 +1 530 m² x 1 €/m² x 0,05 x 6/12 kk x 19,48 = 2007,66 €.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia tiloja enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

This decision was published on 09.07.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87801

turo.saarinen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja