Toivomusponsi, Tehtaankadun ala-asteen väistötiloihin siirtymisen nopeuttaminen

HEL 2019-006261
More recent handlings
Case 17. / 851 §

Valtuutettu Daniel Sazonovin toivomusponsi Tehtaankadun ala-asteen väistötilojen aikaistamisesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 22.5.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hyväksyessään Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman 22.5.2019 kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla valtuutettu Daniel Sazonovin ehdottaman toivomusponnen, jonka mukaan kaupungin tulee selvittää mahdollisuutta siirtyä väistötiloihin suunniteltua nopeammin.

Hankesuunnitteluvaiheessa Tehtaankadun ala-asteen perusparannushanke oli suunniteltu alkavaksi kesäkuussa 2020. Alkuvuodesta 2019 koululla levisi huoli rakennuksen sisäilmatilanteesta. Käyttäjien oireilut lisääntyivät merkittävästi ja oppilaiden vanhemmat esittivät toiveen väistötiloihin siirtymisen nopeuttamisesta. Kaupunki selvitti syitä oireilun lisääntymiselle ja suoritti keväällä ja kesällä 2019 toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.

Perusparannuksen toteutussuunnittelun käynnistyessä ilmeni, että rakentamisaikaa on tarpeen pidentää, joten sen aloitusta päätettiin aikaistaa. Eiranrantaan tulevien paviljonkien hankintaa on kiirehditty siten, että väistötilat olisivat käytettävissä mahdollisimman nopeasti. Väistötilojen hankesuunnitelma on hyväksytty, paviljonkitoimittaja on kilpailutettu ja valittu, asukasvuorovaikutustilaisuus on pidetty ja rakennuslupahakemus on jätetty. Tilojen hankintaa on aikaistettu alkuperäisestä aikataulusta niin, että paviljonki valmistuu alkuvuonna 2020 ja otetaan käyttöön maalis−huhtikuussa 2020.

Perusparannuksen toteutus jaetaan erilliseen purku-urakkaan ja varsinaiseen perusparannusurakkaan. Purku käynnistyy heti kun toiminta on saatu siirrettyä väistötiloihin. Perusparannusurakan on tarkoitus alkaa marraskuussa 2020 ja valmistua kesäkuussa 2022.

Asiasta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä kaupunkiympäristön toimialan teknisen johtajan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Close

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.08.2019 § 304

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kannatettavana Daniel Sazonovin toivomuspontta selvittää mahdollisuutta nopeuttaa Tehtaankadun ala-asteen väistötilojen rakentamisen aikataulua.

Lisäksi lautakunta toteaa, että kasvatus- ja koulutuslautakunta on 12.2.2019 antanut kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 3.12.2018 päivätystä Tehtaankadun ala-asteen laajennusta ja perusparannusta koskevasta hankesuunnitelmasta. Väistötilatarpeen on kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ilmaissut kaupunkiympäristön toimialalle hankesuunnittelun alussa. Rakennusluvista ja hankkeiden toteutuksesta ja aikataulutuksesta vastaa kaupunkiympäristön toimiala.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen@hel.fi
Close

This decision was published on 23.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi