Toivomusponsi, tietouden lisääminen Kaljakellunta-tapahtuman aiheuttamista haitoista

HEL 2019-006269
More recent handlings
Case 33. / 544 §

Valtuutettu Jukka Järvisen toivomusponsi Kaljakellunta-tapahtuman haittojen ehkäisemisestä

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 22.5.2019 hyväksymän toivomusponnen (Jukka Järvinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Käsitellessään 22.5.2019 valtuutettu Jukka Järvisen aloitetta Kaljakellunta-tapahtuman lopettamisesta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunki selvittää mahdollisuudet lisätä tietoutta Kaljakellunnan ympäristö- ja linnuille koituvista haitoista sekä pyrkii aktiivisesti vähentämään tapahtumasta aiheutuvaa roskaamista ja kiinnittämään huomiota päihteidenkäytöstä aiheutuviin vaaratilanteisiin." (Jukka Järvinen)

Kaupunginhallitus toteaa, että Kaljakellunta-tapahtumasta aiheutuvat merkittävimmät haitat ovat roskaantuminen sekä tapahtuman aikaiset mahdolliset meluhaitat ja järjestyshäiriöt, joihin poliisi voi tarvittaessa puuttua omien resurssiensa puitteissa. Kaupunkiympäristön toimialan (aikaisemmin rakennusviraston) toimesta on aluetta pidetty puhtaana yhdessä liikuntatoimen kanssa.

Tapahtuma-alueen rantoja siivotaan jatkossakin tapahtuman jälkeen sekä kaupungin että vapaaehtoisten voimin siihen osoitettujen määrärahojen mahdollistamissa puitteissa. Lisäksi kaupunkiympäristön toimiala selvittää mahdollisuudet roskaantumisen ehkäisemiseen liittyvän viestinnän lisäämiseen osana vuotuista viestintäsuunnittelua.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020, että hallintosäännön 30 luvun 14 §:ssä tarkoitetut hyväksytyn toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä toimitettavat selvitykset, joiden määräaika on 1.4.-30.9.2020, tulee kaupunginhallituksen toimittaa viimeistään 30.9.2020.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 29.10.2019 § 538

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaljakellunnan aiheuttamia haittoja on torjuttu useamman vuoden ajan. Kaupunkiympäristön toimialan toimesta (aikaisemmin rakennusviraston) on aluetta pidetty puhtaana yhdessä liikuntatoimen avulla. Kaljakellunnan osuessa Helsingin
puolelle, on eniten roskaantumista tapahtunut liikuntapalveluiden uimarannoilla.

Kaljakellunta aiheuttaa jonkin verran ympäristön likaantumista ja järjestyshäiriöitä lähialueen asukkaille. Tapahtuma on ilman virallista järjestäjää toteutettava epävirallinen tapahtuma, jolloin kaupungin ohjaavilla toimilla ei ole suoraa kohdetta. Kaljakellunnan sijainti vaihtelee.
Aikaisempina vuosina tapahtuma on ollut joka toinen vuosi Helsingin puolella ja joka toinen vuosi Vantaan puolella. Poliisi taas on järjestyslakia valvova viranomainen, jolla on keinoja puuttua ihmisten kokemaan häiriöön tapahtuman johdosta.

Kaljakellunnasta on aikaisempina vuosina aiheutunut huomattavaa roskaantumista tapahtuma-alueen ympäristössä ja joen alajuoksulla, kun jopa kumiveneitä ja muita kelluntavälineitä on hylätty rannoille pienempien roskien lisäksi. Joki voi kuljettaa sinne heitetyt jätteet mereen asti. Osa jätteistä vajoaa joen pohjaan, mistä niiden siivoaminen on hankalaa.

Tänä vuonna roskaantuminen oli aiempia vuosia vähäisempää ilmeisesti vapaaehtoisten siivousryhmien ja kellunnassa mukana olleen “roustausryhmän” ansiosta. Roustausryhmä oli joukko vapaaehtoisia, jotka valistivat ihmisiä roskaamisesta ja keräsivät roskia maissa ja ”aluksilla. Jätemäärät olivat urakoitsijoiden mukaan tänä vuonna pieniä, kustannukset olivat alhaisia osittain siksi, että päätapahtuma oli tänä vuonna Vantaan puolella.

Alueen kasvillisuuteen tai eläimistöön tapahtumalla ei ole havaittu olevan juurikaan vaikutuksia. Merkittävimmät haitat ovat siis roskaantuminen sekä tapahtuman aikaiset mahdolliset meluhaitat ja järjestyshäiriöt, joihin poliisi tarvittaessa voi puuttua omien resurssiensa puitteissa.

Alueen rantoja voidaan jatkossakin siivota tapahtuman jälkeen sekä kaupungin että vapaaehtoisten voimin. Yleisesti tapahtumien puhtaanapitoa voidaan parantaa, kun siihen kaupungin taloudessa varaudutaan. Alueen joen pohjaa voitaisiin puhdistaa sopivin väliajoin sukeltajien avulla jo nyt olemassa olevien keinojen lisäksi, jos tähän päätetään osoittaa määrärahat. Kaupunkiympäristön toimiala selvittää mahdollisuudet roskaantumisen ehkäisemiseen liittyvän viestinnän lisäämiseen osana vuotuista viestintäsuunnittelua.

Yksittäisen tapahtuman roskaantumisvaikutukset ovat onneksi pienet suhteutettuna laajempaan kokonaisuuteen. Helsingin kaupunki on sitoutunut laaja-alaisesti Itämeren suojeluun vuonna 2007 Turun kanssa aloittamassaan Itämerihaasteessa. Se sisältää lähes 120 vesiensuojelutoimenpidettä, joista seitsemän liittyy roskaantumiseen. Vesistönsuojelua tukee myös vuonna 2018 hyväksytty hulevesiohjelma.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Tea Karjalainen, ts. tiimipäällikkö: 310 39451

tea.karjalainen@hel.fi

Virve Kuusi, yksikönpäällikkö, puhelin: 310 79528

virve.kuusi@hel.fi

Petri Puttonen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 32009

petri.puttonen@hel.fi
Close

This decision was published on 23.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37313

suvi.ramo@hel.fi