Toivomusponsi, pääkaupunkiseudun luontoalueille pääsyn edistäminen julkisella liikenteellä

HEL 2019-006272
More recent handlings
Case 35. / 546 §

Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi pääkaupunkiseudun luontoalueiden saavutettavuudesta julkisella liikenteellä

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 22.5.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Käsitellessään 22.5.2019 vastausta valtuutettu Alviina Alametsän aloitteeseen pääkaupunkiseudun luontoalueiden saavutettavuudesta julkisella liikenteellä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Helsingin kaupunki selvittää yhdessä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kanssa, kuinka myös ilman omaa autoa liikkuvien kaupunkilaisten ja matkailijoiden mahdollisuuksia saavuttaa pääkaupunkiseudun luontoalueita voidaan edistää julkisella liikenteellä. Selvityksessä on toivottavaa kiinnittää huomiota esimerkiksi seuraaviin seikkoihin: a) liikennevälineiden vaihtojen sujuvuuteen b) linjojen suunnitteluun siten, että ne kulkevat perille asti luontoreittien lähelle c) luontokohteiden ja niiden saavutettavuuden viestintään d) kaupunkilaisten toiveisiin ja ehdotuksiin koskien luontoalueiden saavutettavuutta." (Alviina Alametsä)

Kaupunginhallitus toteaa, että HSL pyrkii tarjoamaan mahdollisimman hyvän joukkoliikenteen palvelutason, jonka suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien tarpeet ja odotukset. Myös luontoalueiden yhteyksien suunnittelu on osa joukkoliikenteen suunnittelun kokonaisuutta, jossa pyritään vastaamaan kaikkiin matkustajien liikkumistarpeisiin houkuttelevasti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Luontokohteiden saavutettavuuden viestintää HSL on edistänyt muun muassa laajentamalla kesäksi 2019 reittioppaan käsittämään myös saariston yhteyslauttojen aikataulut, vaikka lauttojen palvelut eivät olekaan HSL:n lippujärjestelmän piirissä. Lisäksi HSL ottaa mielellään vastaan kaupunkilaisten toiveita ja ehdotuksia liikennejärjestelmänsä toimivuudesta palautejärjestelmän kautta.

Kaupunginhallitus katsoo, että pääkaupunkiseudun luontokohteista esimerkiksi Keskuspuisto ja monet merenrantakohteet ovat hyvin saavutettavissa nykyisellä joukkoliikenneverkostolla. Etäämmällä sijaitsevien luontokohteiden osalta taas ympärivuotisia liikennepalveluja ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista merkittävästi parantaa pienen ja vaihtelevan joukkoliikenteen kokonaiskysynnän vuoksi. Kaupunginhallitus suhtautuu kuitenkin kaupunkiympäristölautakunnan tapaan myönteisesti siihen, että HSL selvittäisi mahdollisuuksia kehittää tällaisten luontokohteiden liikennepalveluja esimerkiksi Korkeasaaren bussivuorojen kaltaisena omana vetovoimaisena konseptinaan. Kaupunginhallitus katsoo, että joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen luontokohteisiin on perusteltua tilanteessa, jossa kotimaanmatkailun ja pääkaupunkiseudun luontokohteiden kiinnostavuus lisääntyy sesonkiaikana.

Toivomusponnesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. HSL on ilmoittanut ettei anna asiassa uutta lausuntoa, vaan viittaa vastauksenaan 23.1.2019 päivättyyn lausuntoonsa samansisältöisestä aloitteesta. Kaupunginhallituksen vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 11.02.2020 § 79

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä Helsingin seudulla. Tehtäväänsä liittyen HSL suunnittelee joukkoliikenteen linjojen reitit ja aikataulut toimialueellaan eli siis myös pääkaupunkiseudun luontokohteiden joukkoliikenneyhteydet. Suunnittelussa tukeudutaan HSL:n joukkoliikenteen suunnitteluohjeeseen, jossa asetetaan tavoitteet joukkoliikenteen palvelutasolle erityyppisille alueille ja yhteyksille. Luontoalueiden yhteyksien suunnittelu on osa joukkoliikenteen suunnittelun kokonaisuutta, jossa pyritään vastaamaan kaikkiin matkustajien liikkumistarpeisiin houkuttelevasti, tehokkaasti ja taloudellisesti.

HSL pyrkii tarjoamaan mahdollisimman hyvän joukkoliikenteen palvelutason. Joukkoliikenneyhteyksien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien tarpeet ja odotukset. Suunnitteluohjeen mukaisesti suunnittelun pohjana ovat aluekohtaiset palvelutasoluokat, joiden avulla määritellään peruspalvelutaso kullekin alueelle ja yhteysvälille. Peruspalvelutasoa parempaa palvelua tarjotaan kysynnän perusteella. Haja-asutusalueilla ei kysynnän vähäisyyden johdosta järjestetä varsinaisia joukkoliikennepalveluita, vaan siellä tarjotaan vain koulukuljetukset ja muut lakisääteiset kuljetuspalvelut. Palvelutasomäärittelyllä pyritään tasapuolisuuteen eri alueiden välillä niin, että samanlaisilla alueilla on samanlainen peruspalvelutaso.

HSL järjestää pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä pääsääntöisesti päivittäisiä liikkumistarpeita varten. Liikennöinnin kustannukset ovat suurin rajoittava tekijä tarjottavalle palvelutasolle. Suorien, nopeiden ja tarjonnaltaan houkuttelevien yhteyksien luominen pitkien välimatkojen välille on kallista. Osa pääkaupunkiseudun luontokohteista esim. Keskuspuisto ja monet merenrantakohteet ovat hyvin saavutettavissa nykyisellä joukkoliikenneverkostolla. Lautakunta suosittaa HSL:ää selvittämään luontokohteiden liikennepalvelujen kehittämistä esimerkiksi Korkeasaaren bussivuorojen kaltaisena omana vetovoimaisenakonseptinaan. Ympärivuotisen liikenteen lisääminen kaukaisempiin kohteisiin ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista, mutta kotimaanmatkailun ja pääkaupunkiseudun luonnon kiinnostavuuden lisääntyessä sesonkiaikana on kannattavaa kehittää yhteyksiä.

Pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmä perustuu nykyään verkostomaiseen linjastoon, jossa osa yhteyksistä toimii nopeina seudullisina runkolinjoina. Näihin vaihdetaan paikallisilta joukkoliikennelinjoilta. Matkustajan näkökulmasta varsinaisen liikennetarjonnan palvelutason lisäksi keskeisenä asiana on matkaketjujen toimivuus eli vaihtojen onnistuminen. Vaihtojen jouhevuus onkin tärkeä palvelutason tekijä, johon HSL erityisesti panostaa joukkoliikennettä suunnitellessaan.

Eräänä luontokohteiden saavutettavuutta parantavana toimenpiteenä HSL laajensi kesäksi 2019 reittioppaan käsittämään myös saariston yhteyslauttojen aikataulut. Reittiopas neuvoo nykyisin yhteydet 26 pääkaupunkiseudun saareen, joihin on säännöllistä vesiliikennettä, vaikka nämä eivät olekaan HSL:n lippujärjestelmän piirissä. Tätä palvelun laajennusta HSL myös markkinoi. Muutoin HSL keskittyy joukkoliikennejärjestelmänsä yleiseen markkinointiin ja viestintään. Merellisten kohteiden lisäksi myös muiden luontokohteiden yhteyksien viestintä tukee ihmisten mahdollisuutta päästä luonnon äärelle.

HSL kerää matkustajien palautetta ja ehdotuksia palautejärjestelmäänsä. Vuonna 2018 HSL käsitteli yli 80 000 palautejärjestelmään tullutta palautetta. Perinteisen palautejärjestelmän lisäksi asiakasvuorovaikutusta tehdään liikkumiskyselyjen ja asukastyöpajojen muodossa. HSL:n tarkoituksena on synnyttää palveluja, jotka tuottavat asiakkaille lisäarvoa ja vastaavat heidän todellisiin tarpeisiinsa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kolmannen kappaleen loppu:
"Sen sijaan joukkoliikennepalvelujen merkittävä parantaminen kohteissa, jotka sijaitsevat hajallaan ja kaukana tiiviistä kaupunkirakenteesta ja joiden joukkoliikenteen kokonaiskysyntä on pientä ja kysynnän ajallinen vaihtelu suurta, ei ole taloudellisesti eikä liikenteellisesti tarkoituksenmukaista."

Voisi korvata:
"Lautakunta suosittaa HSL:ää selvittämään luontokohteiden liikennepalvelujen kehittämistä esimerkiksi Korkeasaaren bussivuorojen kaltaisena omana vetovoimaisenakonseptinaan. Ympärivuotisen liikenteen lisääminen kaukaisempiin kohteisiin ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista, mutta kotimaanmatkailun ja pääkaupunkiseudun luonnon kiinnostavuuden lisääntyessä sesonkiaikana on kannattavaa kehittää yhteyksiä."

Viidennen kappaleen loppu:
'Yksittäisten luontokohteiden yhteyksien markkinointi on ennen kaikkea luontotoimijoiden omassa intressissä."

Voisi korvata:
"Merellisten kohteiden lisäksi myös muiden luontokohteiden yhteyksien viestintä tukee ihmisten mahdollisuutta päästä luonnon äärelle."

Kannattaja: Tuomas Rantanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen.

04.02.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri: 310 37121

markku.granholm@hel.fi
Close

This decision was published on 23.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37313

suvi.ramo@hel.fi