Virkasuhteen täyttäminen, Porolahden peruskoulu, rehtori, työavain 5-1637-19 ja 5-2035-19

HEL 2019-006313
More recent handlings
§ 53

Porolahden peruskouluun sijoitetun rehtorin viran julistaminen uudelleen haettavaksi

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla julistaa Porolahden peruskouluun sijoitetun rehtorin viran uudelleen haettavaksi.

Päätöksen perustelut

Porolahden peruskouluun sijoitettu rehtorin virka (nro 0054) on ollut julkisesti haettavana Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmässä (työavain 5-1637-19) sisäisessä ja ulkoisessa haussa ajalla 3.-20.5.2019.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (11.3.2019, § 23) mukaan peruskoulun rehtorin ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetusjohtaja.

Rehtorin virkaan jätti 20.5.2019 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa yhdeksän hakijaa, joista kahdeksan täytti viran muodolliset kelpoisuusvaatimukset.

Peruskoulun rehtorin viran kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) mukaan. Lisäksi edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Kysymyksessä olevaan peruskoulun rehtorin virkaan ei ollut riittävässä määrin viran hakuilmoituksessa todetut edellytykset täyttäviä hakijoita, minkä vuoksi on perusteltu syy julistaa virka uudelleen haettavaksi. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon valinnassa.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 29.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 83013

taina.tervonen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja