Maksuperusteet, ulkokuntalaisten lasten perhepäivähoidosta lapsen kotikunnalta perittävä korvaus

HEL 2019-006407
More recent handlings
§ 36

FAMILJEVÅRD FÖR UTSOCKNES BARN; ERSÄTTNING SOM TAS UT AV BARNETS HEMKOMMUN

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Beslut

Direktören för svenska servicehelheten beslutade att följande ersättningar tas ut av barnens hemkommuner från 1.8.2019, när utsocknes barn utnyttjar Helsingfors stads familjedagvårdstjänster.

Om man för barnets vårdnadshavare har bestämt en klientavgift enligt klientavgiftslagstiftningen tas ersättning ut av hemkommunen enligt följande:

- för heldagsvård, familjedagvård 1 081 euro/mån.
- för deltidvård, familjedagvård 540 euro/mån.
- för heldagsvård, gruppfamiljedagvård 924 euro/mån.
- för deltidvård, gruppfamiljedagvård 462 euro/mån.

Om barnets hemkommun är skyldig att också betala klientavgiftsdelen tas ersättning ut av hemkommunen enligt följande:

- för heldagsvård, familjedagvård 1 194 euro/mån.
- för deltidvård, familjedagvård 597 euro/mån.
- för heldagsvård, gruppfamiljedagvård 1 071 euro/mån.
- för deltidvård, gruppfamiljedagvård 535 euro/mån.

Priset för en specialplats är 2 x priset för heldags-/deltidsplats. Om barnets behov av särskilt stöd är ovanligt stort, förhandlar avtalskommunerna separat om ersättningens storlek. Det man kommit överens om ska framgå av betalningsförbindelsen.

Ingen avgift tas ut av hemkommunen för förskoleundervisningen, men för den kompletterande småbarnspedagogiken tas avgiften ut.

Beslutsmotivering

Nämnden för fostran och utbildning överförde en del av sina befogenheter till tjänstemän 18.12.2018 § 279. Enligt beslutet fick direktören för småbarnspedagogik och direktören för den svenska servicehelheten befogenhet att för sin egen språkgrupps del besluta om de avgifter som tas ut av barnens hemkommuner, när utsocknes barn utnyttjar Helsingfors stads småbarnspedagogiska tjänster. Ersättningarna bestäms utifrån de faktiska kostnaderna som beräknas på basis av uppgifterna i bokföringen.

Ersättningarna betalas på basis av PKS-avtalet i huvudstadsregionen.

This decision was published on 13.06.2019

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Close

Ask for more info

Pia Tuulikki Hasari, redovisningsexpert, telefon: 09 310 43577

pia.hasari@hel.fi

Arja Juvonen, klientavgiftschef, telefon: 09 310 41846

arja.juvonen@hel.fi

Decisionmaker

Niclas Grönholm
direktören för svenska servicehelheten