Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 5, tuntiopettajan määräaikainen virka, työavain 5-2030-19

HEL 2019-006570
More recent handlings
§ 5

Kasko, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, tuntiopettaja, Bryggan avoimien opintojen Treenaamo, työavain 5-2030-19

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston Bryggan avoimiin opintoihin kuuluvan Treenaamon tuntiopettajan määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020 **********

********** täyttää virkasuhteiselle tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 28.12.2017) 13 §:n ja 14 §:n sekä 17 §:n säännösten mukaiset ehdot. Virkasuhteisen tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätöksen perustelut

Stadin ammattiopistossa oli haettavana 21.5. - 5.6.2019 Bryggan avoimiin opintoihin kuuluvan Treenaamon tuntiopettajan virkasuhteinen määräaikainen tehtävä ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020. Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-2030-19. Määräaikaan 5.6.2018 klo 16 mennessä tehtävään haki kolme (3) henkilöä. Kaikki kolme (3) hakijaa täyttivät kelpoisuusehdot ja heidät kaikki kutsuttiin haastatteluun.

********** täyttää tehtävän kelpoisuusehdot. Hän on kasvatustieteen maisteri, eli hänellä on ylempi korkeakoulututkinto ja hänellä on tehtävän edellyttämä pedagoginen kelpoisuus.

Hänellä on monipuolista työkokemusta mm. ohjaavana opettajana, työvalmentajana, kouluttajana ja oppisopimusvalmentajana ja hän on tottunut kartoittamaan sekä rakentamaan henkilökohtaisia polkuja. Hänellä on myös monipuolista opetusalan ulkopuolista työkokemusta. Hän hyödyntää monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä ja omaa laajaa osaamista digitaalisista työkaluista. Hän tuntee jo valmiiksi Treenaamon toimintaa niin, että kykeni haastattelussa kuvailemaan sen keskeisiä piirteitä ja tavoitteita sekä haasteita. Hän kykeni haastateltavista parhaiten kuvailemaan tarvittavia toimintamalleja ja jäsentämään työn etenemistä.

********** on tehtävän erityisluonteen edellyttämät erinomaiset vuorovaikutustaidot ja laajat verkostot. Hänellä on paineensietokykyä ja hän kykenee sietämään epävarmuutta.

********** on kokonaisarvion perusteella tehtävään soveltuvin.

Pöytäkirjanote lähetetään tehtävään valitulle sekä muille hakijoille
oikaisuvaatimusohjeineen Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

This decision was published on 12.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Asko Haapamäki, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 336 2290

asko.haapamäki@hel.fi

Decisionmaker

Asko Haapamäki
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2