Valtuustoaloite, avoimen urheilupuiston toteuttaminen keskusta-alueella kulttuurikäytävän jatkeeksi

HEL 2019-006610
More recent handlings
Case 11. / 783 §

V 27.11.2019, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite avoimesta urheilupuistosta Töölönlahden kulttuurikäytävän jatkeeksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Perustelujen kolmannen kappaleen loppuun:

"Kaupunginhallitus pitää kannatettavana ajatusta, että kaupunki selvittää mahdollisuutta rakentaa kulttuurialueen jatkoksi kaikille avoimen liikuntapuiston."

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Close

Valtuutettu Leo Stranius ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää mahdollisuutta rakentaa Töölönlahden kulttuurialueen jatkoksi avoin urheilupuisto Kisahallin ja Olympiastadionin yhteydessä oleville parkkipaikoille.

Kaupunginhallitus toteaa, että avoimen urheilupuiston sijoittamista tutkitaan Eläintarhan alueen asemakaavaprosessin yhteydessä. Koko aluetta koskeva asemakaavan muutostyö käynnistyy lähitulevaisuudessa, eikä ennen sitä ole perusteltua tehdä toimenpiteitä, jotka muuttaisivat alueen maankäyttöä.

Olympiastadionin ja Kisahallin edustojen kehittäminen liikunnallisuutta, kansainvälisyyttä ja tapahtumia edistävään suuntaan on kaupungin strategian mukaista. Pitkän tähtäimen tavoitteena tulee olla pysäköintipaikkojen poistaminen stadionin eduskentiltä ja alueen muuttaminen virkistyskäyttöön. Keskustan alueella on määrällisesti vähän ulkoliikuntapaikkoja ja uusien sijoittaminen rakennettuun kaupunkiin on haasteellista. Kisahallin ja Olympiastadionin pysäköintialueiden muuttaminen liikuntakäyttöön parantaisi huomattavasti ulkoliikuntapaikkojen tarjontaa kantakaupungin alueella.

Olympiastadionin ja Kisahallin yhteydessä olevilla avoimilla alueilla on valtakunnallista merkitystä suurten ulkoilmatapahtumien järjestämispaikkana. Olympiastadionin peruskorjauksen valmistuminen ja Helsinki Garden tulevat muuttamaan alueen kokonaisuutta ja vapaan tilan määrä vähenee. Alueella järjestettävät suuret yleisötapahtumat tarvitsevat sekä tilapäistä tapahtumatilaa että pysäköintipaikkoja. Olympiastadionin edustan käyttötarkoituksen määrittelyssä on huomioitava monen eri hankkeen tarpeet ja alueen merkitys valtakunnallisesti arvokkaana kulttuuriympäristönä.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto käsittelee aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Close

Kaupunginhallitus 11.11.2019 § 762

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Ozan Yanarin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 17.09.2019 § 460

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Olympiastadioninaukio ja Mäntymäenkenttä ovat osa Olympiastadionin kokonaisuutta. Ne sijaitsevat Eläintarhan alueella, joka on osa Keskuspuiston urheilutoimintojen aluetta. Helsingin olympialaisia varten valmistuneet urheilurakennukset muodostavat kansainvälisestikin arvioituna hyvin säilyneen olympiarakennuskokonaisuuden. Olympiarakennukset on määritelty Ympäristöministeriön ja Museoviraston inventoinnissa (RKY 2009) valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. RKY-alueeseen kuuluvat Olympiastadion torneineen, sen etelä- ja pohjoispuolella olevien aukioiden tilasarja ja niiden länsipuoliset istutukset sekä Stadionin puistikko.

Eläintarhan alueen ympäristöhistoriallisen selvityksen mukaan Olympiastadionin ja sen lähiympäristön arvoja ja vaalittavia ominaispiirteitä on Helsingin olympialaisten tärkeimpään urheilurakennukseen liittyvä aukiosommitelma, joka suunniteltiin ja rakennettiin kokonaisuutena yhdessä stadionin kanssa. Avoimet pitkänomaiset kentät ja sitä korostava puurivi suuntaavat katseen kohti stadionia ja stadionin tornia. Kokonaisuus muodostaa avoimen akselin keskustaan ja Töölönlahdelle päin. Kaupunkikuvassa merkittävää on väljyys stadionin ympärillä ja sen kauas näkyvä torni.

Selvityksessä todetaan myös, että alueella on valtakunnallista merkitystä tapahtuma-aukiona ja ulkoilmatapahtumien näyttämönä. Toiminnallinen arvo on suuri, ja avointen aukioiden tilat mahdollistavat suurten ulkoilmatapahtumien järjestämisen kantakaupungissa. Pitkän tähtäimen tavoitteena tulee olla pysäköintipaikkojen poistaminen stadionin eduskentiltä ja alueen muuttaminen virkistyskäyttöön. Ympäristöhistoriallisessa selvityksessä kiinnitetään huomiota myös muun muassa alueen kioskien, mainostaulujen, liikennemerkkien, muuntajien ja jätesäiliöiden sijoitukseen painottaen niiden suunnittelua kokonaisuus ja alueen arvot huomioiden.

Olympiastadionin ja Kisahallin edustojen kehittäminen liikunnallisuutta, kansainvälisyyttä ja tapahtumia edistävään suuntaan on Helsingin kaupungin strategian mukaista. On kuitenkin huomioitava avoimien kenttien asema rakennuslailla suojellun Olympiastadionin eduskenttinä. Urheilupaikkoihin ja pelikenttiin liittyy erilaisia rakenteita, kuten korkeita aitoja, maaleja, tolppia, valaisinpylväitä, kalusteita sekä monia huoltoon ja toimintoihin liittyviä tiloja. Pisararadan toteutuessa Mäntymäen kentän ja Olympiastadionin rinteen läpi kulkeva linjaus aiheuttaa alueelle rakentamisen aikaisia tilantarpeita ja muutoksia, sillä rakennusvaiheessa Olympiastadionin aukiolla on avokaivanto.

Stadionin toiminta ja turvallisuus edellyttävät avointa tilaa Olympiastadionin ympärillä. Pelastustoiminnan varmistamiseksi Olympiastadionin aidan ulkopuolelle tarvitaan 40 metriä leveä, avoimena pidettävä vyöhyke.

Kaupunki haluaa varmistaa, että Eläintarhan alueen ja koko Helsingin kantakaupungin suurtapahtumakäyttöön sopivia, riittävän kaukana asunnoista sijaitsevia kenttiä on jatkossakin tarjolla. Helsingin jäähallin tarvittaessa tapahtumakenttänä toimiva pysäköintialue on tarkoitus osoittaa rakentamiseen (Helsinki Garden -hanke), mikä vähentää ulkoilmatapahtumien tarpeisiin sopivia alueita alueella. Helsinki Garden -hankkeen myötä poistuvan juniorijalkapallokentän kohdalle on mahdollista osoittaa pienempi lähiliikuntapaikka. Entisen pumppaamon alue voisi myös olla sopiva tilapäiseen lähiliikuntapaikkakäyttöön.

Koko Eläintarhan aluetta koskeva asemakaavan muutostyö käynnistyy lähitulevaisuudessa. Olympiastadioninaukio ja Mäntyniemenkenttä on kokonaisuus, johon liittyy monia erilaisia teknisiä, kaupunkikuvallisia ja maisemallisia näkökulmia. Avoimen urheilupuiston sijoittamista Kisahallin ja Olympiastadionin yhteydessä oleville pysäköintipaikoille tulee tutkia asemakaavaprosessin yhteydessä. Tässä yhteydessä otetaan huomioon alueen liikuntatarpeet ja toimintojen kehittäminen siten, että aluetta tarkastellaan kokonaisuutena sen historiallinen arvo huomioiden. Tätä ennen ei ole perusteltua tehdä toimenpiteitä, jotka muuttaisivat alueen maankäyttöä. Kaavoituksen yhteydessä tehdään tiivistä yhteistyötä Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa, joka vastaa liikuntapalveluiden järjestämisestä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.09.2019 § 157

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala hallinnoi ja vastaa Kisahallin ja Olympiastadion edustan parkkialueista.

Liikuntapalvelukokonaisuus ei hallinnoi kantakaupungin alueella kenttäaluetta johon voisi sijoittaa valtuutettu Straniuksen ehdottamia toimintoja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana ajatusta, että kaupunki selvittää mahdollisuutta rakentaa kulttuurialueen jatkoksi kaikille avoimen liikuntapuiston. Olympiastadionin ja Kisahallin edustojen kehittäminen liikunnallisuutta edistävään suuntaan on kaupungin strategian mukaista.

Selvityksessä tulee huomioida, että alueella on runsaasti yleisötapahtumia, jotka tarvitsevat pysäköintipaikkoja ja tilapäistä tapahtumatilaa. Alueen tulevaisuuden käyttötarkoituksen määrittelyssä tulee huomioida alueen monen eri hankkeen tarpeet ja aluetta on tarkasteltava kokonaisuutena ja siinä tulee ottaa huomioon sen merkitys valtakunnallisesti arvokkaana kulttuuriympäristönä. Olympiastadionin valmistuminen ja Helsinki Garden tulevat muuttamaan alueen kokonaisuutta ja etenkin vapaan tilan määrä alueella vähenee. Töölön Kisahallin peruskorjaus on suunniteltu vuosille 2023–2025 jonka yhteydessä tarkastellaan Kisahallin käyttäjäryhmiä ja heidän tarpeita.

Kevyiden siirrettävien kenttärakenteiden rakentaminen ei suoranaisesti estä alueen tapahtumakäyttöä ja oikeilla pelialustojen materiaalivalinnoilla voidaan mahdollistaa pysäköintialueen monikäyttöisyys.

Liikuntapalvelukokonaisuus vastaa ulkoiluliikuntapaikkojen järjestämisestä sille osoitetuilla alueilla. Keskustan ja kantakaupungin alueella on määrällisesti vähän ulkoliikuntapaikkoja ja rakennettuun kaupunkiin on haasteellista sijoittaa uusia ulkoliikuntapaikkoja, joten Kisahallin ja Olympiastadionin pysäköintialueiden liikunnallinen käyttö toisi keskustan alueelle huomattavan parannuksen ulkoliikuntapaikkojen tarjontaan kantakaupungin alueella.

Liikuntapalvelukokonaisuus on lisännyt tekonurmikentilleen kaikille avoimia käyttövuoroja, mutta Töölön alueen jalkapallokentät ovat pääsääntöisesti varattu seuratoiminnalle. Lähin kaikille avoin koripallokenttä löytyy Uimastadionin vierestä. Eläintarhan yleisurheilukenttä on osittain vapaassa käytössä, mutta Suomen käytetyin yleisurheilukenttä on erittäin ruuhkainen ja useasti varattu seuratoiminnalle.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi
Close

This decision was published on 26.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi