Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 1, sosiaali- ja terveysalan tuntiopettajan virka, työavain 5-1414-19

HEL 2019-006658
More recent handlings
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 1, sosiaali- ja terveysalan tuntiopettajan virka, työavain 5-1414-19

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 1-4

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita sosiaali- ja terveysalan tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään terveydenhoitaja, Terveystieteen maisteri ********** Tehtävä on voimassa määräajan 1.8.2019-31.7.2020.

Siltä varalta, että ********** ei ottaisi tehtävää vastaan, koulutuspäällikkö päätti valita varasijalle terveystieteiden maisterin **********

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018, § 46) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö. Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virkaan valitulla on puolen vuoden koeaika.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 15.4.–30.4.2019 sosiaali- ja terveysalan virkasuhteinen määräaikaiseen tuntiopettajan tehtävään 1.8.2019-31.7.2020 ajalle. Virkasuhteisen tehtävän sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 1 (Teollisuuskadun toimipaikka).

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-1420-19. Määräaikaan 30.4.2019 klo 16 mennessä tehtävään haki kolmekymmenyksi (31) henkilöä. Hakijoista 12 henkilöä täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 13 §:n ja 17 §:n mukaisen kelpoisuusvaatimuksen.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät, sosiaali- ja terveysalan opetus-, ohjaus- ja arviointitehtävät sekä opiskelijoiden henkilökohtaisten opintopolkujen suunnittelu toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hakuilmoituksessa on edellytetty työelämäkokemusta tehtävää vastaavalla alalla sekä katsottu eduksi hyvä hoitotyön osaaminen ja työkokemus esimerkiksi sairaanhoitajan työstä sekä ammatillisen opettajan työstä.

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella kuusi (6) hakijaa, joista kaikki osallistuivat haastatteluun.

Haastattelut pidettiin 7.05.2019, 8.5.2019 ja 9.5.2019, haastattelijana toimi kampuksen koulutuspäällikkö Marika Lehvonen.

Haastattelujen perusteella tehtävään valittiin terveydenhoitaja, Terveystieteiden maisteri **********

This decision was published on 11.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marika Lehvonen, koulutuspäällikkö , puhelin: 09 310 21765

marika.lehvonen@hel.fi

Decisionmaker

Marika Lehvonen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 1-4