Toivomusponsi, niittyverkoston ja niittyjen ylläpitämien monimuotoisten biotooppien suojelu

HEL 2019-006671
More recent handlings
Case 32. / 543 §

Valtuutettu Atte Kalevan toivomusponsi niittyverkoston ja niittyjen ylläpitämien monimuotoisten biotooppien suojelusta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 5.6.2019 hyväksymän toivomusponnen (Atte Kaleva) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Merkitessään tiedoksi 5.6.2019 Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuodelta 2018 kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää Helsingin kaupungin kiinnittävän jatkossa erityistä huomiota niittyverkoston ja niittyjen ylläpitämien monimuotoisten biotooppien suojeluun." (Atte Kaleva)

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 kirjauksen "Helsinki vaalii arvokasta luontoaan ja toimii kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi" mukaisesti kaupunkiympäristön toimiala on tehnyt suunnitelmallista työtä kaupunkiympäristön luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi, avointen alueiden säilyttämiseksi, niittyjen lisäämiseksi, kulttuurimaisemien vaalimiseksi ja asukkaiden virkistysmahdollisuuksien parantamiseksi. Erityisesti niittyverkoston ja siihen liittyvien perinnebiotooppikohteiden kartoittamiseksi, säilyttämiseksi ja lisäämiseksi on niin ikään tehty säännöllistä työtä.

Uhanalaisia luontotyyppejä edustaville arvoniityille on laadittu kohdekohtaisia hoitosuunnitelmia. Tavoitteena on, että hoitosuunnitelma tehdään tulevaisuudessa myös niille kohteille, jotka vaativat säännöllistä niittoa tai laidunnusta, ja käynnistetään niittyjen kunnostus- ja hoitotoimet. Jatkossa niittyverkoston kehittämishanke ohjaa entistä paremmin arvokkaan niittyverkostokokonaisuuden kunnostusta ja hoitoa. Hanke on käynnistetty kaupunkiympäristön toimialalla tänä vuonna.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020, että hallintosäännön 30 luvun 14 §:ssä tarkoitetut hyväksytyn toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä toimitettavat selvitykset, joiden määräaika on 1.4.-30.9.2020, tulee kaupunginhallituksen toimittaa viimeistään 30.9.2020.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 22.10.2019 § 514

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Malmin lentokentän alueelle on muodostunut laaja yhtenäinen niittyalue, joka ylläpitää monimuotoista biotooppia. Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli joulukuussa 2018 alueen eteläisten osien, Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden, kaavarungon tarkennusta. Lautakunta hyväksyi kaavarungon tarkennuksen asemakaavan muutoksen pohjaksi siten, että kaavarungon tarkennuksessa huomioidaan kentän alueen erittäin tärkeiden luontoarvojen säilyttäminen.

Helsingin niittyverkostoa koskeva lausunto oli kaupunkiympäristölautakunnassa helmikuussa 2019.

Helsingin kaupungin tavoitteena on kaupunkiympäristön luonnon monimuotoisuuden lisääminen, avointen alueiden säilyttäminen, niittyjen lisääminen, kulttuurimaisemien vaaliminen ja asukkaiden virkistysmahdollisuuksien parantaminen.

Kaupunki on tehnyt avointen alueiden kartoitustyötä useaan otteeseen 1990-luvulta lähtien.

Hoidon piiriin otettujen niittyjen pinta-ala on kasvanut vuosittain. Yleisten alueiden rekisterin mukaan niittymäisiä, kaupungin omistuksessa olevia, alueita on Helsingissä noin 645 hehtaaria. Reilu 360 hehtaaria sisältää eri tavoin hoidettuja niittyalueita. Monimuotoisuudeltaan arvokkaimmat keto- ja niittyalueet (arvoniityt) on tunnistettu, niille on laadittu hoitosuunnitelmat ja niitä hoidetaan säännöllisesti. Arvoniittyjen pinta-ala on 33 hehtaaria, kohteita on yhteensä 32. Kaksi arvoniittykohdetta – Patterinmäki ja Uussillanpuiston perinneketo – sisältyy Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan 2015–2024.

Vuosina 2017−2018 ympäristöpalvelut kartoitti Helsingin uhanalaisia luontotyyppejä. Kartoituksessa on tähän mennessä rajattu 66 perinnebiotooppikohdetta, joiden yhteispinta-ala on 16,1 hehtaaria. Helsingin perinnebiotooppikohteet ovat tyypillisesti pienialaisia ja hajallaan kaupunkirakenteessa. Osa näistä kohteista, eli arvoniityt, on hoidon piirissä ja niille on laadittu kohdekohtainen hoitosuunnitelma. Tavoitteena on, että hoitosuunnitelma tehdään tulevaisuudessa myös niille kohteille, jotka vaativat säännöllistä niittoa tai laidunnusta, ja käynnistetään niittyjen kunnostus- ja hoitotoimet.

Hoidettujen alueiden lisäksi kaupungissa on luonnostaan avoimena pysyviä luonnonniittyjä, joihin sisältyy kosteita ranta- ja tulvaniittyjä, kuivia kallioketoja sekä merenrantaniittyjä. Osa näistä luonnonniityistä sisältyy kaupungin luonnonsuojelualueverkostoon tai on suojeltu arvokkaina luontotyyppeinä. Uhanalaisten luontotyyppien inventoinnin mukaan monet Helsingin saariston merenrantaniityt ovat kasvistoltaan rikkaita, monimuotoisia ja melko hyvin säilyneitä runsaasta virkistyskäyttöpaineesta huolimatta. Suurin uhka kohdistuu Itämeren hiekkarannat -luontotyyppiin kuuluville ranta-alueille, joiden kasvillisuus heikkenee ja häviää vähitellen kovan kulutuksen myötä. Kohteiden arvokkaan kasvillisuuden säilymistä voidaan parantaa kulkua ohjaamalla, haitallisten vieraskasvien, kuten kurtturuusukasvustojen, poistotoimilla sekä tiedottamalla luontoarvoista.

Niittyjen monimuotoisuutta edistetään hoitamalla ja säilyttämällä niittyjä sekä luomalla edellytyksiä uusien niittyjen synnylle. Verkostotarkastelulla voidaan tunnistaa kaupunkialueen avoimet alueet ja niiden muodostama niittyverkosto, verkoston merkittävät osat sekä niittyjen väliset toimivat ja kehitettävät yhteydet. Helsingistä on tunnistettu 12 alueellisesti merkittävää niittyverkostokokonaisuutta mantereen alueelta ja kaksi saaristosta. Helsingin niittyverkoston kehittämishanke käynnistyy kaupunkiympäristön toimialalla vuoden 2020 aikana.

Näihin helmikuussa 2019 esitettyihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin ei ole tullut muutoksia.

Käsittely

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Lisätään uusi kohta kohtien 1 ja 2 väliin:

"Malmin lentokentän alueelle on muodostunut laaja yhtenäinen niittyalue, joka ylläpitää monimuotoista biotooppia. Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli joulukuussa 2018 alueen eteläisten osien, Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden, kaavarungon tarkennusta. Lautakunta hyväksyi kaavarungon tarkennuksen asemakaavan muutoksen pohjaksi siten, että kaavarungon tarkennuksessa huomioidaan kentän alueen erittäin tärkeiden luontoarvojen säilyttäminen."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Atte Kalevan vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija: 310 38540

tuuli.ylikotila@hel.fi

Hanna Seitapuro, ympäristösuunnittelija, puhelin: 310 32062

hanna.seitapuro@hel.fi

Päivi Islander, projektipäällikkö, puhelin: 310 38649

paivi.islander@hel.fi
Close

This decision was published on 23.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37313

suvi.ramo@hel.fi