Helsingin kaupungin palveluiden tasa-arvosuunnitelma vuosille 2019-2021

HEL 2019-006772
More recent handlings
Case 13. / 483 §

Helsingin kaupungin palveluiden tasa-arvosuunnitelma vuosille 2019-2021

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvosuunnitelman vuosille 2019–2021.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Tasa-arvolaki edellyttää kaikilta viranomaisilta, kunnat mukaan lukien, sukupuolten tasa-arvon suunnitelmallista edistämistä kaikessa toiminnassa ja valmistelussa. Lisäksi tasa-arvolaki edellyttää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ehkäisemistä. Palveluiden tasa-arvosuunnitelma vie käytäntöön näitä tasa-arvolain vaatimuksia.

Helsingin tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa kunnianhimoisesti ja tukea sitä kautta kaikkien kaupunkilaisten ihmisoikeuksien toteutumista. Palveluiden tasa-arvosuunnitelma 2019–2021 linjaa konkreettisia tasa-arvotavoitteita ja -toimenpiteitä meneillään olevan valtuustokauden loppuun asti, ja se koskee kaupungin kaikkia toimialoja ja keskushallintoa.

Palveluiden tasa-arvosuunnitelman laatiminen, toteutus ja seuranta

Palveluiden tasa-arvosuunnitelma on laadittu yhteistyössä Helsingin kaupungin toimialojen ja kaupunginkanslian kanssa. Suunnitelman laatimisessa on lisäksi ollut tärkeänä yhteistyötahona kaupunginhallituksen asettama tasa-arvotoimikunta, joka on ollut mukana suunnitelmaprosessin kaikissa vaiheissa antamassa työhön asiantuntemustaan.

Suunnitelma on laadittu vuosille 2019–2021, ja se toteutetaan nykyisen valtuustokauden loppuun mennessä. Suunnitelmakaudella on tavoitteena viedä sukupuolten tasa-arvon edistämistä entistä konkreettisempaan suuntaan. Lisäksi tavoitteena on, että tasa-arvo on läpileikkaavasti mukana kaikkien toimialojen tekemässä palveluiden kehittämisessä. Tämän vuoksi suunnitelmassa on konkreettisia, vuosien 2019–21 aikana totutettavia tavoitteita ja toimenpiteitä jokaiselle toimialalle ja keskushallinnolle. Toimenpiteiden toteuttamisvastuut on määritelty suunnitelmassa.

Tasa-arvosuunnitelman toteuttamisesta tehdään väliarviointi vuoden 2020 loppupuolella yhteistyössä toimialojen, tasa-arvotoimikunnan ja kaupungin ihmisoikeusverkoston kanssa. Väliarvioinnin tarkoituksena on raportoida ennen viimeisen suunnitelmavuoden käynnistymistä siitä, mitkä toimenpiteet on toteutettu, mitkä ovat käynnissä, ja mitkä vaativat vielä tekemistä. Ihmisoikeusverkosto, joka koostuu kaupunginkanslian ja toimialojen työntekijöistä ja viranhaltijoista, on väliarvioinnin lisäksi tukena myös suunnitelman toteutuksessa.

Palveluiden tasa-arvosuunnitelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle suunnitelmakauden päättyessä vuonna 2021.

Hyväksytty suunnitelma taitetaan ja painetaan, ja se jaetaan kaupungin kaikille toimialoille ja keskushallintoon. Lisäksi suunnitelmasta viestitään kaupunkilaisille.

Palveluiden tasa-arvosuunnitelma ja Helsingin kaupunkistrategia

Helsingin tasa-arvotyö perustuu tasa-arvolain lisäksi kaupunkistrategiaan 2017–2021, jossa sukupuolten tasa-arvo on nostettu tärkeäksi tavoitteeksi. Strategian mukaisesti Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki, jonka toimivuus rakentuu muun muassa tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle. Strategiassa sitoudutaan siihen, että sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Tämä vaatii paljon konkreettista tekemistä, ja palveluiden tasa-arvosuunnitelma on yksi väline strategian toteuttamiseksi.

Kaiken palveluihin liittyvän tasa-arvotyön tärkein tavoite on, että Helsinki kehittyy sellaiseksi kaupungiksi, jossa kaikkia sukupuolia, sukupuoli-identiteettejä ja sukupuolen ilmaisuja edustavat ihmiset saavat näkyä, kuulua, osallistua ja toimia tasa-arvoisina kaupunkilaisina ilman suoraa tai välillistä syrjintää. Tämä suunnitelma on osaltaan viemässä tätä tavoitetta käytäntöön.

Close

This decision was published on 25.07.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Milla Sandt, suunnittelija, puhelin: 09 310 36229

milla.sandt@hel.fi