Toimikunnan asettaminen, yhdenvertaisuustoimikunta, kaupunginkanslia

HEL 2019-006777
More recent handlings
Case 5. / 475 §

Yhdenvertaisuustoimikunnan asettaminen

Helsinki City Board

Esitys

Kaupunginhallitus asetti toimikaudekseen yhdenvertaisuutta edistävän toimikunnan, jonka tehtävänä on:

 • seurata ja edistää yhdenvertaisuuden toteutumista kaikessa kaupungin toiminnassa ja palveluissa
 • seurata asukkaiden osallisuutta ja konkreettisten tarpeiden huomiointia yhdenvertaisuussuunnittelussa
 • seurata yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpanoa kaupungin palveluissa.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnille toimeksiannon selvittää vuoden 2020 loppuun mennessä, millaisilla edellytyksillä nykyisten toimikuntien toimintamuotoja voidaan kehittää seuraavalla valtuustokaudella.

Samalla kaupunginhallitus nimesi jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

 
Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
1. Kok
Päivi Kiili-Laakko
Enni Ikonen
2. Vihr.
Katja Mannerström
Tommi Vilppula
3. Vihr.
Milo Toivonen
Tekla Kosonen
4. SDP
Maria Loima
Timo Kontio
5. SDP
Mikko Weckström
Arja Katriina Ylänkö
6. RKP
Byoma Tamrakar
Pentti Pieski
7. Vas.
Binar Mustafa
Elina Vainikainen

Puheenjohtaja: Maria Loima

Varapuheenjohtaja: Katja Mannerström

Samalla kaupunginhallitus kehotti

 • kaupunginkansliaa osoittamaan toimikunnalle esittelijän ja esittelijän sijaisen
 • kaupunginkanslian viestintäosastoa vastaamaan toimielimen sihteeritehtävien järjestämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta valita jäseneksi Päivi Kiili-Laakon ja varajäseneksi Enni Ikosen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Anna Vuorjoen ehdotuksesta valita jäseneksi Binar Mustafan ja varajäseneksi Elina Vainikaisen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Kaisa Hernbergin ehdotuksesta valita Katja Mannerströmin varajäseneksi Tommi Vilppulan.

Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen yhdenvertaisuutta edistävän toimikunnan, jonka tehtävänä on:

 • seurata ja edistää yhdenvertaisuuden toteutumista kaikessa kaupungin toiminnassa ja palveluissa
 • seurata asukkaiden osallisuutta ja konkreettisten tarpeiden huomiointia yhdenvertaisuussuunnittelussa
 • seurata yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpanoa kaupungin palveluissa.

Lisäksi kaupunginhallitus antaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnille toimeksiannon selvittää vuoden 2020 loppuun mennessä, millaisilla edellytyksillä nykyisten toimikuntien toimintamuotoja voidaan kehittää seuraavalla valtuustokaudella.

Samalla kaupunginhallitus nimeää jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

  Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
1. Kok    
2. Vihr. Katja Mannerström  
3. Vihr. Milo Toivonen Tekla Kosonen
4. SDP Maria Loima Timo Kontio
5. SDP Mikko Weckström Arja Katriina Ylänkö
6. RKP Byoma Tamrakar Pentti Pieski
7. Vas.    

Puheenjohtaja: Maria Loima

Varapuheenjohtaja: Katja Mannerström

Samalla kaupunginhallitus kehottaa

 • kaupunginkansliaa osoittamaan toimikunnalle esittelijän ja esittelijän sijaisen
 • kaupunginkanslian viestintäosastoa vastaamaan toimielimen sihteeritehtävien järjestämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista.

Close

Helsingin kaupunki tähtää maailman toimivammaksi kaupungiksi ja strategian mukaan toimivuus rakentuu tasa-arvolle, yhdenvertaisuudelle, vahvalle sosiaaliselle koheesiolle ja avoimelle osallistavalle toimintatavalle. Yhdenvertaisuuden edistämiseksi kaupunkiin perustetaan yhdenvertaisuustoimikunta.

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Laki edellyttää kunnalta yhdenvertaisuussuunnitelman laatimista yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuustoimikunnan keskeisin tehtävä on seurata, että Helsingin kaupunki noudattaa yhdenvertaisuuslain asettamia ehtoja kaupungin palveluissa.

Yhdenvertaisuustoimikunta keskittyy erityisesti palveluiden ja toiminnan yhdenvertaisuuteen, ja lakisääteinen yhdenvertaisuuden edistäminen henkilöstön keskuudessa käsitellään ensisijaisesti henkilöstön monimuotoisuusverkostossa.

Esitys perustuu johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä tehtyyn toimi- ja neuvottelukuntien sekä vaikuttamistoimielinten kokonaisuutta koskevaan tarkasteluun. Johtamisen jaosto käsitteli kokonaisuutta 3.4.2017 kokouksessaan.

Yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävät:

 • Yhdenvertaisuustoimikunta seuraa ja edistää yhdenvertaisuuden toteutumista kaikessa kaupungin toiminnassa ja palveluissa.
 • Yhdenvertaisuustoimikunta seuraa asukkaiden osallisuutta ja konkreettisten tarpeiden huomiointia yhdenvertaisuussuunnittelussa
 • Yhdenvertaisuustoimikunta seuraa yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpanoa kaupungin palveluissa.
 • Lisäksi kaupunginhallitus antaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnille toimeksiannon selvittää vuoden 2020 loppuun mennessä, millaisilla edellytyksillä nykyisten toimikuntien toimintamuotoja voidaan kehittää seuraavalla valtuustokaudella.
 • Yhdenvertaisuustoimikunta tekee yhteistyötä tasa-arvotoimikunnan kanssa ja lisäksi tarpeen mukaan kaupungin neuvostojen kanssa.
 • Lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänannon mukaisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnissa selvitetään vuoden 2020 loppuun mennessä, millaisilla edellytyksillä nykyisten toimikuntien toimintamuotoja ja keskinäistä yhteistyötä voidaan kehittää seuraavalla valtuustokaudella. Tähän liittyy mm. sen tarkastelu, voitaisiinko toimikuntien työtä integroida entistä tiiviimmin toisiinsa.
 • Tehtäviensä toteuttamiseksi yhdenvertaisuustoimikunta kuulee asiantuntijoita ja antaa lausuntoja.
 • Yhdenvertaisuustoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan noin 6 kertaa vuodessa: kolme kertaa kevät- ja kolme kertaa syyskaudella.

Lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänannon mukaisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnissa selvitetään vuoden 2020 loppuun mennessä, millaisilla edellytyksillä nykyisten toimikuntien toimintamuotoja ja keskinäistä yhteistyötä voidaan kehittää seuraavalla valtuustokaudella. Tähän liittyy mm. sen tarkastelu, voitaisiinko toimikuntien työtä integroida entistä tiiviimmin toisiinsa.

Yhdenvertaisuustoimikunnan kokoonpano

Toimielimeen nimettävät ulkopuoliset jäsenet ovat kuntalain (410/2015) 69 §:n mukaisia luottamushenkilöitä. Kaupungin henkilöstöön kuuluvat asiantuntijat osallistuvat toimielimen toimintaan tehtävän tai asemansa puolesta.

Toimikuntia koskevat säännökset ja määräykset

Yhdenvertaisuustoimikunta on toimikuntaan rinnastuva kuntalain (410/2015) 30 §:n mukainen kunnan toimielin, joka voidaan asettaa hoitamaan määrättyä tehtävää. Kuntalain esitöissä toimikunnilla tarkoitetaan erityisesti projektiluonteisia tehtäviä hoitavia toimielimiä.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään sen asettaneen toimielimen toimikaudeksi. Toimikunnan jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Kuntalain 74 §:n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Myös toimikuntaan valittavien luottamushenkilöiden tulee antaa suostumus luottamustoimeen.

Toimikuntien kokouksessa noudatetaan kunnan toimielinten hallinto- ja kokousmenettelyä vastaavaa menettelyä. Hallintosäännön 29 luvun 8 §:n mukaan muun toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

Kuntalain 33 §:n mukaan valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Toimikunnille on tarkoituksenmukaista valita yhteneväisesti puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Toimikunta voi myös kuulla asiantuntijoita.

Toimikunnan tulee täyttää tasa-arvolain (609/1986) vaatimukset sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Toimikunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten periaatteiden mukaisesti.

Close

This decision was published on 25.07.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Nitin Sood, suunnittelija, puhelin: 09-310 36063

nitin.sood@hel.fi