Toimikunnan asettaminen, tasa-arvotoimikunta toimikaudeksi 2019-2021, kaupunginkanslia

HEL 2019-006779
More recent handlings
Case 4. / 474 §

Tasa-arvotoimikunnan asettaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus asetti toimikaudekseen sukupuolten tasa-arvoa edistävän toimikunnan, jonka tehtävänä on:

 • tukea sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista läpäiseväksi periaatteeksi kaikessa kaupungin toiminnassa
 • seurata kaikkien sukupuolten tasa-arvon toteutumista sekä sukupuoleen, sukupuolen ilmaisuun ja sukupuoli-identiteettiin liittyvän syrjinnän poistamista Helsingin kaupungin palveluissa
 • seurata Helsingin tasa-arvohanketta 2017–2021
 • seurata palveluiden tasa-arvosuunnitelman 2019– 2021 toimeenpanoa.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnille toimeksiannon selvittää vuoden 2020 loppuun mennessä, millaisilla edellytyksillä nykyisten toimikuntien toimintamuotoja voidaan kehittää seuraavalla valtuustokaudella.

Samalla kaupunginhallitus nimesi jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

 
 
Jäsen
Varajäsen
1.
Kok.
Pia Sievinen
Mukhtar Abib
2.
Kok.
Panu Mäenpää
Ogechukwu Eneh
3.
Vihr.
Alviina Alametsä
Kasper Kivistö
4.
SDP
Roby Mountrakis
Irma Marttila
5.
Vas.
Milla Pyykkönen
Ville Ritala
6.
RKP
Björn Bonsdorff
Anna Jungner-Nordgren
7.
Fem
Nelli Ruotsalainen
Annu Kemppainen

Puheenjohtaja: Alviina Alametsä
Varapuheenjohtaja: Roby Mountrakis

Samalla kaupunginhallitus kehotti

 • kaupunginkansliaa osoittamaan toimikunnalle esittelijän ja esittelijän sijaisen
 • kaupunginkanslian viestintäosastoa vastaamaan toimikunnan sihteeritehtävien järjestämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta nimetä jäseniksi Pia Sievisen ja Panu Mäenpään sekä Pia Sievisen varajäseneksi Mukhtar Abibin ja Panu Mäenpään varajäseneksi Ogechukwu Enehin.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Anna Vuorjoen ehdotuksesta nimetä jäseneksi Milla Pyykkösen ja varajäseneksi Ville Ritalan.

Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen sukupuolten tasa-arvoa edistävän toimikunnan, jonka tehtävänä on:

 • tukea sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista läpäiseväksi periaatteeksi kaikessa kaupungin toiminnassa
 • seurata kaikkien sukupuolten tasa-arvon toteutumista sekä sukupuoleen, sukupuolen ilmaisuun ja sukupuoli-identiteettiin liittyvän syrjinnän poistamista Helsingin kaupungin palveluissa
 • seurata Helsingin tasa-arvohanketta 2017–2021
 • seurata palveluiden tasa-arvosuunnitelman 2019– 2021 toimeenpanoa.

Lisäksi kaupunginhallitus antaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnille toimeksiannon selvittää vuoden 2020 loppuun mennessä, millaisilla edellytyksillä nykyisten toimikuntien toimintamuotoja voidaan kehittää seuraavalla valtuustokaudella.

Samalla kaupunginhallitus nimeää jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

    Jäsen Varajäsen
1. Kok.    
2. Kok.    
3. Vihr. Alviina Alametsä Kasper Kivistö
4. SDP Roby Mountrakis Irma Marttila
5. Vas.    
6. RKP Björn Bonsdorff Anna Jungner-Nordgren
7. Fem Nelli Ruotsalainen Annu Kemppainen

Puheenjohtaja: Alviina Alametsä
Varapuheenjohtaja: Roby Mountrakis

Samalla kaupunginhallitus kehottaa

 • kaupunginkansliaa osoittamaan toimikunnalle esittelijän ja esittelijän sijaisen
 • kaupunginkanslian viestintäosastoa vastaamaan toimikunnan sihteeritehtävien järjestämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista.

Close

Helsingin kaupunkistrategian tavoitteena on, että sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Helsinki tähtää maailman toimivimmaksi kaupungiksi, ja se perustuu mm. sukupuolten tasa-arvolle ja syrjimättömyydelle kaikissa kaupungin palveluissa. Helsingin kaupungissa sukupuolten tasa-arvon edistäminen koskee tasa-arvolain (609/1986) mukaisesti kaikkia sukupuolia, sukupuoli-identiteettejä ja sukupuolen ilmaisuja.

Tasa-arvolaki edellyttää kunnilta viranomaisina suunnitelmallista sukupuolten tasa-arvon edistämistä kaikessa toiminnassaan. Tasa-arvotoimikunnan tärkeimpänä tehtävänä on seurata, miten tämä toteutuu käytännössä.

Tasa-arvotoimikunta keskittyy erityisesti palveluiden ja toiminnan tasa-arvoon, ja lakisääteinen sukupuolten tasa-arvon edistäminen henkilöstön keskuudessa käsitellään ensisijaisesti kaupunginkanslian ja henkilöstöjärjestöjen muodostamissa yhteistyöelimissä ja henkilöstön monimuotoisuusverkostossa.

Tasa-arvotoimikunnan asettamisesitys perustuu johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä tehtyyn toimi- ja neuvottelukuntien sekä vaikuttamistoimielinten kokonaisuutta koskevaan tarkasteluun. Johtamisen jaosto käsitteli kokonaisuutta kokouksessaan 3.4.2017. Tasa-arvotoimikunta asetettiin myös edellisen kaupunginhallituksen kaudelle 2017–2019.

Tasa-arvotoimikunnan tehtävät

Tasa-arvotoimikunta tukee sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista läpäiseväksi periaatteeksi kaikessa kaupungin toiminnassa. Samalla toimikunta seuraa, miten kaupunkistrategian kirjaus sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta läpileikkaavaksi periaatteeksi kaupungin toiminnassa toteutuu.

Tasa-arvotoimikunta tukee ja seuraa kaikkien sukupuolten tasa-arvon toteutumista ja sukupuoleen, sukupuolen ilmaisuun ja sukupuoli-identiteettiin liittyvän syrjinnän poistamista Helsingin kaupungin palveluissa.

Tasa-arvotoimikunta seuraa Helsingin kaupunkistrategiaa toteuttavan tasa-arvohankkeen (2017–2021) toteutusta.

Tasa-arvotoimikunta seuraa myös palveluiden tasa-arvosuunnitelmaa (2019–2021), jonka laatimisessa edellinen tasa-arvotoimikunta oli mukana.

Tasa-arvotoimikunta tekee yhteistyötä yhdenvertaisuustoimikunnan kanssa ja lisäksi tarpeen mukaan kaupungin neuvostojen kanssa.

Lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänannon mukaisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnissa selvitetään vuoden 2020 loppuun mennessä, millaisilla edellytyksillä nykyisten toimikuntien toimintamuotoja ja keskinäistä yhteistyötä voidaan kehittää seuraavalla valtuustokaudella. Tähän liittyy mm. sen tarkastelu, voitaisiinko toimikuntien työtä integroida entistä tiiviimmin toisiinsa.

Tehtäviensä toteuttamiseksi tasa-arvotoimikunta kuulee asiantuntijoita ja antaa lausuntoja.

Tasa-arvotoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan noin 6 kertaa vuodessa: noin kolme kertaa kevät- ja kolme kertaa syyskaudella.

Lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänannon mukaisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnissa selvitetään vuoden 2020 loppuun mennessä, millaisilla edellytyksillä nykyisten toimikuntien toimintamuotoja ja keskinäistä yhteistyötä voidaan kehittää seuraavalla valtuustokaudella. Tähän liittyy mm. sen tarkastelu, voitaisiinko toimikuntien työtä integroida entistä tiiviimmin toisiinsa.

Tasa-arvotoimikunnan kokoonpano

Toimielimeen nimettävät ulkopuoliset jäsenet ovat kuntalain (410/2015) 69 §:n mukaisia luottamushenkilöitä. Kaupungin henkilöstöön kuuluvat asiantuntijat osallistuvat toimielimen toimintaan tehtävän tai asemansa puolesta.

Toimikuntia koskevat säännökset ja määräykset

Tasa-arvotoimikunta on toimikuntaan rinnastuva kuntalain (410/2015) 30 §:n mukainen kunnan toimielin, joka voidaan asettaa hoitamaan määrättyä tehtävää. Kuntalain esitöissä toimikunnilla tarkoitetaan erityisesti projektiluonteisia tehtäviä hoitavia toimielimiä.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään sen asettaneen toimielimen toimikaudeksi. Toimikunnan jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Kuntalain 74 §:n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Myös toimikuntaan valittavien luottamushenkilöiden tulee antaa suostumus luottamustoimeen.

Toimikuntien kokouksessa noudatetaan kunnan toimielinten hallinto- ja kokousmenettelyä vastaavaa menettelyä. Hallintosäännön 29 luvun 8 §:n mukaan muun toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

Kuntalain 33 §:n mukaan valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Toimikunnille on tarkoituksenmukaista valita yhteneväisesti puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Toimikunta voi myös kuulla asiantuntijoita.

Toimikunnan tulee täyttää tasa-arvolain (609/1986) vaatimukset sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla tasa-avolain mukaisesti sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Toimikunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten periaatteiden mukaisesti.

Close

This decision was published on 25.07.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Milla Sandt, suunnittelija, puhelin: 09 310 36229

milla.sandt@hel.fi