Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 3, media-alan tuntiopettajan virka, työavain 5-1770-19

HEL 2019-006789
More recent handlings
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, media-alan tuntiopettajan virka, työavain 5-1770-19

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-4

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita media-alan tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään insinööri AMK ********** Tehtävä on voimassa 7.8.2019-31.7.2020 välisen ajan.

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (11.3.2019, § 23) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö. Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virkaan valitulla on puolen vuoden koeaika.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 9.5–31.5.2019 media-alan määräaikaisen tuntiopettajan tehtävä 7.8.2019-31.7.2020 väliselle ajalle. Määräaikaisen tehtävän sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 3 (Kullervonkadun toimipaikka).

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-1770-19. Määräaikaan 2.5.2019 klo 16 mennessä tehtävään haki kahdeksan (8 henkilöä). Hakijoista 1 henkilöä täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen.

Määräaikaisen tuntiopettajan tehtävänä on media-alan opetus-, ohjaus- ja arviointitehtävät toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Hakuilmoituksessa on edellytetty videokuvauksen sekä -editoinnin osaaminen, hyvät tiimityö- ja vuorovaikutustaidot sekä innokkuutta kehittää omaa osaamista ja uusia pedagogisia ratkaisuja sekä työssä tarvittavien laitteiden hallintaa.

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella yksi (1) hakija.

Haastattelut pidettiin 4.6.2019 ja haastattelijoina toimivat kampuksen koulutuspäällikkö sekä media-alan ammattiopettaja.

Haastattelujen perusteella tehtävään valittiin insinööri AMK **********

********** täyttää tehtävän kelpoisuusehdot. Hän on insinööri AMK suuntautumisenaan tietoliikenne, 2005. Pedagogiset opinnot hän on suorittanut 2017 Haaga-Heliassa. Hänellä on työkokemusta opettajana toimimisesta noin 4 vuoden ajalta. Samoin hänellä on media-alan työkokemusta.

********** omaa hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot ja hän on joustava. Hänellä on näyttöä kehittämistyöstä ja kokemusta kehittää uusia pedagogisia ratkaisuja. Karhun vahvuutena on yksilöllisen opetuksen toteuttaminen.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 3 koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että parhaat edellytykset määräaikaisen työsuhteen menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 12.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Katri Tuomainen, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 863 4114

katri.tuomainen@hel.fi

Decisionmaker

Katri Tuomainen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-4