Hankerahoitus, EU:n aluekehitysrahaston hankehaku, Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hanke, keskushallinto

HEL 2019-006793
More recent handlings
§ 40

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 EU:n rahoittamalle hankkeelle "Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa"

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitetylle hanketoiminnalle varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikölle vuodelle 2021 enintään 50 375 euroa hankkeen "Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa" (projektinumero 1098071001) kuntaosuuden maksamiseksi Forum Virium Helsinki Oy:lle.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on muun muassa autonomisten droonilentojen pilotoinnin ja sitä tukevien toimenpiteiden kautta vahvistaa uusien ratkaisujen löytymistä vähäpäästöisempiin ammattiliikkumismuotoihin pääkaupunkialueella sekä tukea uusia energiatehokkaita ja vähähiilisiä drooniliiketoimintamuotoja. Hankkeen hallinnoijana ja koordinoijana toimii Forum Virium Helsinki Oy. Helsinki osallistuu hankkeeseen osarahoittamalla Forum Virium Helsinki Oy:n osatoteutusta. Hanke toteutetaan vuosina 2019–2021 ja hankkeelle tehdään määrärahapäätökset kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 18.6.2019 § 127 hyväksynyt kaupungin osallistumisen osarahoittajana Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hankkeeseen ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 3.9.2019 hankekoodilla A75235.

Helsingin osahankkeen toteuttajana toimii Forum Virium Helsinki Oy. Kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikkö seuraa hankkeen toteuttamista ja maksaa hankkeen kuntarahaosuuden erikseen sovitulla tavalla. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 789 144 euroa, josta EU-tuen osuus on 552 400 euroa. Forum Virium Helsingin osahankkeen budjetti on 312 916 euroa, josta tuen osuus on 219 041 euroa, Forum Virium Helsinki Oy:n omarahoitusosuus 1 500 euroa ja Helsingin kaupungin kuntarahoitusosuus 92 375 euroa.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 62 § 11.3.2021 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 30.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32058

kajsa.rosqvist@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö

Attachments

1. Hankesuunnitelma Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.