Asemakaavan muutos, nro 12643, Länsisatama (20.KO), Saukonkadun asuinkortteli

HEL 2019-006810
More recent handlings
Case 3. / 648 §

V 4.11.2020 Jätkäsaaren Saukonkadun asuinkorttelin asemakaavan muuttaminen (nro 12643)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin 20062 ja katualueen asemakaavan muutoksen 8.9.2020 päivätyn piirustuksen nro 12643 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Jätkäsaaren länsiosassa Saukonlaiturin varrella sijaitsevaa korttelia 20062 ja katualuetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien 6–13 -kerroksisten asuintalojen sekä uuden puistomaisen aukion rakentamisen. Se on laadittu, koska voimassa olevassa asemakaavassa nro 12020 vuodelta 2014 alue on merkitty katualueeksi ja toimitilarakennusten korttelialueeksi, jolle saa rakentaa veneiden säilytysrakennuksen, mutta kaavan mukaiselle toiminnalle ei ole löytynyt toteuttajaa.

Kaavaratkaisun myötä kortteli rakentuu tehokkaammin. Tavoitteena on mahdollistaa Saukonlaiturin varrelle uusi asuinkortteli, joka sopeutuu hyvin Saukonlaiturin tiiviisti rakennetulle ranta-alueelle. Sen pysäköinti sijoittuu sisäpihan alle pysäköintilaitokseen ja viereiseen pysäköintilaitokseen. Lisäksi tavoitteena on rakentaa uusi puistomainen katuaukio, Karibianaukio, lisäämään Jätkäsaaren asukkaiden virkistysmahdollisuuksia ja jalankulkijoiden kulkuyhteyksiä Saukonlaiturille ja meren rantaan.

Uutta kerrosalaa on yhteensä 18 750 k-m², josta asuntokerrosalaa 18350 k-m² ja kadunvarsi- ja myymäläliiketilan kerrosalaa on 450 k-m². Uutta puistomaista aukiotilaa kaavan myötä muodostuu 2 075 m².

Kaava-alueen aluetehokkuus on e = 3,0. Korttelitehokkuus AK-korttelissa on e = 4,0.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Jätkäsaareen saadaan lisää asuntoja ja asukkaita. Saukonlaiturin ympäristön rakennusten korottaminen parantaa ja eheyttää alueen kaupunkikuvaa. Uuden suunnitelman myötä Saukonlaituria ympäröivät rakennukset saavat yhtenäisemmän mittakaavan.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että se edistää asuntotuotantoa ja Jätkäsaaren kaupunginosan kehittymistä eläväksi ja omaleimaiseksi. Rakentamisen korkealla laadulla vahvistetaan kaupungin ja alueen identiteettiä ja imagoa. Rakentamisen tehokkuutta on lisätty, mikä kasvattaa asukaslukumäärää. Asemakaava mahdollistaa noin 455 uutta asukasta.

Jätkäsaaren osayleiskaavassa nro 11350 vuodelta 2006 alue on osoitettu asuntovaltaiseksi alueeksi, joten kaavaratkaisu on em. osayleiskaavan mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on tällä hetkellä väliaikaisesti rakennustarvikkeiden säilytykseen tarkoitettuja varastoja ja muuta tilapäistä käyttöä.

Saukonkadun toiselle puolelle on suunniteltu nk. Keskuskortteli, joka on Jätkäsaaren tehokkain asuinkortteli ja ostoskeskus. Saukonkujalla sijaitsee pysäköintilaitos merkinnällä LPA-1 ja asuinkortteli merkinnälä AK. Bahamankujalla sijaitsee asuinkortteli AKS-merkinnällä.

Voimassa olevassa asemakaavassa nro 12020 vuodelta 2014 korttelille 20062 on osoitettu määräys "toimitilarakennusten korttelialue, alueelle saa rakentaa veneiden korkeasäilytysrakennuksen."

Helsingin kaupunki omistaa maan. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta on arvioitu aiheutuvan kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

Maaperän pilaantuneisuuden kunnostus   150 000 €
Yleiset alueet ja tukimuurit               500 000 €
Yhteensä       650 000 €

Maaperän pilaantuneisuuden kunnostuksen kustannukset täsmentyvät jatkosuunnittelussa. Edellä esitetyssä arviossa ei ole otettu huomioon aiemmin laadittujen rantarakenteiden kunnostustoimenpiteiden kustannuksia. Kaavoitettavan rakennusoikeuden arvo on Helsingin asumisen ja maankäytön toteutusohjelman eli AM-ohjelman mukaisella hallinta- ja rahoitusmuotojakaumalla alustavasti noin 21 milj. euroa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa: Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Satama Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL).

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat kaupunkikuvaan sekä vesihuoltoverkostoon ja jätehuoltoon. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että jätehuollon kaavamääräykset on tarkistettu.

Mielipide

Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistui asuinkorttelin esteettömyyteen. Mielipide on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että asuinkorttelin esteettömyys on varmistettu ja kaupunkikuvaa on tarkistettu. Vastine mielipiteeseen on esitetty vuorovaikutusraportissa

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 25.5.–23.6.2020, mistä ilmoitettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus, jossa ei ollut huomautettavaa.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja seuraavilta tahoilta: HSY, HSL ja Helen Sähköverkko Oy. Helen Oy ilmoitti ettei sillä ole lausuttavaa.
Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat vesihuoltoverkostoon, kierrätyspisteisiin ja lukitusjärjestelyihin.

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 08.09.2020 § 473

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • 8.9.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12643 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelia 20062 ja katualuetta.

Lisäksi lautakunta päätti

  • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteeseen, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat suunnittelija Raphael Padilha ja yksikön päällikkö Tuomas Eskola. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Raphael Padilha, suunnittelija, puhelin: 310 37486

raphael.padilha@hel.fi

Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko@hel.fi

Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi@hel.fi

Kati Immonen, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37254

kati.immonen@hel.fi

Mikko Juvonen, tiimipäällikkö, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen@hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.08.2020 § 38

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12643 pohjakartan kaupunginosassa 20 Länsisatama. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12643
Kaupunginosa: 20 Länsisatama
Kartoituksen työnumero: 46/2019
Pohjakartta valmistunut: 28.4.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4 §/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 15.04.2020 § 25

Lisätiedot

Antti Soljanto, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 310 22065

antti.soljanto@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Nimistötoimikunta 06.05.2020 § 16

Suunnittelija Raphael Padilha esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavan uuden nimen:

Karibianaukio–Karibienplatsen

(aukio)

Perustelu: Ryhmänimi (Karibianmeren saaret ja saarivaltiot); liitynnäinen, Karibiankadun mukaan.

Nimistötoimikunta on esittänyt nimeä 16.10.2013 toiseen paikkaan samalla alueella, mutta tämä nimiesitys ei ole toteutunut.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi
Close

This decision was published on 29.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi