Kuuleminen, elintarvikelaki 56 §, Luxury Food company

HEL 2019-006856
More recent handlings
§ 17

Luxury Food Company:n leipomotilojen käytön kieltämistä koskeva elintarvikelain 56 §:n mukainen päätös

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Luxury Food Company, Hiirakkokuja 6 A 8, 01200 Vantaa, y-tunnus 2701602-9.

Elintarvikehuoneisto

Luxury Food Company, Teerisuonkuja 1, 00700 Helsinki.

Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys

Päätös koskee elintarvikehuoneiston toiminnan kieltämistä toistaiseksi.

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti kieltää leipomotilojen käytön elintarvikehuoneistona toistaiseksi.

Edellä mainittu kielto voidaan kumota, kun Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksikkö on tarkastuksella todennut seuraavaa:

1. Tiloissa on riittävä määrä vesipisteitä (käsienpesuun, elintarvikkeiden valmistukseen, työvälineiden pesua varten sekä siivousvälineiden pesua ja huoltoa varten).

2. Tiloissa on asianmukainen koneellinen ilmanvaihto.

3. Uunista tuleva kondenssivesi on johdettu asian mukaisesti viemäriin.

4. Tiloista on poistettu kaikki leipomotoimintaan kuulumattomat tavarat.

5. Valmistustilojen sisäkatot ovat ehjät ja helposti puhtaana pidettävät.

6. Tiloissa on asianmukainen tila siivousvälineiden ja aineiden säilytystä varten.

7. Toimija on tehnyt toiminnastaan elintarvikelain 13 §:n mukaisen ilmoituksen.

Täytäntöönpano

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti, että tämä päätös tulee voimaan välittömästi ja että päätöstä on noudatettava muutoshausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksikkö teki 10.6.2019 tarkastuksen asiakasvalituksen perusteella leipomotiloihin.

Tarkastuksella havaittiin muun muassa seuraavia vakavia epäkohtia, jotka voivat aiheuttaa terveysvaaraa:

Leipomon leivän leivontatilassa ei ole lainkaan vesipisteitä. Tilassa ei ole koneellista ilmanvaihtoa paistouunille. Uunista tuleva höyry on johdettu putkella talon seinään tehtyyn aukkoon. Paistouunista tuleva vesi on johdettu muoviastiaan, koska tilassa ei ole viemäröintiä.

Leivän leivontatilassa on paljon toimintaan kuulumatonta tavaraa kuten auton penkki, rakennustarvikkeita, koneita ja laitteita

Pienemmän huoneen alas lasketusta katosta puuttuu osia ja se on auki sisäkattoon. Suoraan avonaisen katon alapuolella valmistetaan leivonnaisia (baklavaa).

Tiloissa ei ole erillistä tilaa siivousvälineiden säilytystä ja puhdistamista varten.

Toimija ei ole tehnyt toiminnastaan kirjallista ilmoitusta Helsingin ympäristöpalveluihin.

Havaittujen vakavien epäkohtien ja terveysvaaran vuoksi leipomon toiminta edellytettiin keskeyttämään välittömästi elintarvikelain 56 ja 63 §:n mukaisena kiiretoimenpiteenä (Liite 1).

Kuuleminen

Luxury Food Company:tä ei ole kuultu päätöksestä. Kuuleminen ei ole tarpeen, koska hallintolain 34 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan kuulemista ei tarvitse tehdä silloin, kun kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle.

Päätöksen perustelut

Elintarvikelain (23/2006) 63 §:n mukaan kiireellisissä tapauksissa elintarvikevalvontatehtäviä suorittava kunnan viranhaltija, jolle ei ole siirretty toimivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön tämän lain 32 §:n 3 momentin mukaisesti, on oikeutettu ryhtymään 55 §:ssä ja 56 §:ssä tarkoitettuihin hallinnollisiin pakkokeinoihin.

Elintarvikelain 56 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen valmistuksen, kaupanpidon, tarjoilun tai muun luovutuksen taikka käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe taikka elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta ovat sellaiset, että ne aiheuttavat tai niiden voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vakavaa terveysvaaraa eikä terveysvaaraa voida muilla tavoin estää.

Luxury Food Company:n leipomossa havaittiin vakavia epäkohtia, jotka voivat vaarantaa elintarviketurvallisuuden. Elintarvikelain 10 §:ssä todetaan, että elintarvikehuoneisto on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja varustettava, kunnossapidettävä, hoidettava sekä toiminta siellä järjestettävä siten, ettei elintarvikehuoneistossa tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien taikka käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu ja että elintarvikkeet ja elintarvikehuoneistot myös muutoin täyttävät tämän lain mukaiset vaatimukset.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteen II, I luvun mukaan

Elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että:

a) ne voidaan asianmukaisesti huoltaa, puhdistaa ja/tai desinfioida, niissä voidaan ehkäistä tai vähentää ilman kautta tulevaa saastumista ja niissä on riittävät työtilat kaikkien toimien suorittamiseksi hygieenisesti;

b) voidaan torjua likaantuminen, joutuminen kosketuksiin myrkyllisten materiaalien kanssa, hiukkasten variseminen elintarvikkeisiin ja kosteuden tiivistyminen ja haitallisen homeen muodostuminen pinnoille;

c) ne mahdollistavat hyvän elintarvikehygieniakäytännön noudattamisen, myös saastumiselta suojaamisen ja erityisesti tuhoeläinten torjunnan.

Tiloissa on oltava riittävä määrä asianmukaisesti sijoitettuja ja käsienpesuun tarkoitettuja pesualtaita. Käsienpesualtaissa on oltava kylmä ja kuuma juokseva vesi sekä käsienpesuun ja hygieeniseen kuivaamiseen tarvittavat aineet. Elintarvikkeiden pesutilat on tarvittaessa erotettava käsienpesutiloista.
Luxury Food Company:n leivontahuoneessa ei ole lainkaan vesipisteitä.

Tiloissa on oltava asianmukainen ja riittävä luonnollinen tai mekaaninen ilmanvaihto. Mekaaninen ilmavirtaus saastuneelta alueelta puhtaalle alueelle on estettävä. Ilmanvaihtojärjestelmät on suunniteltava siten, että suodattimet ja muut puhdistamista tai vaihtamista edellyttävät osat ovat helposti käsillä. Luxury Food Company:n ei ole asianmukaista mekaanista ilmanvaihtoa. Paistouunin poistoilma on johdettu putkella seinästä ulos.

Viemärijärjestelmien on oltava tarkoituksenmukaisia. Ne on suunniteltava ja rakennettava siten, että niistä ei aiheudu saastumisriskiä. Jos viemärikourut ovat kokonaan tai osittain avoimia, niiden suunnittelulla on varmistettava, että jäte ei valu saastuneelta alueelta puhdasta aluetta kohti tai puhtaalle alueelle, varsinkaan sellaisten elintarvikkeiden käsittelyalueelle, jotka saattavat aiheuttaa huomattavan riskin lopulliselle kuluttajalle. Luxury Food Company:n leivontahuoneessa paistouunista tuleva vesi on johdettu erilliseen astiaan.

Puhdistus- ja desinfiointiaineita ei saa varastoida alueilla, joilla käsitellään elintarvikkeita.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteen II, II luvun mukaan

Elintarvikkeiden valmistuksessa, käsittelyssä tai jalostuksessa käytettävät tilat (ruokailutiloja ja III luvussa määriteltyjä tiloja lukuun ottamatta mutta kuljetusvälineissä olevat tilat mukaan lukien) on suunniteltava ja sijoiteltava niin, että niissä voidaan noudattaa hyvää elintarvikehygieniakäytäntöä ja ehkäistä saastuminen eri toimien välillä ja niiden aikana. Luxury Food Company:n leivontahuoneessa on paljon toimintaa kuulumatonta tavaraa.

Sisäkattojen (tai jos sisäkattoja ei ole, ulkokaton sisäpinnan), välikattojen ja kattoritilöiden on oltava sellaisella tavalla rakennetut ja viimeistellyt, että ne estävät lian kerääntymisen ja vähentävät kosteuden tiivistymistä, haitallisen homeen muodostumista ja hiukkasten varisemista. Luxury Food Company:n leivonnaisten valmistustilan katto on osaksi rikki.

Työvälineiden ja laitteiden puhdistamiseen, desinfiointiin ja säilyttämiseen on oltava tarvittaessa asianmukaiset tilat. Nämä tilat on rakennettava ruostumattomasta materiaalista, ne on voitava puhdistaa helposti ja niissä on oltava riittävä kuuman ja kylmän veden saanti. Luxury Food Company:n tiloissa ei ole vesipisteellistä tilaa työvälineiden ja laitteiden puhdistamista varten.

Elintarvikkeiden pesemiseen on tarvittaessa varauduttava asianmukaisella tavalla. Kaikissa elintarvikkeiden pesuun käytettävissä pesualtaissa tai muissa sellaisissa välineissä on oltava riittävä kuuman ja/tai kylmän juomaveden saanti VII luvun vaatimusten mukaisesti, ja ne on pidettävä puhtaina ja tarvittaessa desinfioitava.

Elintarvikelain (23/2006) 13 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta 14 §:ssä säädetylle valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista (ilmoitettu elintarvikehuoneisto). Luxury Food Company ei ole tehnyt toiminnan aloittamisesta ilmoitusta Helsingin ympäristöpalveluihin.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Väliaikainen kieltopäätös 11.6.2019

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1, 10, 13, 32, 56, 63, 74, 78
Hallintolaki 34 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, liite II

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote saantitodistuksella Luxury Food Company:lle.

This decision was published on 14.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tiina Paavola, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 31590

tiina.paavola@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Luxury Food Company toiminnan kieltäminen väliaikainen

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.