Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kauneudenhoitoalan tuntiopettajan virka, työavain 5-955-19

HEL 2019-006955
More recent handlings
§ 3

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kauneudenhoitoalan tuntiopettajan virka, työavain 5-955-19

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-3

Päätös

Stadin ammatti ja aikuisopiston koulutuspäällikkö päätti valita ammatillisen tuntiopettajan määräaikaiseen työsuhteeseen (1.8.2019-31.7.2020) estenomi, AMK **********

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (3.5.2019, § 40) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen työsuhteeseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstöä koskevan virka- ja työehtosopimuksen mukaan (OVTES 2018-19, osio C, liite 1).

Päätöksen perustelut

Ammatillisen tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 3.4.2019-15.4.2019 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävän ensimmäinen sijoituspaikka on Vilppulantien toimipaikka.

Tuntiopettajan tehtävänä on kauneudenhoitoalan ohjaavan opettajan tehtävät oppilaitoksen opetushoitolassa. Ohjaava opettaja vastaa opetushoitolan toiminnan kokonaisuudesta ja opiskelijavirroista Stadin ammatti- ja aikuisopistossa, Kampuksella 4.

Tehtävää haki hakuajan kuluessa 4 henkilöä. Hakijoista 2 henkilöä täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) ammatillisen opintojen opettajan 13§:n kelpoisuutta ja 17§:n kielitaitovaatimusta koskevien säännösten mukaiset ehdot. Haastatteluun kutsuttiin kaksi henkilöä.

Tehtävään valittavalta edellytettiin vahvaa kokemusta yritystoiminnasta, tuotevaraston ylläpidosta sekä hankinnoista. Monipuolisia pedagogisia taitoja ja osaamisperusteisen pedagogiikan hallintaa, kokemusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta, näyttöjen arvioinnista ja järjestämisestä. Vahvaa ajantasaista kokemusta kauneudenhoitoalan hoitolatyöstä sekä hoitotyötaitojen käytännön osaamista, erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä innovatiivista ja joustavaa työotetta.

Lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi monimuotoisten opiskeluryhmien kanssa työskentelyn sekä omaopettajan tehtävät, laajan kauneudenhoitoalan työelämäyhteistyöverkoston pääkaupunkiseudulla, yrittäjämäisen ohjausotteen ja yritystuntemuksen sekä digiosaamisen, englannin kielen taidon ja CIDESCO-tutkinnon.

********** on koulutukseltaan estenomi 2013 sekä SKY-kosmetologi, lisäksi hän on suorittanut CIDESCO -tutkinnon 2015.

********** vahvuutena on monipuolinen yrittäjyyden työkokemus ja asiakaspalveluhenkisyys. ********** on opetuskokemusta yhteensä kaksi vuotta, joista 1,5 vuotta Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen, haastattelun sekä kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset tuntiopettaja tehtävän menestykselliseen hoitamiseen on **********

********** valintaa puoltaa hänen tuntiopettajan tehtävässä osoittama kyky osaamisperusteisen pedagogiikan hallintaan ja vankka hoitolatoiminnan osaaminen. Hänen toimintatapansa on joustavaa, innovatiivista. Lisäksi hän omaa kehittävän työotteen.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 19.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mari Pohjanpelto, koulutuspäällikkö, puhelin: 050 552 3053

mari.pohjanpelto@hel.fi

Decisionmaker

Mari Pohjanpelto
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-3