Virkasuhteen täyttäminen, liikenneliikelaitos HKL, henkilöstö ja liiketoiminnan tuki yksikön johtajan virka, työavain 21-49-19

HEL 2019-007001
More recent handlings
Case 2. / 2 §

Esitys liikenneliikelaitoksen henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan viran uudelleen täyttämisestä

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti valita Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajaksi Petri Lumijärven 1.10.2019 alkaen niin, että virasta maksettava kokonaispalkka on 7000 euroa/kk.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Asian aiempi käsittely

HKL:n johtokunta päätti 2.5.2019 (§ 77), että henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, riittävä johtamiskokemus ja riittävä kokemus yksikön toimialalta. Lisäksi johtokunta kehotti HKL:ää julistamaan johtajan virka haettavaksi johtokunnan hyväksymien ja Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin.

Johtajan viran kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin hakijan eduksi katsottavan:

 • näyttö edistyksellisestä ja menestyksekkäästä HR-johtamisesta suorittavan työn työyhteisössä
 • muiden tukitoimintojen, kuten hankinnan johtaminen
 • kyky kehittää toimintoja innovatiivisesti
 • erinomaiset yhteistyötaidot
 • kyky kantaa vastuuta ja toimia ratkaisuhakuisesti
 • asiantuntijaorganisaation johtaminen.

Virkaa täytettäessä tuli erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtaja vastaa HKL:n henkilöstötoiminnon, viestinnän, hankinnan ja hallintopalveluiden toiminnasta, yksikön toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta, sekä yksikön henkilöstön johtamisesta. Yksikön johtaja osallistuu johtoryhmätyöskentelyssä laaja-alaisesti ja aktiivisesti koko HKL:n toiminnan kehittämiseen yhdessä muun johtoryhmän kanssa.

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan virkaan saapui määräajassa yhteensä 31 hakemusta, joista 3 ei täyttänyt viran pätevyysvaatimuksia. Hakemusten perusteella parhaiksi arvioituja hakijoita haastateltiin kaksivaiheisesti HKL:ää avustavan ulkoisen asiantuntijan sekä toimitusjohtajan ja henkilöstöpäällikön toimesta. Haastattelujen perusteella osasta hakijoista teetettiin lisäksi soveltuvuusarviointi. Lisäksi johtokunta haastatteli kokouksessaan 20.6.2019 kärkihakijoita.

Johtokunta päätti 25.6.2019 (§ 125), että Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajaksi valitaan Petri Lumijärvi 1.10.2019 alkaen.

Valintapäätöksestä jätettiin oikaisuvaatimus, jonka liikenneliikelaitoksen johtokunta hylkäsi 22.8.2019 (§ 130). Asiasta tehtiin sen jälkeen kunnallisvalitus Helsingin hallinto-oikeuteen.

Helsingin hallinto-oikeus kumosi lainvoimaisella päätöksellään 2.11.2020 HKL:n johtokunnan päätökset 25.6.2019 (§ 125) ja 22.8.2019 (§ 130) edellä kuvattua henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan viran täyttämistä koskien. Siten esitys henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan viran täyttämisestä tuodaan uudestaan johtokunnan käsiteltäväksi.

Viran uudelleen täyttäminen

Helsingin kaupungin hallintosäännön 23 luvun 2 §:n 2 kohdan mukaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, jossa on kyseessä viran uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin hakeneiden, asianomaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävien joukosta mm. siitä syystä, että virkaan ottamista koskeva päätös on lainvoimaisella päätöksellä kumottu ja asia palautettu uudelleen käsiteltäväksi.

Uutta käsittelyä varten HKL on käynnistänyt henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan viran uudelleen täyttämisen sitä aikaisemmin hakeneiden, asianomaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävien joukosta. Vuonna 2019 virkaa hakeneilta, kelpoisuusvaatimukset täyttäviltä hakijoilta tiedusteltiin 24.11.2020 sähköpostitse, ovatko he edelleen käytettävissä johtajan virkaan. Annettuun määräpäivään 7.12.2020 mennessä viisi hakijaa ilmoitti olevansa edelleen käytettävissä henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan virkaan.

Koska virkaan oli käytettävissä useampi kuin yksi hakija, suoritettiin viiden virkaan käytettävissä olevan hakijan välillä ansioiden vertailu (liite 1). Kevään 2019 hakuprosessin aikana jätettyjen hakemusten ja suoritettujen haastattelujen perusteella vuonna 2019 psykologiseen henkilöarviointiin kutsuttiin kolme hakijaa, joista kaksi, ********** ja Petri Lumijärvi, ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä viran uudelleentäytössä.

Petri Lumijärvi on suorittanut Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2016, pääaineenaan henkilöstöjohtaminen. Lisäksi Lumijärvi on suorittanut Laurea-ammattikorkeakoulussa turvallisuusalan ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2006.

Hän on työskennellyt Traficomissa henkilöstöosaston päällikkönä ajalla 2010-2019. Tätä ennen hän on toiminut henkilöstöpäällikkönä Rautatievirastossa vuosina 2006-2009, yksikön päällikkönä Ratahallintokeskuksessa vuosina 2003-2006 ja varastopäällikkönä / turvallisuusupseerina Puolustusvoimissa vuosina 1996-2003.

Petri Lumijärvi on toiminut valtion henkilöstöhallinnon foorumin puheenjohtajana ja valtion HR-ohjausryhmän jäsenenä. Erityisenä vahvuutena hänellä on henkilöstöhallinnon kokonaisvaltainen tuntemus, organisaatiomuutosten läpivienti ja monipuolinen esihenkilökokemus. Lumijärvellä on lisäksi runsaasti kokemusta julkishallinnosta.

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

HKL:n johtokunnalla on ollut käytettävissään hakemukset, ansiovertailu, soveltuvuusarvioinnit sekä toimitusjohtajan suullinen arvio hakijoista. Lisäksi johtokunta haastatteli 20.6.2019 kokouksessa kärkihakijoita.

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön virassa korostuu henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen suorittavan työn työyhteisössä, suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen tukipalveluita tuottavassa yksikössä sekä erinomaiset yhteistyökyvyt.

Haastatteluissa erityistä huomioita kiinnitettiin johtamisotteeseen ja muutosjohtamisen valmiuksiin, verkostojen johtamiseen ja hyödyntämiseen sekä asiakaskeskeisen työ- ja toimintakulttuurin edistämiseen. Lisäksi arvioitiin hakijan kykyä hahmottaa tehtävä ja sen kehittämismahdollisuudet HKL:llä.

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan valinnassa huomioidaan viralle asetetut ehdottomat vaatimukset sekä hakuilmoituksessa mainitut kriteerit. Päätösesityksessä on kokonaisuutena otettu huomioon hakijoiden tähänastiset urat ja niistä saadut selvitykset, soveltuvuusarvioinnit sekä suoritetut haastattelut.

Edellä kuvatun kokonaisarvioinnin perusteella Petri Lumijärvi tulisi valita HKL:n henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan virkaan.

Valintaa puoltaa Lumijärven pitkä ja monipuolinen kokemus erilaisista henkilöstöhallinnon johtamistehtävistä ja hyvä kokemus palvelualueen tehtäväkentästä. Hänellä on vahva motivaatio sekä potentiaali tukea HKL:ää niin lähiajan kuin myös pitemmän aikavälin strategisissa ja käytännönläheisissä haasteissa. Hyvä toimialatuntemus on myös hänelle eduksi.

Lumijärven vahvuutena on strateginen ja valmentava johtamisote sekä erinomainen kokemus muutosjohtamisesta ja asiakaslähtöisten toimintatapojen uudistamisesta. Hän on onnistunut menestyksekkäästi monissa muutostilanteissa ja haasteellisissa henkilöstöjohtamisen tehtävissä. Hänellä on ollut keskeinen rooli suurien organisaatiomuutosten läpiviennissä sekä kokemusta henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishankkeista ja työhyvinvoinnin merkittävästä parantamisesta myös työntekijävaltaisessa yhteisössä. Erityistä kokemusta hänellä on yhteistyöverkostoissa toimimisesta.

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtamisen näkökulmasta Lumijärven vahvuutena on erinomaisen työkokemuksen lisäksi hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot sekä uudistava ja kehittävä työote. Hänellä on kyky hahmottaa viran kannalta olennaiset kehittämisalueet ja HKL:n tulevaisuuden haasteet. Vaikka hän on tavoitehakuinen ja omaa kyvyn strategiseen ajatteluun ja kriittiseen päättelykykyyn, on hänen työtapansa kuitenkin myös hyvin käytännönläheinen ja aikaansaava ja hän on helposti lähestyttävä. Hänen vahvuuksiinsa kuuluvat myös esimiesten johtamistyön tukeminen sekä työehtosopimusten tuntemus ja soveltaminen.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 § 1 momentin 2 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta ottaa liikelaitoksen johtajan suoran alaisen.

Close

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 22.08.2019 § 130

Päätös

Johtokunta päätti esityksessä mainituilla perusteilla hylätä 15.7.2019 päivätyn oikaisuvaatimuksen koskien johtokunnan 25.6.2019 (125 §) tekemää henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtajan viran täyttämistä koskevaa päätöstä.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

25.06.2019 Ehdotuksen mukaan

20.06.2019 Pöydälle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Ville Lehmuskoski , toimitusjohtaja , puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi
Close

This decision was published on 22.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi

Attachments

1. Liite ansiovertailu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.