HSY:n talousvesiasetuksen mukainen valvontatutkimusohjelma vuosille 2020-2024

HEL 2019-007022
More recent handlings
§ 43

HSY:n talousvesiasetuksen mukainen valvontatutkimusohjelma vuosille 2020-2024

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti hyväksyä osaltaan HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän valvontatutkimusohjelman talousveden tuotannolle ja jakelulle 2020-2024.

Päätöksen perustelut

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä toimitti ympäristöpalveluihin 16.10.2019 valvontatutkimusohjelman talousveden tuotannolle ja jakelulle 2020-2024.

Valvontatutkimusohjelma on tehty yhteistyössä HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelujen ja Espoon, Helsingin sekä Vantaan terveydensuojeluviranomaisten kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) edellyttää, että kunnan terveydensuojeluviranomaisen tulee yhteistyössä talousvettä toimittavan laitoksen kanssa laatia vedenjakelualuekohtainen valvontatutkimusohjelma. Valvontatutkimusohjelmaan voidaan sisällyttää useamman kuin yhden vedenjakelualueen valvonta, jos se on tarkoituksen mukaista. Valvontatutkimusohjelma uudistetaan vähintään viiden vuoden välein.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 8 §:n mukaan valvontatutkimusohjelmaa laadittaessa ja tarkistettaessa kunnan terveydensuojeluviranomaisen on tarvittaessa pyydettävä lausunto aluehallintovirastolta sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Valvontatutkimusohjelmassa on huomioitu Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuoltoyksikön 6.9.2019 päivätty lausunto valvontatutkimusohjelmasta. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei ollut huomautettavaa valvontatutkimusohjelmasta.

Uusi valvontatutkimusohjelma täyttää talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 vaatimukset.

Valvontatutkimusohjelmassa on määritelty vedenjakelualue ja sen suhde valvontatutkimusohjelmaan ja vähimmäistutkimustiheyksiin. Valvontatutkimusohjelmaa laadittaessa on myös huomioitu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran talousvesiasetukseen perustuva ohjeistus (6/2018). Viranomaisnäytemäärien laskennassa käytetään laskutettua vesimäärää. Näytemäärää muutetaan tarvittaessa, mikäli laskutetun veden määrä muuttuu merkittävästi. Talousvesiasetuksen (1352/2015) muutoksen myötä analyysejä tehdään lähtevän veden ja verkoston lisäksi raakavedestä. Näytteenottopaikat on määritelty uudessa valvontatutkimusohjelmassa.

Jatkuvassa valvonnassa ja jaksottaisessa seurannassa joidenkin muuttujien tutkimustiheyttä on harvennettu. Jatkuvan valvonnan seurannasta alumiini on jätetty pois ja jaksottaisen seurannan valvonnasta kuusi muuttujaa (akryyliamidi, epikloorihydriini, vinyylikloridi, hapettuvuus (CODMn-O2), tritium, radonpitoisuus/viitteellinen kokonaisannos) on poistettu. Harvennukset ja poistot on tehty riskinarvioinnin perusteella. Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö on hyväksynyt riskinarvioinnin 29.8.2018.

Jaksottaisen seurannan kerran viidessä vuodessa mitattavat parametrit on määritetty viimeksi vuonna 2019 ja seuraavat määritykset tehdään vuonna 2024 ellei ilmene erityistä syytä niiden aikaistamiseen.

Helsingin kaupungin ympäristö- ja lupajaosto valvoo säännöllisesti talousvettätoimittavan laitoksen Helsinkiin toimittaman talousveden laatua terveydensuojelulain 20 §:n mukaan. Ympäristölautakunta on aikaisemmin hyväksynyt HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän valvontatutkimusohjelman talousveden tuotannolle ja jakelulle vuosina 2016-2020 (Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan päätös § 389, 24.11.2015).

Helsingin kaupungin ympäristö- ja lupajaoston hallintasäännön (1.6.2018) mukaan ympäristö- ja lupajaosto toimii Helsingissä terveydensuojeluviranomaisena, mutta elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle on siirretty toimivaltaa seuraavissa tilanteissa; elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö voi asettaa talousveden laatua koskevat tarkkailuvelvoitteet, määrätä talousveden desinfioitavaksi tai muuten käsiteltäväksi ja antaa veden käyttöä koskevia määräyksiä terveyshaitan ehkäisemiseksi ja ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin talousveden välityksellä leviävän epidemian vuoksi.

This decision was published on 25.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anni Pakalen, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 22901

anni.pakalen@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. HSY Valvontatutkohjelma 2020-2024
2. Liite 1 Yhteystiedot
3. Liite 2.1 HSY organisaatiokaavio
4. Liite 2.2 VH_organisaatio
5. Liite 2.3 Vedenpuhdistus organisaatiokaavio
6. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 7 k., JulkL 24 § 1 mom 8 k.
7. Liite 4 Toiminta-alue
8. Liite 5.1 Pitkäkoski prosessi
9. Liite 5.2 Vanhakaupunki prosessi
10. Liite 6 Kuninkaanlähde prosessi
11. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 7 k., JulkL 24 § 1 mom 8 k.
12. Liite 8 Viranomaisvalvonnan näytteenottosuunnitelma
13. Liite 9 Omavalvonta Pitkäkoski_Vanhakaupunki
14. Liite 10.1 Omavalvonta Kuninkaanlähde
15. Liite 10.2 Omavalvonta Kuninkaanlähde
16. Liite 11.1Itä-Suomen Vesioikeuden Päätös Helmikuu 1973 Päijänne
17. Liite 11.2 Uudenmaan Lääninhallitus - Päätös 1873 Vanhakaupunki
18. Liite 11.3 Länsi-Suomen Vesioikeuden Päätös 1962 Pitkäkoski
19. Liite 11.4 Vedenottolupa Kuninkaanlähde

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.