Hankinta, Keskustakirjasto Oodin vartiointi- ja turvallisuuspalvelut ajalle 1.1.2020 - 31.12.2020 ja optiokaudet 2021 ja 2022

HEL 2019-007075
More recent handlings
§ 57

Keskustakirjasto Oodin vartiointi- ja turvallisuuspalvelujen optiokauden 2021 käyttöönotto

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti ottaa käyttöön keskustakirjasto Oodin vartiointi- ja turvallisuuspalveluita koskevan sopimuksen vuoden (1) vuoden optiokauden ajalle 1.1.2021–31.12.2021 Palmia Oy:n kanssa.

Vuoden (1) optiokautta koskevan suorahankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 234 000 euroa.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla hankintasopimuksella. Toimialajohtaja oikeuttaa keskustakirjaston johtajan allekirjoittamaan optiokauden sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 3.12.2019, § 4 hankkia keskustakirjasto Oodin vartiointi- ja turvallisuuspalvelut Palmia Oy:ltä perustuvan tarjouskilpailutuksen perusteella. Hankintapäätökseen sisältyi lisähankintamahdollisuus, joka koostui kahdesta yhden (1) vuoden pituisesta optiokaudesta ajalle 1.1.2021–31.12.2021 ja yhden (1) vuoden pituisesta optiokaudesta ajalle 1.1.2022–31.12.2022.

Keskustakirjasto Oodin vartiointi- ja turvallisuuspalvelut hankitaan alkuperäiseen hankintapäätökseen 3.12.2019, § 4 perustuvalle yhden (1) vuoden optiokaudelle 1.1.2021–31.12.2021.

Kyseessä on hankintalain 40 §:n mukainen lisätilauksia koskeva suorahankintaperuste.

This decision was published on 06.10.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 09 310 85400

anna-maria.soininvaara@hel.fi

Kaarlo Haario, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 20885

kaarlo.haario@hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja