Opetussuunnitelman muutos, eräät peruskoulut

HEL 2019-007101
More recent handlings
§ 91

Helsingin kaupungin eräiden peruskoulujen koulukohtaiset opetussuunnitelmamuutokset syksy 2019

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä seuraavien koulujen opetussuunnitelmien koulukohtaiset muutokset johtokuntien esitysten mukaisesti: Arabian peruskoulu, Jätkäsaaren peruskoulu, Kannelmäen peruskoulu, Katajanokan ala-asteen koulu, Kruununhaan yläasteen koulu.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Seuraavien koulujen johtokunnat ovat esittäneet koulukohtaisia muutoksia opetussuunnitelmiin ja todistuksiin:

Arabian peruskoulu

Arabian peruskoulun koulun johtokunta on esittänyt muutoksia opetussuunnitelman oppiainekohtaiseen lukuun koskien matematiikan opetussuunnitelmaa. Vuosiluokkien 1-6 muutokset perustuvat ala- ja yläkoulun opettajista muodostuvan työryhmän suunnittelutyöhön, joka perustuu opettajilta kerättyyn palautteeseen. Vuosiluokkien 7-9 muutokset perustuvat yläkoulun matematiikan opettajien omaan suunnittelutyöhön ja työryhmän toimintaan. Muutokset vahvistavat sitä, että keskeisiä taitoja ja sisältöjä harjoitellaan riittävän usein ja helpotetaan opetuksen suunnittelua. Muutokset selkeyttävät opetuksen toteuttamista kaikilla vuosiluokilla matematiikan opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Muutokset ovat kuvattuna vuosiluokittain liitteessä.

Jätkäsaaren peruskoulu

Jätkäsaaren peruskoulun koulun johtokunta on esittänyt hyväksyttäväksi koulun yhteisen osuuden opetussuunnitelman ja luvun 6, Arviointi, osana koko opetussuunnitelman käsittelyprosessia. Opettajakunta ja johtokunta ovat aiemmin lukuvuosien 2017-18 ja 2018-19 käsitelleet jo muut opetussuunnitelman luvut. Koulun monipuoliset arvioinnin periaatteet ja käytänteet käydään läpi vuosittain koulun henkilökunnan, huoltajien ja oppilaiden kanssa. Arviointiprosessissa korostuu oppilaiden osallisuuden aktiivinen mahdollistaminen. Vuosiluokkien 1-5 lukuvuositodistus on sanallinen ja vuosiluokilla 6-9 numeerinen. Kaikilla vuosiluokilla portfolio tukee oppilaan arviointia.

Kannelmäen peruskoulu

Kannelmäen peruskoulun johtokunta on esittänyt muutoksia opetussuunnitelman lukuun 6.4.5 Koulun arviointikäytänteet. Vuosiluokille 5 -6 otetaan käyttöön numeerinen väliarviointi. Vuosiluokkien 1-6 arviointikeskustelut käydään tammikuun loppuun mennessä. Vuosiluokkien 1-4 todistusten arviointiasteikkoa selkeytetään seuraavasti: Tavoitteet saavutettu erinomaisesti, Tavoitteet saavutettu hyvin, Tavoitteet saavutettu osittain, Tavoitteet saavuttamatta.

Kannelmäen peruskoulu

Kannelmäen peruskoulun johtokunta on esittänyt lisättäväksi koulun opetussuunnitelmaan vuosiluokkien 8 ja 9 kolmen vuosiviikkotunnin laajuisiin valinnaisiin opintoihin lisätään Työelämää! – kokonaisuus. Valinnainen oppiaine on suunnattu oppilaille, jotka opiskelevat työelämäpainotteisessa perusopetuksessa. Kokonaisuus arvioidaan suoritettu – merkinnällä.

Kannelmäen peruskoulu kehittää lukuvuonna 2019 – 2020 tehostettua ohjausta ja työelämäpainotteista opetusta vuosiluokilla 8 ja 9. Helsingin kaupungissa tarjotaan joustavaa perusopetusta. Kannelmäen peruskoulun kehittämistyössä on tarkoitus mallintaa lähikouluun sopivaa työelämäpainotteista opetusta. Vuosiluokkien 8 ja 9 oppilaat, lukuun ottamatta ilmaisun soveltuvuuskoepainotettuun valittuja oppilaita, valitsevat valinnaisiksi opinnoikseen yhden kolmen vuosiviikkotunnin laajuisen monialaisen kokonaisuuden.

Työelämää! – kokonaisuudessa opitaan työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä sovelletaan niitä käytännössä. Valinnaisaine on tarkoitettu työelämäpainotteisessa opetuksessa oleville oppilaille. Kokonaisuuden aikana kartutetaan työelämässä tarvittavia taitoja. Työelämäjaksojen jälkeen ryhmässä puretaan kokemuksia ja pohditaan tulevien työelämäjaksojen suunnitelmia. Oppilaat tutustuvat omiin vahvuuksiinsa ja kehittävät sosiaalisia taitojaan.

Kokonaisuuden aikana tehdään runsaasti työpaikkavierailuja. Oppilaat miettivät eri aloilta itseään kiinnostavia ammatteja ja järjestävät vierailukäyntejä yrityksiin, joissa näitä ammattilaisia voi kohdata. Osana ilmiöpohjaista oppimista oppilaat tekevät myös työhakemuksia kesätöitä varten ja jatkavat työelämätaitojensa kehittämistä. Kokonaisuuden aikana oppilaat järjestävät omalla koululla vähintään yhden työelämätapahtuman, jossa esitellään työelämää ja ammatteja.

Katajanokan ala-asteen koulu

Katajanokan ala-asteen koulun johtokunta on esittänyt muutoksia opetussuunnitelmaan lukuun 6 koskien lukuvuositodistuksia ja arviointikäytänteitä. Koulun lukuvuositodistuksiin esitetään sanallista arviointia vuosiluokille 1-4, joissa arviointiasteikko on seuraava: Tavoite saavuttamatta – Tavoite saavutettu osittain – Tavoite saavutettu hyvin – Tavoite saavutettu kiitettävästi. Sanallisen arvioinnin lauseita on muutettu selkokielisemmäksi ja ymmärrettävämmäksi oppilaille ja huoltajille. Vuosiluokille 5-6 esitetään numeerista arviointia. Koulun arviointikäytänteissä korostetaan seuraavia lähtökohtia: lukuvuoden alkaessa oppilaiden ja huoltajien kanssa käydään tavoitteet yhteisesti läpi ja tehdään tavoitteet näkyväksi, ohjauskeskustelu ja arviointikeskustelu oppilaan ja opettajan välillä muodostavat keskeisen lukuvuoden aikaisen arvioinnin perustan, lukuvuoden päätteeksi annetaan lukuvuositodistus.

Kruununhaan yläasteen koulu

Kruununhaan yläasteen koulun johtokunta on esittänyt muutoksia opetussuunnitelmaan lukuun 6.4.5 Koulun arviointikäytänteet siten, että väliarvioinnissa lisätään suoritusmerkinnällä arvioitaviin oppiaineisiin 7. luokalla käsityö. Opetussuunnitelmamuutoksen tavoitteena on vahvistaa kaikille oppilaille yhdenvertaista arviointia yhdenmukaisilla arviointikäytänteillä kaikissa oppiaineissa.

Koulujen muutosesitykset ovat pedagogisesti perusteltuja ja noudattavat opetushallituksen 22.12.2014 antamia perusteita sekä kuntakohtaisia ohjeita.

This decision was published on 11.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 09 310 88047

tuulia.tikkanen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja