Korvaushakemus 15.4.2019 pidettyjen eduskuntavaalien ja 26.5.2019 pidettyjen eurovaalien organisoinnista, Helsingin Kokoomus ry

HEL 2019-007149
More recent handlings
§ 13

Korvaus eduskunta- ja europarlamenttivaalien 2019 vaalilautakuntiin ja toimikuntiin jäseniä nimenneille ryhmille

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti, että 15.4.2019 pidettyjen eduskuntavaalien ja 26.5.2019 pidettyjen europarlamenttivaalien yhteydessä vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin jäseniä nimenneille ryhmille maksetaan osallistumislistan mukaisesti 12 euroa jäsentä ja varajäsentä kohti, enintään 43 236 euroa, korvauksena vaalien yhteydessä em. henkilöiden nimeämisestä aiheutuneesta ylimääräisestä
toimistotyöstä.

Kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi, projekti 105001000302.

Päätöksen perustelut

Vaalilainsäädännön mukaan kaupungin on asetettava vaaleja varten vaalilautakunnat ja -toimikunnat, joiden jäsenet edustavat tasapuolisesti eri poliittisia näkemyksiä.

Vaalilautakuntien jäsenten hakemisesta huolehtivat puolueiden helsinkiläiset piiri- ja kunnallisjärjestöt. Tästä aiheutuu sekä työtä että kustannuksia puolueiden piiritoimistoille.

Vaalilautakuntiin jäseniä asettaneet piirijärjestöt hakevat korvaushakemuksella 18.6.2019 korvausta eduskuntavaalien 15.4.2019 ja europarlamenttivaalien 26.5.2019 vaalilautakuntien ja -toimikuntien organisoimisesta aiheutuneista kuluista, 12 euroa/jäsen ja varajäsen.

Kansliapäällikkö on päättänyt (27 § 8.2.2019), että talousarvion kohdan 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi, määrärahojen käytöstä päättää hallinto-osasto.

This decision was published on 01.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Soile Maunula, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 71337

soile.maunula@hel.fi

Decisionmaker

Juha Summanen
hallintojohtaja