Valtuustoaloite, siirrettävä tapahtumalava kaupunginosayhdistysten käyttöön

HEL 2019-007156
More recent handlings
Case 12. / 784 §

V 27.11.2019, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite siirrettävästä tapahtumalavasta kaupunginosayhdistysten käyttöön

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 32 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää siirrettävän esiintymislavan hankkimista kaupunginosatapahtumien käyttöön.

Kaupunginhallitus toteaa, että siirrettävän tapahtumalavan hankkimisen edellytykset selvitetään osana tapahtumien tiekartan toimenpiteitä.

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Helsinki haluaa olla monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Tapahtumien tiekartan avulla pyritään Helsingin tapahtumallisuuden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen siten, että tapahtumat tukevat ja toteuttavat parhaalla mahdollisella tavalla kaupunkistrategian tavoitteita kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta tapahtumien kaupungista. Tavoitteena on, että tapahtumallisuus on vastuullista ja toimivaa.

Tapahtumien tiekartan tavoitteiden mukaan kaupungin tulee olla toimiva ja ketterä alusta tapahtumille ja parempi kumppani tapahtumatoimijoille. Tapahtumajärjestäjille tarjottavia palveluja on tarkoitus parantaa. Tavoitteiden onnistumiseksi on määritelty laaja kokonaisuus toimenpiteitä, jotka edistävät tapahtumallisuuden kehittymistä monesta eri näkökulmasta. Niiden yhteydessä voidaan arvioida myös siirrettävän esiintymislavan hankkimista.

Juuri päättyneessä osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-äänestyksessä on pohjoisella alueella (Maunula−Tuomarinkylä−Oulunkylä−Pakila) hyväksytty ehdotus liikuteltavan esiintymiskatoksen ja äänentoistotekniikan hankkimisesta alueen asukkaiden käyttöön.

Vastaus on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian viestintäosaston kanssa, joka vastaa tapahtumien tiekartan valmistelusta sekä tiekartan toimenpideosion toimenpiteiden etenemisen seurannasta. Asiasta on saatu myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto. Vastaus on lautakunnan lausunnon mukainen.

Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto käsittelee aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Close

Kaupunginhallitus 11.11.2019 § 763

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.10.2019 § 171

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että siirrettävän tapahtumalavan hankkimisen mahdollisuudet ja edellytykset tulisi selvittää osana tapahtumien tiekartan tavoitteita ja toimenpiteitä.

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaisesti Helsinki haluaa olla monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Vuosittain toistuvat tapahtumat ovat erityisen tärkeitä kaupungin vetovoiman, tapahtumallisuuden, viihtyvyyden ja aluetalouden kannalta.

Helsingin kaupungin edellinen tapahtumastrategia on vuodelta 2010. Uusi kaupunkistrategia edellyttää linjausten päivittämistä. Tapahtumien tiekarttatyö käynnistyi suurtapahtumien koordinaatioryhmän toimeksiannosta lokakuussa 2018. Kaupunginkanslian viestintäosasto on ollut päävastuussa valmistelusta yhteistyössä Helsingin tapahtumasäätiön kanssa. Tapahtumien tiekartta esiteltiin kaupunginhallituksen aamukoulussa 25.4.2019.

Kaupunginkanslian viestintäosasto on todennut, että tapahtumien tiekartan avulla pyritään Helsingin tapahtumallisuuden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Sen avulla pyritään kolmeen päätavoitteeseen: 1. Tapahtumat tukevat ja toteuttavat parhaalla mahdollisella tavalla uuden kaupunkistrategian tavoitteita kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta tapahtumien kaupungista. 2. Tapahtumallisuus on vastuullista ja 3. Tapahtumallisuus on toimivaa. Kohdassa kolme tavoitteina ovat muun muassa:

  • Kaupunki on toimiva ja ketterä alusta tapahtumille ja parempikumppani tapahtumatoimijoille
  • Tapahtumia tuotetaan ja hyödynnetään siten, että kaupungin organisaation koko osaaminen on käytössä ja kehittyy
  • Palvelua tapahtumajärjestäjille parannetaan korostaen samalla vastuullisuutta tapahtumien järjestämisessä

Tavoitteiden onnistumiseksi on määritelty vuosille 2018−2021 laaja kokonaisuus toimenpiteitä, jotka edistävät tapahtumallisuuden kehittymistä monesta eri näkökulmasta. Konkreettisia toimenpiteitä on mm. tapahtumatuottajien rohkaiseminen järjestämään tapahtumia mahdollisimman laajalla alueella.

Kaupunki edellyttää kaikilta sen kanssa yhteistyötä tekeviltä tapahtumajärjestäjiltä sitoutumista vastuulliseen toimintatapaan. Vuoropuhelua tapahtumajärjestäjien ja kaupungin välillä lisätään ja tapahtumatuottajille suunnattua tukimateriaalia kehitetään yhteistyössä.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö
Lisätiedot

Saila Machere, johtava asiantuntija, puhelin: 310 25903

saila.machere@hel.fi
Close

This decision was published on 26.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 09 310 64800

paivi.munther@hel.fi