Valtuustoaloite, koulutus syrjinnän ja vihapuheen ehkäisemisestä

HEL 2019-007160
More recent handlings
Case 12. / 63 §

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite koulutuksen järjestämisestä valtuutetuille syrjinnän ja vihapuheen ehkäisemiseksi

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Alviina Alametsä ja 23 muuta allekirjoittajaa esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki järjestää valtuuston kokouksen yhteyteen kaikille valtuutetuille asiantuntijavetoisen koulutuksen turvallisemman tilan periaatteista ja syrjinnän ja vihapuheen ehkäisemisestä.

Kaupunginhallitus toteaa, että poliittiseen keskusteluun osallistuminen pitää turvata kaikille kuntalaisille. Sisäministeriön selvityksen (2019) mukaan kolmannes kuntapäättäjistä on ollut vihapuheen kohteena luottamus- tai virkatehtäviensä takia, ja vihapuheen kokeminen tai sen uhka vähentää halukkuutta tai uskallusta osallistua julkiseen keskusteluun ja poliittiseen toimintaan. Selvityksen perusteella naiset ja erilaisiin vähemmistöihin kuuluvat joutuvat vihapuheen kohteeksi muita useammin.

Vihapuhe ja syrjintä kaventavat demokratiaa, ja siksi niihin on tärkeää kiinnittää huomiota myös kunnan päätöksenteossa. Päättäjät tarvitsevat tietoa ja välineitä vihapuheen ja syrjinnän tunnistamiseksi ja keinoja, miten ilmiötä voitaisiin vähentää. Kaupungin tehtävänä on tarjota tutkittua ja selvitettyä tietoa päätöksenteon tueksi, ja tässä roolissaan se tukee päättäjiä myös vihapuheen ja syrjinnän vähentämisessä.

Aloitteessa on esitetty valtuutetuille koulutusta valtuuston kokouksen yhteyteen. Helsingin kaupunginvaltuutetut kokoontuvat säännöllisesti yhteisiin valtuustoseminaareihin, joissa käsitellään vaihtelevia ajankohtaisia aiheita. Vihapuheen ja syrjinnän ehkäisemisen teema voidaan ottaa esille, kun tulevien valtuustoseminaarien sisältöjä suunnitellaan.

Vastaus on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian viestintäosaston, hallinto-osaston sekä talous- ja suunnitteluosaston strategia- ja kehitysyksikön kanssa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Close

Kaupunginvaltuusto 12.02.2020 § 36

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen@hel.fi

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 49

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen@hel.fi
Close

This decision was published on 17.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

Kaupunginhallitus

Ask for more info

Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 09 310 25803

heli.k.rantanen@hel.fi