Elintarvikelain 13 §:n mukainen hakemus, koemeijeri, Helsingin Meijeri Oy

HEL 2019-007302
More recent handlings
§ 23

Elintarvikelain 13 §:n mukainen hakemus Suomi Meijeri Oy:n elintarvikehuoneiston hyväksymisestä maitoalan laitokseksi

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön yksikön päällikkö päätti hyväksyä hakemuksen mukaisesti Suomi Meijeri Oy:n elintarvikehuoneiston maitoalan laitokseksi. Laitoksen laitostunnus on 60611.

Laitoksen hyväksytyt toiminnot ovat raakamaidon vastaanotto ja pastörointi sekä pastöroitujen juustojen ja nestemäisten hapanmaitotuotteiden valmistaminen, pakkaaminen ja varastointi.


Laitokselle hyväksytään joustona ajallisesti erotettuna:
1) Laitoksen tiloissa tapahtuva tutkimus- ja opetustoiminta on
erotettava ajallisesti laitoksen kaupallisesta tuotantotoiminnasta.
2) Laitoksen toiminta on järjestettävä siten, että meijerihallissa ei
pakata tuotteita samaan aikaan, kun meijerihallissa on tuotteiden
valmistusta tai suojaamattomia elintarvikkeita. Poikkeuksena ajallisesta erottamisesta tuotteiden pakkaamisen aikana juustoja voi olla suojattuina laskualtaissa meijerihallissa.
3) Laitoksesta lähtevien tuotteiden kuljettaminen tuotantotilan läpi on erotettava ajallisesti tuotteiden valmistamisesta ja pakkaamisesta. Poikkeuksena ajallisesta erottamisesta tuotteiden kuljettamisen aikana juustoja voi olla suojattuina laskualtaissa tuotantotilassa.

Toimintojen ajallinen erottaminen on kuvattava omavalvontasuunnitelmassa. Omavalvontasuunnitelman toimivuus varmistetaan tarkastuksin ja viranomaisnäyttein. Omavalvontaan liittyvät asiakirjat on pidettävä ajan tasalla ja nähtävillä valvontaa varten.

Laitos aloittaa toimintansa 1.7.2019. Tuotantotilat ja laitteet tulee puhdistaa ennen toiminnan aloittamista.

Aikaisempaa päätöstä 27.6.2019 § 22 muutettiin asiavirheen vuoksi hallintolain 50 §:n nojalla.

Asian vireilletulo

Elintarvikelain 13 §:n mukainen hakemus on vastaanotettu 25.6.2019. Hakemusta on täydennetty 25.6. ja korjattu 28.6.2019.

Hakija

Suomi Meijeri Oy, Mustialankatu 1, 00790 Helsinki, y-tunnus
3007458-8.

Toimipaikan nimi ja osoite

Suomi Meijeri Oy, Mustialankatu 1, 00790 Helsinki.

Hakemuksen sisältö ja perustietoja toiminnasta

Hakemuksen yhteydessä on esitetty asemapiirustus, laitoksen pohjapiirustus sekä selvitys raaka-aineiden, valmiiden tuotteiden, henkilökunnan, jätteiden ja pakkaustarvikkeiden kulku- ja kuljetusreiteistä. Pohjapiirustukseen on merkitty laitoksen vesipisteet, lattiakaivot sekä jäähdytettyjen tilojen lämpötilat. Hakemuksen liitteenä on esitetty lisäksi HACCP-perusteinen omavalvontasuunnitelma.

Suomi Meijeri Oy:n tuotantotilat sijaitsevat Mustialankatu 1:ssa sijaitsevassa kiinteistössä ensimmäisessä kerroksessa. Tiloissa on Helsingin yliopiston maitoalan opetus- ja tutkimustoimintaa.

Laitos on maitoalan laitos, jonka toiminnot ovat raakamaidon vastaanotto ja pastörointi sekä pehmeiden, puolipehmeiden, puolikovien ja kovien juustojen, pinnasta ja keskeltä kypsytettävien juustojen ja tuorejuustojen sekä nestemäisten hapanmaitotuotteiden, kuten jogurtin, valmistaminen sekä näiden pakkaaminen ja varastointi.

Henkilökunnan määräksi Suomi Meijeri Oy on ilmoittanut neljä henkilöä. Laitoksessa käsiteltävän raakamaidon määräksi toimija on arvioinut 150 000 litraa vuodessa.

Kaikki tuotteet valmistetaan laitoksessa pastöroitavasta lehmänmaidosta. Pastörointilämpötila tallentuu pastörointilaitteeseen automaattisesti.

Laitoksen kokonaispinta-ala on 201 m². Lattiat ovat hakemuksen
mukaan epoksia sekä seinät kaakelia, terästä ja maalattua betonia. Katto on maalattua betonia. Työtasot ovat ruostumatonta terästä.

Laitoksen tilat koostuvat noin 122 m² tuotantotilasta, noin 11 m² raakamaidon vastaanottotilasta, noin 20 m² käyttölaboratoriosta sekä noin 13 m² hapatehuoneesta. Tuotantotilan yhteydessä sijaitsevat yhteensä noin 9 m² kylmähuoneita, noin 5 m² jogurttikypsyttämö, juuston käsittely-, suolaus- ja kypsytyshuoneita yhteensä noin 20 m² sekä noin 2 m² siivouskomero. Sosiaalitiloja on noin 18 m² ja ne sijaitsevat kiinteistön alakerran kellarissa laitoksen tiloista erillään.

Laitoksen käytössä olevissa tuotantotiloissa on raakamaidon vastaanottotila, valmistus- ja pakkaamistila laitoksessa valmistettaville meijerituotteille, juustojen käsittely-, suolaus- ja kypsytystilat, jogurttikypsyttämö, kylmävarastointitilat raaka-aineille ja valmiille tuotteille, kuiva-ainevarasto sekä pesu- ja säilytystilat siivousvälineille.

Elintarvikkeiden käsittelyyn käytettävät välineet ja laitteet sekä muu kalusto ovat helposti puhtaana pidettäviä ja niiden puhdistamista varten on varattu pesupaikka. Tuotantotiloissa on tarvittavat laitteet ja välineet tilojen ja välineiden huoltoa ja puhdistusta varten sekä riittävä määrä eikäsikäyttöisin hanoin varusteltuja käsienpesupisteitä. Lisäksi laitoksessa on riittävästi vesipisteitä välineiden puhdistusta varten.

Huoneiston ilmanvaihto on koneellinen ja valaistus tarkoituksenmukainen. Tilat ovat tarvittavilta osin jäähdytettyjä ja jäähdytettyjen tilojen lämpötilaa seurataan omavalvonnassa.

Laitoksen tilat, joille on haettu hyväksyntää, on tarkastettu 27.6.2019. Tarkastuksella todettiin, että laitoksen tilat täyttävät lainsäädännön vaatimukset toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen riittävästi.

Suomi Meijeri Oy jatkaa Helsingin Meijeriliike Oy:n toimintaa Helsingin Meijeriliike Oy:n entisissä tuotantotiloissa. Helsingin Meijeriliike Oy:llä on ollut hyväksytty maitoalan laitos Helsingin yliopiston Viikin koemeijerin tiloissa vuosina 2013-2018, jonka jälkeen laitos muutti osoitteeseen Vanha talvitie 8. Helsingin Meijeriliike Oy lakkaa toimimasta 30.6.2019, eikä laitoksella sen jälkeen ole toimintaa Vanha talvitie 8:n toimitiloissa. Suomi Meijeri Oy voi siten aloittaa toimintansa Helsingin Meijeriliike Oy:n hyväksymisnumerolla 60611.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Asian käsittelyä koskeva maksu

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston vahvistaman ympäristöterveydenhuollon taksan perusteella elintarviketurvallisuusyksikön yksikön päällikkö päätti määrätä asian käsittelystä 725 euron maksun. Lasku toimitetaan erikseen Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen hallintopalvelusta. (Laskutusosoite: Mustialankatu 1, 00790 Helsinki)

Kuuleminen

Päätöksestä ei ole kuultu hakijaa, koska päätöksessä ei esitetä toiminnallisia ehtoja ja hakijan hakemus hyväksytään sellaisenaan.

Päätöksen perustelut

Hakemuksessa esitetyt laitoksen tilat ja rakenteet täyttävät elintarvikelaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä asetetut vaatimukset.

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 10 §, 13 §, 15 §, 20 §, 32 §, 49 §, 71 § ja 74 §

Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta (420/2011) 4 § ja 7 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta (795/2014) 4 § ja 5 § sekä liitteet 1-3

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

Hallintolaki (434/2003) 34 § ja 50 §

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2018 alkaen (85 §, 24.11.2017) liite 1 kohta 10

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Elintarvikelain 13 §:n mukainen hakemus liitteineen HEL 2019-007302.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuohje on liitteenä.

Tiedoksi toimijalle

Toiminnan olennainen muutos, toiminnan lopettaminen tai keskeyttäminen

Toimintaa ei saa muuttaa olennaisesti ennen kuin toimija on hakenut muutokselle hyväksyntää ja muutos on hyväksytty. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on tehtävä ilmoitus elintarviketurvallisuusyksikköön.

Säilytettävät asiakirjat

Toimijan on säilytettävä hakemusasiakirjat ja hyväksymispäätös laitoksessa, jossa niiden on oltava laitosta valvovan viranomaisen saatavilla.

This decision was published on 01.07.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Eva Marami, vs. hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: 09 310 31598

eva.marami@hel.fi

Decisionmaker

Minna Ristiniemi
vs. yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakemus 25.6.2019
2. Korjauttu hakemus, sivu 1, 28.6.2019

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.