Toivomusponsi, päästövähennystavoitteiden seurannan seurannan priorisointi

HEL 2019-007386
More recent handlings
Case 37. / 548 §

Valtuutettu Mai Kivelän toivomusponsi päästövähennystavoitteiden seurannan raportoinnin parantamiseksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 19.6.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Close

Hyväksyessään 19.6.2019 vuoden 2018 tilinpäätöksen kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

" Selvitetään mahdollisuudet tuoda päästövähennystavoitteiden seuranta valtuustolle nykyistä perusteellisemmin ja korkeammin priorisoituna." (Mai Kivelä)

Vuoden 2019 ympäristöraportti on ensimmäinen raportti, jossa Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteutumista seurataan. Ympäristöraportissa on raportoitu päästövähennysohjelman toteutumisesta ja kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä. Ympäristöraportin käsittelyn yhteydessä esitellään toteutumista myös seurantatyökalun tuottaman tiedon pohjalta.

Ympäristöraportointia on tarkoitus kehittää kohti sähköistä, neljännesvuosittain tehtävää raportointia, jolloin myös Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteutumisesta raportoidaan useammin.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020, että hallintosäännön 30 luvun 14 §:ssä tarkoitetut hyväksytyn toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä toimitettavat selvitykset, joiden määräaika on 1.4.– 30.9.202, tulee kaupunginhallituksen toimittaa viimeistään 30.9.2020.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 12.11.2019 § 571

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman keskeisin seurantakanava on kaupungin nykyinen ympäristöraportointi. Ympäristöraportoinnin yhteydessä kaupunginvaltuustolle annetaan vuosittain kokonaiskuva toimenpideohjelman etenemisestä: miten Helsingin päästöt kehittyvät ja kuinka hyvin toimenpiteet ovat toteutuneet. Ympäristöraportointia varten kerätään tiedot kaupungin toimialoilta, liikelaitoksilta, tytäryhteisöiltä sekä kuntayhtymiltä, ja niiden pohjalta muodostetaan käsitys kaupungin ilmastotoimien kokonaisuudesta. Vuosittaisen ympäristöraportoinnin lisäksi toimenpideohjelman 147 toimenpidettä seurataan jatkuvasti ja aktiivisesti Ilmastovahti-seurantatyökalun avulla. Toimenpiteiden vastuutahot huolehtivat, että Ilmastovahti sisältää ajantasaiset tiedot toimenpiteiden etenemisestä. Ilmastovahti on verkossa ja kaikille avoin, jolloin myös kaupungin ulkopuoliset tahot pystyvät seuraamaan ja arvioimaan ohjelman etenemistä.

Vuoden 2019 ympäristöraportti tulee olemaan ensimmäinen raportti, jossa Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteutumista seurataan, koska ohjelma hyväksyttiin joulukuussa 2018. Ympäristöraportissa tullaan raportoimaan kattavasti päästövähennysohjelman toteutumisesta ja kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä. Ympäristöraportin käsittelyn yhteydessä esitellään toteutumista myös seurantatyökalun tuottaman tiedon pohjalta.

Jatkossa ympäristöraportointia on tarkoitus kehittää kohti sähköistä, neljännesvuosittain tehtävää raportointia, jolloin myös Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toteutumisesta raportoidaan useammin.

Lautakunta painottaa neljännesvuosittain tapahtuvan sähköisen raportoinnin merkitystä päästöjen seurannassa ja edellyttää sen pikaista toteuttamista.

Käsittely

Vastaehdotus:
Noora Laak: Lisäysesitys lausuntoehdotuksen loppuun: "Lautakunta painottaa neljännesvuosittain tapahtuvan sähköisen raportoinnin merkitystä päästöjen seurannassa ja edellyttää sen pikaista toteuttamista."

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Noora Laakin vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Johanna Af Hällström, vs. tiimipäällikkö: +358 9 310 32044

johanna.afhallstrom@hel.fi
Close

This decision was published on 23.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi