Vuokraus, maa-alue, Haagan urheilukentän yhteydestä varhaisjakelun jättöpaikaksi, Posti Palvelut Oy

HEL 2019-007412
More recent handlings
§ 39

Maa-alueen vuokraus Etelä-Haagan kentältä Posti Palvelut Oy:lle varhaisjakelun jättöpaikaksi

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti vuokrata Posti Palvelut Oy:lle Helsingin kaupungin 29. kaupunginosasta (Haaga), Etelä-Haagan kentän yhteydessä, osoitteessa Kylänevankuja 3, 00320 Helsinki sijaitsevan päätöksen liitteenä olevaan karttaan merkityn noin 10 m²:n suuruisen alueen.

Alue vuokrataan postin varhaisjakelun jättöpaikaksi.

Vuokra-aika alkaa 1.6.2018 ja päättyy 31.12.2023 ilman erillistä irtisanomista.

Maa-alueen arvonlisäveroton vuosivuokra on 220,00 euroa.

Muut vuokraukseen liittyvät sopimusehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Posti Palvelut Oy on hakenut 25.6.2019 liikuntapalvelukokonaisuuteen saapuneella hakemuksella 31.5.2018 päättyneen, aiemmin Posti Oy:n nimissä olleen, vuokrasopimuksen jatkamista. Aiemmin voimassa olevan sopimuksen perusteella Posti Oy on sijoittanut alueelle varhaisjakelun jättöpaikan. Jättöpaikan tarkoituksena on, että lähialueella työskentelevät jakajat noutavat aamuöisin jättöpisteestä jaettavat sanomalehdet.

Liikuntapalvelukokonaisuus ei näe estettä vuokrasopimuksen jatkamiselle, joten vuokralaisen kanssa solmitaan uusi sopimus.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 20.6.2017, 5 § siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella siten, että päätöksen tekevä viranhaltija, liikuntajohtaja, saa antaa vuokralle kulttuurin ja vapaa-ajan hallinnassa olevia maa-alueita, tiloja ja laitteita enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

This decision was published on 06.09.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87801

turo.saarinen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja