Toivomusponsi, kaupungin tilojen tarjoaminen ikääntyneiden kerhojen ja yhdistysten käytöön

HEL 2019-007427
More recent handlings
Case 17. / 372 §

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi kaupungin tilojen tarjoamisesta ikääntyneiden kerhojen ja yhdistysten käyttöön

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 19.6.2019 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Käsitellessään Helsingin hyvinvointisuunnitelmaa 19.6.2019 kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ehdottaman seuraavan toivomusponnen. ” Hyväksyessään hyvinvointisuunnitelman valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus tarjota ikääntyneiden kerhoille ja yhdistysten kokousten pitämiselle kaupungin tiloja.” (Sirpa Asko-Seljavaara)

Helsingin hyvinvointisuunnitelman yhtenä painopisteenä on ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen. Yhtenä tavoitteena on tukea ikääntyneen väestön mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Tavoitteen edistämiseksi konkreettisena kehitettävänä toimenpiteenä on, että kaupunki tarjoaa tiloja, ryhmiä ja tapahtumia, joissa ikäihmisten on helppo kohdata toisiaan ja viettää aikaa yhdessä.

Kaupunki varmistaa, että sen tiloja on helppoa ja turvallista käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan kaupunginhallituksen 20.8.2018 § 505 päättämien asukaskäytön periaatteiden mukaisesti.

Helsinki on aloittanut digitalisaatio-ohjelman, jonka avulla parannetaan palveluja ja uudistetaan toimintaa monin tavoin. Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala avaa tilojaan, tietoaan ja välineitään kaupunkilaisten, yhteisöjen ja yritysten käyttöön kehittämällä tilojen varauspalvelu Varaamoa osana toimialan digitalisaatio-ohjelmaa.

Tavoitteena on markkinoida entistä enemmän mahdollisuuksista kansalaistoimintaan sekä saada tilat helposti varattaviksi sähköisten tilanvarausjärjestelmien kautta. Varaamo on verkkopalvelu, josta voi varata kaupungin tiloja ja laitteita asukkaiden omien kerhojen ja yhdistysten käyttöön. Varaamo on kaikille niille, jotka järjestävät tapahtuman, pitävät kokouksen, tekevät töitä, liikkuvat ja pelaavat, luovat musiikkia tai askartelevat esineiden parissa.

Tänä vuonna palvelua kehitetään parantamalla Varaamon teknistä saavutettavuutta sekä lisäämällä palveluun tilojen esteettömyystietoja. Varattavien tilojen määrää lisätään vähitellen.

Koronapandemiaa seurannut poikkeustila on kuitenkin vaikuttanut tilavarauspalvelun tarjontaan merkittävästi keväällä 2020. Hallituksen linjauksen mukaisesti vapaa-ajan palvelut ovat olleet suljettuna keskiviikosta 18.3. alkaen. Vaikutus on merkittävä, mutta väliaikainen ja tilat pyritään palauttamaan asukkaiden käyttöön mahdollisimman nopeasti, kun se katsotaan terveelliseksi ja turvalliseksi.

1.6. alkaen tiloja on jälleen avattu varattavaksi hallitusti ja asteittain kokoontumisrajoituksia noudattaen. Kesäkuusta alkaen toimintaa voi toteuttaa pienryhmissä hallituksen voimassa olevia ohjeita noudattaen.

Lisäksi ikääntyneiden kerhot ja yhdistykset voivat kokoontua kirjastoissa, yhdistysten, kuten Kalliolan Setlementin tarjoamissa tiloissa, asukastaloissa, seurakunnan tiloissa, sekä palvelukeskuksissa.

Asia on valmisteltu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunginkanslian kesken. Asiassa ei ole pyydetty lausuntoja toimialojen toimielimiltä.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Close

This decision was published on 23.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 42525

stina.hognabba@hel.fi

Reetta Sariola , kehittämisyksikön päällikkö , puhelin: 09 310 32987

reetta.sariola@hel.fi