Pilaantuneen maaperän kunnostaminen, Meilahden liikuntapuisto, vuokratun maa-alueen kustannusten korvaaminen, Meikku Palloilu Oy

HEL 2019-007571
More recent handlings
§ 55

Pilaantuneen maan kunnostamiskustannusten korvaaminen Meilahden liikuntapuiston alueella

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti korvata Meikku Palloilu Oy:lle (Y-tunnus 2789642-5) Helsingin 15. kaupunginosassa (Meilahti) sijaitsevan kiinteistön (kiinteistötunnus 091-437-0001-0014) pilaantuneen maan kunnostukseen liittyviä kustannuksia yhteensä 87 886,88 euroa (alv. 0 %). Korvaus koskee osoitteessa Zaidankatu 9 sijaitsevaa vuokra-aluetta. Työ laskutetaan ilmoitettujen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Kaupunkiympäristön toimiala on sitoutunut korvaamaan em. pilaantuneen maan kunnostuskustannukset kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle esitettyjen kustannusten mukaan.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut 27.2.2018 (55 §) Meikku Palloilu Oy:lle Meilahden liikuntapuistosta 5 110 m²:n suuruisen maa-alueen ajalle 1.6.2018 - 31.5.2033 liikuntatoimintaa varten. Vuokratun alue on osoitteessa Zaidankatu 9, 00250 Helsinki. Vuokra-alueeseen lisättiin liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntapaikat -palvelun liikuntapaikkapäällikön päätöksellä lisäys noin 100 m². Lisäalueen vuokrasopimus on voimassa 1.8.2018 - 31.7.2022.

Vuokra-alueelta on poistettu pilaantunutta maata ja jätteitä alueella tapahtuneen rakentamisen yhteydessä. Poistetut jätteet on tuotu paikalle ennen ensimmäisten kenttien rakentamista 1950-luvulla. Alueella ei ole tehty sen jälkeen maanrakennustöitä ko. syvyydellä. Öljyn aiheuttama maiden pilaantuminen on sijainnin perusteella peräisin 1950-1960 -luvuilla sijainneista öljylämmityssäiliöistä. Pilaantuneiden maiden ja jätteiden poistosta on aiheutunut liitteenä olevan kustannuserittelyn mukaisesti kustannuksia yhteensä 87 886,88 euroa (alv. 0 %).

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntapaikat -palvelu korvaa Meikku Palloilu Oy:lle liitteenä olevan kustannuslaskelman ja esitettyjen tositteiden mukaisesti aiheutuneet kustannukset.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan kesken on selvitetty yhdessä aiheutuneita kustannuksia ja sovittu hyväksyttävistä kustannuksista. Korvauksiin liittyvät määritteet on käyty läpi yhdessä toimialojen kesken ja liitteenä oleva korvauslaskelma on kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijoiden esityksen mukainen hyväksyttävien kustannusten osalta. Toimialojen kesken on sovittu, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala maksaa vuokralaiselle Meikku Palloilu Oy:lle pilaantuneen maan kunnostukseen liittyvät kustannukset ja laskuttaa ne Kaupunkiympäristön toimialalta.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:ssä on säädetty toimialojen johtavien viranhaltijoiden yleisestä toimivallasta siten, että toimialajohtaja päättää vahingonkorvauksesta silloin, kun kaupunki on toimialaa koskevissa asioissa korvausvelvollinen, taikka vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi.

This decision was published on 15.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja