Tutkimuslupa, Asevelvollisten arvomaailma ja suhtautuminen aseellisen voiman käyttöön

HEL 2019-007808
More recent handlings
§ 75

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2019-007808

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Tutkimuslupapäätös on voimassa 31.3.2020 saakka.

Päätöksen perustelut

********** on hakenut tutkimuslupaa liittyen tutkimukseen. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää asevelvollisten arvomaailmaa ja suhtautumista aseellisen voiman käyttöön erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena on tutkia asuinpaikaltaan ja sosiaaliekonomiselta taustaltaan erilaisia nuoria. Tutkimuksen toteuttaa Puolustusvoimien tutkimuslaitos ja se liittyy varusmieskoulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tutkimusaineisto kerätään peruskoulu- ja lukioikäisiltä, joilla on vielä edessään valinta asevelvollisuuden suorittamisen tavasta, sekä nuorilta, jotka ovat jo suorittamassa asevelvollisuuttaan. Peruskoulu- ja lukioikäisille järjestetään ryhmähaastatteluja ja lisäksi heiltä kerätään nimettömästi taustatietoja lomakkeella. Ryhmähaastattelujen tulosten perusteella laaditaan kyselylomake varusmieskyselyä varten.

Helsingissä haastatteluja tehdään kahdessa peruskoulussa syksyllä 2019. Tavoitteena on kaikkiaan 100 haastateltavaa eri puolelta Etelä-Suomea. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Nuorten huoltajia tiedotetaan ennalta tutkimuksesta. Alle 15-vuotiaiden nuorten huoltajilta pyydetään kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumiselle.

Tutkimusaineisto kerätään Helsingissä ajalla 9.9.-5.12.2019. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tutkimusaineisto hävitetään tutkimuksen päätyttyä 31.12.2025. Tunnistetietojen käsittely sekä tutkimusrekisteriin kerättävät tiedot on kuvattu tarkemmin tutkimuksen tietosuojaselosteessa ja tietoturvariskien itsearvioinnissa (liitteet 7 ja 8).

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusneuvosto on käsitellyt tutkimuksen eettisen lausuntopyynnön ja antanut tutkimussuunnitelmasta puoltavan lausunnon 14.2019 (liite 9).

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Päätös antaa mahdollisuuden tutkimusaineiston keräämiseen ajalla 9.9.-5.12.2019.

Päätös ei anna oikeutta saada tietoja Helsingin kaupungin asiakirja- ja rekisteriaineistoista.

Tutkimukseen osallistuneiden yksittäisten henkilöiden tunnistetietoja ei saa ilmaista tutkimusraportissa tai muulla tavoin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei osallistu tutkimuksen toteuttamiseen.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Tutkimusraportin sähköinen osoite toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön sähköpostiosoitteeseen: kasko.tutkimusluvat@hel.fi

This decision was published on 16.09.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Elina Vismanen, arviointiasiantuntija, puhelin: 09 310 22174

elina.vismanen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.
2. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k., JulkL 24 § 1 mom 10 k.
3. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.
4. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.
5. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.
6. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.
7. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.
8. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.
9. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 21 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.