Vuokraus, Malmin jäähallin pysäköintialue, Helsingin Liikuntahallit Oy

HEL 2019-007876
More recent handlings
§ 35

Malmin jäähallin pysäköintialueen vuokraaminen Helsingin Liikuntahallit Oy:lle

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti vuokrata Helsingin kaupungin 38. kaupunginosassa (Malmi) Longinojalla Talttatien varrella sijaitsevan, liitekarttaan merkityn kiinteistöistä 091-038-0155-011 ja 091-038-9901-0270 muodostuvan 3 324 m²:n suuruisen osan asemakaavan (nro. 10850) mukaisesta pysäköintitontista (38155/19) Helsingin Liikuntahallit Oy:lle.

Vuokra-aika alkaa 1.7.2019 ja päättyy 30.6.2025 ilman erillistä irtisanomista.

Arvonlisäverottomana vuosivuokrana peritään 3 237,58 euroa. Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu oheiseen vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Helsingin Liikuntahallit Oy:n edellinen vuokrasopimus pysäköintialueesta on päättynyt 30.6.2019.

Vuokra-alueella sijaitsee tontille 38155/17 rakennettua Malmin jäähallia palveleva pysäköintialue. Liikuntalautakunta on 3.5.2005 (103 §) vuokrannut jäähallin tontin Helsingin Liikuntahallit Oy:lle 31.12.2030 saakka jäähallin rakentamiseksi. Koska pysäköintialueen pääasiallisena tarkoituksena on palvella jäähallin asiakaskuntaa, on tarkoituksenmukaista jatkaa alueen vuokraamista Helsingin Liikuntahallit Oy:lle.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 20.6.2017, 5 § siirtää toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella siten, että päätöksen tekevä viranhaltija liikuntajohtaja saa antaa vuokralle kulttuurin ja vapaa-ajan hallinnassa olevia maa-alueita, tiloja ja laitteita enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

This decision was published on 17.07.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87801

turo.saarinen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja