Kuuleminen elintarvikelain 55 ja 59 §:n mukaisesta päätöksestä, Kajaanin Lori Oy

HEL 2019-007902
More recent handlings
§ 26

Elintarvikelain 56 § ja 59 § mukaisen päätöksen antaminen Kajaanin Lori Oy:lle elintarvikkeita koskevasta kiellosta ja elintarvikkeiden hävittämisestä

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Kajaanin Lori Oy, Kauppakatu 10, 87100 Kajaani, y-tunnus 1912683-4

Elintarvikehuoneisto

Helsingin tukkutorin kylmävarasto, sali 501, Sörnäistenkatu 3-5, 00580 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Päätös koskee Kajaanin Lori Oy:n Helsingin Tukkutori kylmävarastotilassa (Sörnäistenkatu 3-5, 00580 Helsinki) olevia elintarvikkeita (250 kg), joita on kuljetettu edellytettyä lämpimämmissä olosuhteissa.

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö kieltää kyseisten elintarvikkeiden kaupanpidon ja muun luovutuksen. Koska elintarvikkeita ei voida muuttaa määräysten mukaisiksi, elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö määrää elintarvikkeet hävitettäväksi tai käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi.

Toimenpiteet tulee tehdä viranomaisvalvonnassa ja niissä on noudatettava sivutuoteasetuksen (EY) N:o 1069/2009 vaatimuksia.

Määräaika

Kajaanin Lori Oy:n tulee ilmoittaa kirjallisesti 30.8.2019 mennessä ympäristöpalveluihin hävittääkö toimija elintarvikkeet vai toimittaako ne käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi sekä valitun toimenpiteen ajankohdan. Toimenpiteet on tehtävä viranomaisvalvonnassa 30.9.2019 mennessä ja niihin liittyvistä yksityiskohdista on sovittava erikseen ympäristöpalveluiden kanssa.

Täytäntöönpano

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päättää, että tämä päätös tulee voimaan välittömästi ja että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Tullin kautta tuli ilmoitus Helsingin ympäristöpalveluille elintarvikekuljetuksesta, joka oli tullut Ruotsista Turun satamaan 11.7.2019 aamulla. Kuljetusauto oli tulossa Helsingin tukkutorille purkamaan kuormaa. Kuljetusautossa ei ollut kylmälaitetta, vaikka sillä kuljetettiin kylmäsäilytettäviä elintarvikkeita.

Kajaanin Lori Oy:n kuorma tarkastettiin ympäristöpalveluiden toimesta Helsingin tukkutorilla 11.7.2019 noin klo 12. Kajaanin Lori Oy:llä on Ravintola Lori Kajaanissa, joka sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 14, Kajaani. Kajaanin Lori Oy:n kuljettamassa kuormassa oli yhteensä 100 kpl, 2,5 kg:n kylmäsäilytystä vaativia elintarvikkeita (96 kpl yellow curry kastike ja 4 kpl hampurilaiskastike). Tuotteiden pakkausmerkintöjen mukaan tuotteita tuli säilyttää 2-8 °C lämpötilassa. Tuoteämpäreiden pintalämpötilat olivat 12-14 °C ja lavan keskivaiheilta avatun ämpärin tuotelämpötila piikkimittarilla mitattuna oli noin 10 °C.

Kylmäsäilytettäviä elintarvikkeita oli yhteensä 250 kg. Yellow curry kastikkeen merkintöjen mukaan viimeinen käyttöpäivä oli 31.10.2019 ja tuotteiden alkuperämaa oli Ruotsi. Elintarvikkeet asetettiin väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon ja elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö vahvisti päätöksen 11.7.2019 (liite 1, elintarvikelain 63 §:n mukainen päätös 11.7.2019).

Tullista saatujen asiakirjojen mukaan kylmäsäilytettäviä kastikkeita (yellow curry kastike ja chicken curry kastike) oli 434 kpl 2,5 kg ämpäriä, 4 kpl hampurilaiskastiketta 2,5 kg ämpäriä, 1 kpl salaattijuusto 1,8 kg ja 2 kpl juustokuutioita 150 g. Asiakirjan mukaan elintarvikkeet oli ostettu Ruotsista 10.7.2019 noin klo 18. Elintarvikkeita on siis kuljetettu lämpimässä autossa noin 18 tuntia.

Toimijalle annettiin mahdollisuus lähettää selvitys 15.7.2019 mennessä kuljetusolosuhteista ja siitä, miten toimija aikoo toimia lämmenneiden elintarvikkeiden kanssa. Toimija lähetti selvityksen, jonka mukaan toimija ehdotti, että yksi tuotteista tutkittaisiin laboratoriossa ja tuotteiden käyttöaikaa lyhennettäisiin tarpeen mukaan. Toimijalta ei ole saatu yksiselitteistä selvitystä siitä, mihin loput rahtikirjassa olleista tuotteista on viety.

Kuuleminen

Toimijalle annettiin mahdollisuus antaa vastineensa 1.8.2019 mennessä (liite 2, Kuulemiskirje 18.7.2019). Toimija ei toimittanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Elintarvikelain 56 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen alkutuotannon, valmistuksen, maahantuonnin, maastaviennin, kaupanpidon, tarjoilun tai muun luovutuksen taikka käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe taikka elintarvikehuoneisto, alkutuotantopaikka tai niissä harjoitettava toiminta ovat sellaiset, että ne aiheuttavat tai niiden voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vakavaa terveysvaaraa eikä terveysvaaraa voida muilla tavoin estää.

Elintarvikelain 59 §:n mukaan valvontaviranomainen päättää, mihin tarkoituksiin elintarvikemääräysten vastaista elintarviketta voidaan käyttää tai mihin tarkoituksiin se voidaan luovuttaa, jos elintarviketta ei voi muuttaa määräysten mukaiseksi. Jos elintarvikkeen käyttö ei ole mahdollista, tai jos terveydelliset syyt tai elintarvikemääräykset edellyttävät, elintarvike on määrättävä hävitettäväksi.

Elintarvikelain 7 §:n mukaan elintarvikkeiden tulee olla kemialliselta, fysikaaliselta ja mikrobiologiselta sekä terveydelliseltä laadultaan, koostumukseltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia, eivät aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta liitteen II luku IV, 7. kohdan mukaan elintarvikkeiden kuljetukseen käytettävissä kuljetusvälineissä ja/tai säiliöissä elintarvikkeet on tarvittaessa voitava pitää sopivassa lämpötilassa ja tätä lämpötilaa on voitava tarkkailla.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 6 §:n mukaan helposti pilaantuvat elintarvikkeet, jotka säilyäkseen on säilytettävä alhaisessa lämpötilassa, tulee kuljettaa jäähdytyslaitteistolla varustetussa, eristetyssä kuormatilassa tai muulla tavoin jäähdytettävässä, suljettavassa eristetyssä kuljetusastiassa siten, että elintarvikkeiden lämpötila on korkeintaan 6 °C.

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden yli kaksi tuntia kestävissä toimituksissa kuormatila tai muu kuljetustila tai -astia tulee varustaa tallentavalla lämpötilanseurantajärjestelmällä. Tallentavaa lämpötilanseurantajärjestelmää ei kuitenkaan vaadita, kun alkutuotannon tuotteet kuljetetaan pois alkutuotantopaikalta tai elintarvikkeet toimitetaan elintarvikehuoneistosta suoraan kuluttajalle. Tällöin toimijan tulee sisällyttää omavalvontaansa ne keinot, joilla kuljetettavien elintarvikkeiden lämpötilan
pysyminen sallituissa rajoissa voidaan varmistaa

Koska määräysten vastaisuutta ei voida poistaa on tarpeen tehdä 56 ja 59 §:n mukainen elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös. Kylmäkuljetusta vaativat majoneesikastikkeet on kuljetettu Ruotsista Suomeen ilman asianmukaista kylmäkuljetusta, eikä niiden määräystenvastaisuutta voi poistaa ottaen huomioon pitkä kuljetusmatka ja -aika.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Elintarvikelain 63 §:n mukainen elintarvikkeita koskeva päätös 11.7.2019
2. Kuuleminen elintarvikelain 56 § ja 59 § mukaisesta elintarvike-erän kieltoa ja hävittämistä koskevasta päätöksestä 18.7.2019

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 7 §, 11 §, 56 §, 59 §, 74 §, 78 §.
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) 6 §.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, liite II.
Hallintolaki 34 §, 36 §.

Voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö toteaa, että ellei Kajaanin Lori Oy ole ilmoittanut 30.8.2019 mennessä, mihin toimenpiteisiin aikoo asiassa ryhtyä ja ole toteuttanut niitä viranomaisvalvonnassa 30.9.2019 mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto voi päättää toimenpiteistä ja määrätä ne teetettäväksi toimijan kustannuksella. Tällöin toimenpiteet teetetään siten, että toimijan taloudellinen menetys jää mahdollisimman pieneksi.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote saantitodistuksella Kajaanin Lori Oy:lle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä.

This decision was published on 07.08.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Heidi Öjst, hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: +358 9 310 31598

heidi.ojst@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Kajaanin Lori Oy, elintarvikelain 63 §:n mukainen elintarvikkeita koskeva päätös 11.7.2019
2. Kajaanin Lori Oy, kuuleminen 18.7.2019

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.