Toiminnan kieltäminen, elintarvikelaki 56 §, Hong Lou Oy/Ravintola West Beverly

HEL 2019-008160
More recent handlings
§ 27

Hong Lou Oy:n / Ravintola West Beverly elintarvikelain 56 §:n mukaisen käyttökiellon purkua koskeva päätös

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti asian johdosta seuraavaa:

Toimija

Hong Lou Oy, Purotie 1, 00380 HELSINKI, y-tunnus 2499180-6

Elintarvikehuoneisto

Ravintola West Beverly, Purotie 1, 00380 HELSINKI

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päättää purkaa Hong Lou Oy:n / Ravintola West ravintolatoiminnan käyttökiellon.

Täytäntöönpano

Lisäksi elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti, että tämä päätös
tulee voimaan välittömästi.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut teki 29.7.2019 valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen Ravintola West Beverlyn tiloihin, Purotie 1, 00380 Helsinki. Tarkastuksella havaittiin useita vakavia epäkohtia, joista voi aiheutua terveysvaaraa. Muuan muassa ravintolan keittiön puhtaanapitoa oli selvästi laiminlyöty. Keittiössä oli pinttynyttä likaa ja rasvaa. Siivousvälinetilan siisteys oli erittäin huono. Käsienpesupisteet olivat likaiset. Elintarvikkeiden säilytyksessä oli epäkohtia, mm. lämpötiloissa, elintarvikkeita säilytettiin suoraan likaisella lattialla ja elintarvikkeita ei ollut suojattu tai merkitty. Ravintolassa säilytettiin pilaantuneita ja vanhentuneita elintarvikkeita.

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti 29.7.2019 kieltää Ravintola West Beverlyn ruokaravintolatoiminnan toistaiseksi. Päätös tehtiin elintarvikelain 63 §:n mukaisena kiiretoimenpiteenä. Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö kielsi toiminnan elintarvikelain 56 §:n mukaisella päätöksellään 31.7.2019 (liite 1).

Huoneisto on tarkastettu 5.8.2019 (liite 2). Tarkastuksella todettiin, että tilat oli siivottu. Ravintola oli siisti. Siivousvälinetila oli siivottu. Käsienpesupisteet oli puhdistettu. Elintarvikkeiden lämpötilat olivat lainsäädännön mukaiset. Elintarvikkeita ei säilytetty lattialla. Vanhentuneet ja pilaantuneet elintarvikkeet oli poistettu ravintolasta. Suurimmassa osassa elintarvikkeista oli päivämäärämerkinnät. Ravintolan elintarvikkeet ja työntekijöiden omat elintarvikkeet säilytettiin suurimmaksi osaksi erillään.

Koska suurin osa kieltopäätöksen korjauksista oli tehty, toimijalle annettiin tarkastuksella suullisesti lupa avata ravintola.

Päätöksen perustelut

Elintarvikkeiden käsittely, ruoanvalmistus ja tarjoilu sekä niihin liittyvä toiminta voidaan aloittaa, koska edellytykset vakavan terveysvaaran aiheutumiseen on poistettu huoneistosta.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Hong Lou Oy:n / Ravintola West Beverly toiminnan kieltämistä koskeva elintarvikelain 56 §:n mukainen päätös, 31.7.2019 25 §
2. Tarkastuskertomus 5.8.2019

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 7, 11, 16, 17, 56, 63, 74 ja 78 §.
Hallintolaki 34 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta(1367/2011) 3, 4, 7 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (178/2002), 17 §, 18 artikla
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (852/2004), 3 ja 4 artikla, liite II

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote kirjeitse ja sähköpostilla Hong Lou Oy:lle.

This decision was published on 08.08.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maarit Lähdesmäki, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 32099

maarit.lahdesmaki@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hong Lou Oy:n / Ravintola West Beverly toiminnan kieltämistä koskeva elintarvikelain 56 §:n mukainen päätös
2. Tarkastuskertomus 5.8.2019

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.