Ehdokkaan nimeäminen perustettavan Borgströminmäki -nimisen Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tilintarkastajaksi

HEL 2019-008490
More recent handlings
Case 7. / 62 §

Ehdokkaan nimeäminen perustettavan Borgströminmäki -nimisen Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tilintarkastajaksi

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti nimetä ehdolle perustettavan Borgströminmäki -nimisen Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja HT, JHT Tuomas Koskiniemi). Tilintarkastajaehdokas nimetään vuonna 2019 perustettavalle yhtiölle toimikauden jatkuessa tilikauden 2021 loppuun. Tilintarkastaja on antanut suostumuksensa tehtävään.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin kaupunki on yhdessä Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n kanssa vuoden 2019 loppupuolella perustamassa Borgströminmäki -nimistä Keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä. Yhtiön on tarkoitus tulla kaupungin tytäryhtiöksi.

Yhtiön tarkoituksena on hallinnoida rakennusta, jossa tulee olemaan päiväkoti- ja yhteiskerhotiloja.

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastaja valitaan vuonna 2019 perustettavalle yhtiölle ensimmäiseksi tilikaudeksi, joka päättyy 31.12.2020, sekä tilikaudelle 2021. Tilintarkastajan normaali toimikausi on kaksi vuotta.

Close

This decision was published on 22.08.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi