Hankerahoitus, EU:n Climate-KIC Innovation Ecosystems -hankehaku, Ecosystem for Zero Emission Construction Sites E-ZEMCONS -hanke, Kymp

HEL 2019-008557
More recent handlings
§ 56

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 EU:n rahoittamalle hankkeelle "E-ZEMCONS"

Strategiajohtaja

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että EU-hankkeille varatusta keskitetystä hankemäärärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluille enintään 66 725 euroa vuodelle 2020 hankkeen ”E-ZEMCONS – Ecosystem for zero Emission Construction Sites” (projektinumero 1098072) kustannusten maksamiseen. Määrärahalle saadaan EU:n tukea yhteensä enintään 40 425 euroa.

Päätöksen perustelut

E-ZEMCONS – Ecosystem for Zero Emission Construction Sites -hankkeen tavoitteena on perustaa yhteinen hankkija-toimittaja-ekosysteemi päästöttömälle työmaalle. Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut toteuttaa hankkeen Helsingin osion. Hanke toteutetaan vuoden 2020 aikana.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt hankehakemuksen 13.9.2019 § 172 ja hakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Euroopan Unionin rahoittamasta EIT:n Climate-KIC ohjelmasta.

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut vastaa Helsingin osahankkeen toteutuksesta ja raportoinnista rahoittajalle ja pääpartnerille Climate-KIC:lle. Helsingin kaupungin budjetti on koko hankkeen osalta 66 725 euroa. Climate-KIC:ltä saatavan tuen osuus on 40 425 euroa ja siten Helsingin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää 26 300 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098072 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toteuttajalle. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tukiosuudet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.2.2020 § 31 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Vt. strategiajohtajan päätös on sidottu EIT:n Climate-KIC -ohjelmasta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 01.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Sami Sarvilinna
vt. strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö