Virkasuhteen täyttäminen, rakennusvalvontapalvelun lupayksikkö 1:n itätiimi, arkkitehdin virka, työavain 6-115-19

HEL 2019-008626
More recent handlings
§ 4
This decisionmaker is no longer active

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelun lupayksikkö 1:den arkkitehdin viran täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluiden lupayksikkö 1:den yksikön päällikkö päätti valita arkkitehdin virkaan (017659) ********** 1.11.2019 alkaen 3995,25 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan
henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja
ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes
henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Arkkitehdin virka tuli avoimeksi, kun viran edellinen hoitaja irtisanoutui
31.5.2019.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 1 mom. 3 kohdan mukaan muu kuin
esimiestasoinen henkilöstö otetaan palvelussuhteeseen yksi yli –periaatteella, joten päättäjä on yksikön päällikkö.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 9.8.-5.9.2019. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-toimistossa,
LinkedInissä, Kuntatekniikan foorumi Kunfo:ssa, Tekniikan asiantuntijat ry (KTK ry) Rekrykanavassa, Safa.fi-sivustolla, Arkkitehtiuutisissa, Helsingin Sanomissa ja Duunitorilla.

Arkkitehdin tehtäviin kuuluu lupakäsittely ja päätökset korjausrakentamisessa sekä uudisrakennushankkeissa 3000 kem saakka vaativissa kohteissa. Hän vastaa siitä, että rakentaminen tapahtuu asemakaavan ja rakentamissäännösten mukaisesti täyttäen vaatimukset, kaupunkikuvaa, rakennussuojelua, terveellisyyttä sekä turvallisuutta koskien.

Kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto (arkkitehdin tutkinto) sekä kokemusta rakennussuunnittelutehtävistä ja/tai muista rakennusvalvontatehtäviin perehdyttävistä tehtävistä.

Hakuilmoituksen mukaan arvostetaan erittäin hyviä neuvottelutaitoja ja kykyä sovitella eri tahojen tavoitteita toisiinsa. Päivittäiset asiakaskontaktit edellyttävät hyvää palveluasennetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Tehtävä vaatii laaja-alaista rakennussuunnittelun, kaavoituksen, rakennussuojelukysymysten, rakennuslainsäädännön ja rakentamismääräysten tuntemusta ja kykyä niiden käytäntöön soveltamiseen. Työ on asiantuntijatyön lisäksi myös asiakaspalvelutyötä.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa
huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Arkkitehdin virkaa haki hakuajan kuluessa neljä henkilöä. Hakijoita
kolme henkilö ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** Hakijaa haastattelivat 17.9.2019 **********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Arkkitehdin tehtävässä korostuu lupakäsittelyprosessin hallinta sekä
asemakaavan ja rakentamissääntöjen tuntemus.

Kokonaisarvioinnin perusteella, joka perustuu hakuasiakirjoihin ja haastatteluun, parhaimmat edellytykset arkkitehdin viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Hänellä on tehtävään vaadittava ylempi korkeakoulututkinto ja
sekä ammatillista suunnittelija- ja tutkijakokemusta. Hänellä on vahvaa
osaamista rakennusvalvonnan lupakäsittelijän tehtävistä, tehtävään
tarvittava rakennuslainsäädännön ja rakentamismääräysten tuntemusta
ja kykyä niiden käytäntöön soveltamiseen.

This decision was published on 26.09.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anne Nurmio, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26470

anne.nurmio@hel.fi

Decisionmaker

Anne Nurmio
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakijayhteenveto, työavain 6-115-19, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.