Virkasuhteen täyttäminen, rakennusvalvontapalvelun rakenneyksikkö, tarkastusinsinöörin määräaikainen virka, työavain 6-116-19

HEL 2019-008633
More recent handlings
§ 2

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelun rakenneyksikön tarkastusinsinöörin määräaikaisen viran täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelun rakenneyksikön yksikön päällikkö päätti valita tarkastusinsinöörin määräaikaiseen virkaan (017735) ajalle 14.10.-31.12.2019 ********** 4066,13 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Henkilön ei tarvitse toimittaa selvitystä terveydentilasta, sillä sijaisuuden kesto on alle vuoden.

Viransijaisuuteen kuuluu koeaika, joka on alle vuoden määräaikaisuudessa puolet virkasuhteen kestosta

Päätöksen perustelut

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 9.8.-5.9.2019. Hakuaika päättyi 5.9.2019 klo 16. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, LinkedInissä, Kuntatekniikan foorumi Kunfo:ssa, Tekniikan asiantuntijat ry (KTK ry) Rekrykanavassa, Insinööriliiton Työpaikkatorilla, Rakennuslehti.fi-sivulla, Talotekniikkalehti,fi-sivulla, Tekniikkatalous.fi-sivulla, Rakennuslehdessä sekä Helsingin Sanomissa.

Tarkastusinsinööri vastaat sekä itsenäisesti että osana tiimiä mm. rakennesuunnitelmien ja suunnittelijoiden kelpoisuuden arvioinnista, rakennustyönaikaisesta valvonnasta sekä rakenneyksikölle kuuluvien rakennuslupien käsittelystä ja niistä päättämisestä.

Tarkastusinsinöörin kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan ylempi korkeakoulututkinto.

Hakuilmoituksen mukaan arvostetaan riittävää kokemusta rakennusalalta sekä yhteistyötaitoja ja palveluhenkisyyttä.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa
huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Tarkastusinsinöörin virkaa haki hakuajan kuluessa kaksi henkilöä, joista toinen ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin **********

Hakijaa haastattelivat 12.9.2019 **********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Tarkastusinsinöörin tehtävässä korostuu kokemus ja osaaminen rakennustyönaikaiseen viranomaisvalvontaan liittyvissä tehtävissä sekä lupakäsittelyprosessin hallinta

Kokonaisarvioinnin perusteella, joka perustuu hakuasiakirjoihin ja haastatteluun, parhaimmat edellytykset tarkastusinsinöörin viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Hänellä on tehtävään vaadittava koulutus ja hänen kokemuksensa on hakijoista edellytettyyn tehtävään sopivin. Kokemus rakennesuunnittelusta antaa hyvät valmiudet rakennesuunnitelmien ja suunnittelijoiden kelpoisuuden arviointiin, rakennustyönaikaiseen valvontaan sekä rakenneyksikölle kuuluvien rakennuslupien käsittelyyn ja niistä päättämiseen. Hänellä on tehtävän edellyttämää kykyä vastata vaativasta tehtävästä itsenäisesti, kehittämishakuisesti ja monipuolisesti.

This decision was published on 07.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Risto Levanto, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26343

risto.levanto@hel.fi

Decisionmaker

Risto Levanto
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakijayhteenveto, työavain 6-116-19, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.