Kuuleminen elintarvikelaki 55 §, Kampin leipomo Oy

HEL 2019-008709
More recent handlings
§ 33

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen, Kampin Leipomo Oy

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Kampin Leipomo Oy, Runeberginkatu 6 B, 00810 Helsinki, y-tunnus 2501406-2

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

1. Toimijalla tulee olla kirjallinen suunnitelma omavalvonnasta (omavalvontasuunnitelma), jota on noudatettava ja sen toteuttamisesta on pidettävä kirjaa.

2. Kylmähuone tulee kunnostaa pintojen osalta. Jos kylmähuonetta pintojen kunnostuksen jälkeen käytetään kylmäkaappina, tulee sen jäähdytyslaitteisto lisäksi korjata toimivaksi ja tiivistymisvedet tulee johtaa suljetusti viemäriin.

3. Leipomossa tulee olla riittävä määrä toimivia kylmäkaappeja. Kylmänä säilytettävät elintarvikkeet tulee pitää lainsäädännön vaatimusten mukaisissa lämpötiloissa. Kylmätilojen lämpötilanseurantaa varten tulee olla asianmukainen erillinen lämpömittari. Omavalvonnan lämpötilamittauksia ja saatujen mittaustulosten kirjauksia tulee tehdä säännöllisesti.

4. Elintarvikkeiden jäähdytyksen tulee tapahtua esim. jäähdytyskaapin avulla neljässä tunnissa korkeintaan +6°C:n lämpötilaan. Jäähdytettävien tuotteiden lämpötilat tulee mitata ja kirjata.

5. Lattioiden rikkoontuneet kohdat tulee kunnostaa siten, että lattiat ovat ehjiä ja helposti puhtaana pidettävissä.

6. Leipomon ilmastointi tulee saattaa kuntoon siten, että savu ei tule leipomon sisään paiston aikana. Leipomon paistotilan ja lähettämön ikkunoita ei tule pitää auki, vaan savu tulee poistaa tiloista ilmastoinnin avulla.

7. Nostatustilan ovi tulee kunnostaa.

8. Pinttyneen sekä tuoreen lian peittämät pinnat eri tiloissa tulee puhdistaa perusteellisesti (mm. lattiat ja seinät). Lisäksi likaiset laitteet, työpöydät sekä välineet tulee puhdistaa perusteellisesti. Pinnat tulee myös jatkossa pitää puhtaina.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava 31.10.2019 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Kampin Leipomo Oy:hyn on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 15.5.2019. Tällöin on havaittu puutteita leipomon tilojen puhtaudessa, joidenkin laitteiden kunnossa sekä omavalvonnassa. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtävän 10.7.2019 mennessä (Liite 1 Tarkastuskertomus).

Kampin Leipomo Oy:hyn on tehty uusintatarkastus 14.8.2019, jolloin on todettu, ettei kaikkia epäkohtia ole korjattu määräajassa (Liite 2 Tarkastuskertomus).

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 19.8.2019 päivätyllä kirjeellä (Liite 3 Kuulemiskirje).

Toimija ei ole antanut vastinetta määräaikaan 11.9.2019 mennessä.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Kampin Leipomo Oy ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Kampin Leipomo Oy ei ole itse ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain (23/2006) 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muuten elintarvikemääräysten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain 10 §:ssä todetaan, että elintarvikehuoneisto on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja varustettava, kunnossapidettävä, hoidettava sekä toiminta siellä järjestettävä siten, ettei elintarvikehuoneistossa tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien taikka käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu ja että elintarvikkeet ja elintarvikehuoneistot myös muutoin täyttävät tämän lain mukaiset vaatimukset. Tarkastuksilla on havaittu puutteita leipomon tilojen puhtaudessa sekä joidenkin laitteiden kunnossa.

Elintarvikelain 16 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on noudatettava kaikessa toiminnassaan riittävää huolellisuutta, jotta elintarvike, elintarvikehuoneisto ja alkutuotantopaikka sekä elintarvikkeen säilytys-, kuljetus- ja käsittelyolosuhteet täyttävät tämän lain mukaiset vaatimukset.

Elintarvikelain 19 §:n mukaan elintarvikealan toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamastaan ja jakelemastaan elintarvikkeesta. Elintarvikealan toimijan on tunnettava elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat sekä elintarviketurvallisuuden ja muiden tämän lain 2 luvun mukaisten vaatimusten kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan.

Elintarvikelain 20 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma omavalvonnasta (omavalvontasuunnitelma), noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa. Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata 19 §:ssä tarkoitetut kriittiset kohdat ja niihin liittyvien riskien hallinta. Elintarvikealan toimijan on pidettävä omavalvontasuunnitelma ajan tasalla. Tarkastuksilla on havaittu puutteita leipomon kirjallisessa omavalvontasuunnitelmassa, sen noudattamisessa sekä omavalvontaan liittyvissä kirjauksissa.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 15.5.2019
2. Tarkastuskertomus 14.8.2019
3. Kampin Leipomo Oy:n kuuleminen 19.8.2019

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 10 §, 16 §, 19 §, 20 §, 55 §, 74 §, 78 §
Hallintolaki 34 §, 36 §

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Jos epäkohtia ei ole korjattu päätöksessä asetettuun määräaikaan mennessä, tullaan kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle esittelemään päätösehdotus, jossa määräystä tullaan tehostamaan uhkasakolla. Mahdollinen uhkasakko voisi olla 10000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona Kampin Leipomo Oy:lle.

This decision was published on 23.09.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Liina-Lotta Nousiainen, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 31589

liina-lotta.nousiainen@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus 15.5.2019
2. Tarkastuskertomus 14.8.2019
3. Kampin Leipomo Oy:n kuuleminen 19.8.2019

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.